Gemcitabine забавя рецидивирането на рака на панкреаса01/05/2007

Адювантната химиотерапия с gemcitabine* при пациенти след оперативно лечение на рак на панкреаса (стадии T1-4 N0-1 M0)** удължава значимо периода без рецидив на заболяването с повече от шест месеца, показаха резултатите от фаза 3 клинично проучване, публикувани през януари в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Средната свободна от заболяване преживаемост е била 13.4 месеца при лекуваните с gemcitabine в сравнение с 6.9 месеца при контролните случаи (p<0.001). Благоприятният ефект от химиотерапията е наблюдаван при всички подгрупи пациенти, включително и при тези с по-лоша прогноза (ангажирани лимфни възли), подчертават авторите.

Медикаментът, прилаган в подходящи дози и по схема, не води до сигнификантни токсични ефекти и е най-добрата, известна до момента, възможност за удължаване на свободния от рецидив период при пациенти след тотална резекция на рак на панкреаса, смятат авторите. При подобни случаи, gemcitabine може да предложи допълнителна полза.

Цялостната преживаемост не се е различавала значимо в двете групи (средно 22.1 месеца при адювантна химиотерапия с gemcitabine и 20.2 месеца при проведена само панкреатектомия), но вероятна причина за това е, че медикаментът е бил приложен при всички пациенти в контролната група с рецидив на заболяването. Допълнително, някои от контролните случаи също са получили gemcitabine след наблюдаваните по-добри резултати при активно лекуваните с него пациенти.

Петгодишната преживяемост не се е различавала в двете групи, но 27% от пациентите са останали живи до края на този период.

В проведеното отворено, мултицентърно рандомизирано проучване CONKO-001 (Charite Onkologie) са участвали 368 пациенти (357 – с аденокарцином) с макроскопска тотална резекция на рак на панкреаса (80% с R0 и 20% с R1), при които не е била провеждана неоадювантна (предоперативна) лъче- или химиотерапия. Лечението с gemcitabine е започнато между 10 и 42 ден след операцията или след заздравяване на оперативната рана.

Пациентите са били разделени в две групи – в активно лекуваната група (186 души) са приложени шест цикъла gemcitabine в доза 1000 mg/m2, инфузирани интравенозно за 30 минути веднъж седмично в три последователни седмици от месеца (на първия, осмия и 15-ия ден) и последвани от една седмица почивка, а втората група (182 души) е била контролна.

За период от 53 месеца проследяване, рецидив на заболяването е възникнал при 74% в групата на gemcitabine и при 92% от контролите.

От активно лекуваните с адювантна химиотерапия, при 58%, 30.5%, 23.5% и 16.5% не е настъпил рецидив на заболяването до края на първата, втората, третата и петата година спрямо съответно при 31%, 14.5%, 7.5% и 5.5% от контролните случаи.

Ракът на панкреаса е едно от най-леталните злокачествени заболявания (98% смъртност), като повечето от пациентите умират до една година след неговото диагностициране.

Хирургичната интервенция е единствената възможност за радикално лечение, но поради агресивната биология на тумора и липсата на специфични ранни симптоми на заболяването, то често се открива в напреднал или дори в неоперабилен стадий. Едва при 20% от случаите се провежда хирургично лечение, като резекцията на тумора е успешна при половината от тях (2).

Коя е оптималната адювантна терапия (химио-, лъчетерапия или и двете) е спорен въпрос, като в това отношение има големи разногласия между онколозите в САЩ и Европа. Неадювантна терапия се прилага само експериментално.

Gemcitabine е нуклеозиден аналог с антитуморна активност. Той има ниска степен 3 или 4 на токсични ефекти, като показа добра ефективност като адювантна химиотерапия на солидни тумори. Намества се в процесите на клетъчно делене, с което предотвратява растежа на туморните клетки и води до клетъчна смърт.

Медикаментът е показан като адювантна химиотерапия при локално напреднал или метастазирал карцином на панкреаса.

Директно сравнително проучване показа по-рано, че един от пет случая от лекуваните с гемцитабин са живи след една година в сравнение с един от 50 от получавалите 5-fluorouracil (5-FU). След терапия с нуклеозидния аналог, преживяемостта е типично шест месеца, което е с шест седмици повече отколкото 5-FU.

В едно друго изследване, в което гемцитабин е прилаган след предхождащо лечение с 5-FU, един от 25 души в тази група е останал жив до края на първата година, като преживяемостта е била типично четири месеца.

Гемцитабин представлява още една малка крачка напред в лечението на рака на панкреаса, коментира авторът на придружаваща статия в същия борй на JAMA (2). (КП)

* gemcitabine hydrochloride (гемцитабин) с търговското име Gemzar на Eli Lilly е регистриран в Българияwww.bda.bg

Gemzar (www.gemzar.com/index.jsp) има следните одобрени показания за приложение:

– в комбинация с paclitaxel като първа линия терапия при пациентки с метастазирал рак на гърдата след неуспех на приложената преди това anthracycline-съдържаща адювантна химиотерапия

– в комбинация с цисплатина (cisplatin) като първа линия терапия при пациенти с неоперабилен (стадии IIIA или IIIB), или метастазирал (стадий I V) недребноклетечън рак на белия дроб

– като първа линия терапия при пациенти с неоперабилен (стадий II и стадий III) или метастазирал (стадий IV) аденокарцином на панкреаса; прилага се и при случаи с предхождащо лечение с 5-FU

– в комбинация с carboplatin за лечение на пациентки с напреднал овариален карцином и рецидив на заболяването шест месеца след приключването на платина-базираната терапия

** TNM класификация:

Т: Първичен тумор:

T1: Туморът е ограничен в панкреаса:

T1А: тумор с диаметър под 2 сm

T1В: тумор с диаметър над 2 сm

T2: Туморът инфилтрира съседните перипанкреасни структури

T3: Туморът прораства в стомах, слезка, колон, съседни големи съдове

N: Засягане на регионалните лимфни възли:

NO: Липсват метастази в регионалните лимфни възли

Nx: Регионалните лимфни възли не могат да бъдат преценени

N1: Наличие на метастази в регионалните лимфни възли

M: Далечни метастази:

M0: Няма далечни метастази.

M1: Наличие на далечни метастази

Стадии:

Стадий I: T1 N0 M0

Стадий II: T2 N0 M0

Стадий III: T1-3 N1 M0

Стадий IV: T1-3 N1 M1

Използвани източници:

1. Oettle H., Post S., Neuhaus P. et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer. JAMA 2007, 297:267-277 http://jama.ama-assn.org

2. Benson III A. Adjuvant therapy for pancreatic cancer. One small step forward. JAMA 2007, 297:311-313