Esomeprazole – най-ефективният инхибитор на протонната помпа01/05/2007

Esomeprazole, в сравнение с другите инхибитори на протонната помпа (PPI), осигурява по-добър контрол на стомашната киселинна секреция, като това води до подобрена клинична ефективност (по-висока честота на оздравяване и намаляване на симптомите), показаха резултати от няколко проучвания.

Esomeprazole представлява S-изомер на omeprazole и е първият изомер, приложим за клинична употреба, с по-добри качества в сравнение с рацемичния omeprazole (подобрена бионаличност и по този начин – постигане на по-добър контрол на стомашната киселинна секреция).

Двата оптични изомера на omeprazole имат различен метаболизъм в хепатоцита, докато протонната помпа на париеталните клетки е еднакво чувствителна към тези изомери.

S-изомерът е четири пъти по-активен в сравнение с R-изомера при перорален прием. Това дава обяснение за различните ефекти на двата медикамента, приложени перорално. Плазмената концентрация на esomeprazole 20 mg е 180% от тази на omeprazole 20 mg, а тази на esomeprazole 40 mg – 500% по-висока от тази на omeprazole 20 mg.

Клирънсът на esomeprazole е около три пъти по-бавен отколкото на R-изомера. First-pass метаболизирането на esomeprazole е намалено в сравнение с R-изомера и omeprazole. Тоталният метаболитен клирънс на esomeprazole е по-малък, което води до по-високи плазмени нива. По този начин по-постоянната бионаличност на esomeprazole осигурява по-добър контрол на стомашната киселинна секреция и подобряване на клиничната ефективност в сравнение с omeprazole.

Нивата на плазмена концентрация показват предимствата на чернодробния метаболизъм на esomeprazole, който резултира в по-голямо отделяне на киселинен супресант в системната циркулация, спрямо приложението на стандартна доза omeprazole.

Това се отнася и до по-продължителната и по-мощната супресия на pentagastrin-стимулираната киселинна секреция от esomeprazole, съпоставено с omeprazole и доказано с 24-часово вътрестомашно pH мониториране. Еднократното дневно приложение на esomeprazole 20 mg e имало с 31% по-мощен ефект отколкото omeprazole 20 mg на първия ден на лечение и с 13% по-високо на петия ден.

Известно е, че поддържането на вътрестомашно рН>4 осигурява оптимално състояние за заздравяване и премахване на симптомите, а също така за подобряване качеството на живот на пациентите. Поддържането на вътрестомашно рН>4 се цели за възможно най-дълъг период в денонощието.

Esomeprazole, сравнен с другите PPI за контролиране на рН>4 през денонощието, е по-ефективен по този показател отколкото lansoprazole 30 mg дневно (38% срещу 5% съответно) при пациенти с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Esomeprazole 40 mg дневно е по-добър и от приложението на pantoprazole 40 mg дневно (55% срещу 10%) или rabeprazole 20 mg дневно (35% срещу 5%).

В клинично проучване esomeprazole 40 mg, приложен еднократно дневно за пет дни, поддържа рН>4 за 12 часа при 90% от болните с ГЕРБ. В групата с esomeprazole 20 mg този ефект e постигнат при 55%, а при omeprazole 20 mg – при 45% от изследваните. При проследяване на рН>4 за период от 16 часа съответните стойности са 60%, 25% и 15%.

Посочените резултати дават основание esomeprazole 40 mg еднократно дневно да се предложи като стандартна доза за начална терапия при ГЕРБ.

Голяма част от пациентите с ГЕРБ (50-80%) получават рецидив на симптомите в годината от началото на терапията. Ключът за предотвратяване на това е в провеждане на ефективна поддържаща терапия, осигуряваща максимално дълго през денонощието вътрестомашно рН>4.

Целта на поддържащата терапия при ГЕРБ е оздравяване и премахване на симптомите, избягване на усложненията, свързани с рефлукс на киселина, като езофагит на Barrett, който е рисков фактор за развитието на аденокарцином. Поддържането на вътрестомашно рН>4, освен че осигурява оптимално състояние за заздравяване и премахване на симптомите, води и до подобряване на качеството на живот на пациентите.

Процентът време с вътрестомашно рН>4 е по-голям при esomeprazole 20 mg, в сравнение с lansoprazole 15 mg (50.4% спрямо 43%, p=0.026), rabeprazole 10 mg (59.8% спрямо 51.7%, p=0.011) или pantoprazole 20 mg (59.6% спрямо 39.5%, p<0.0001).

Поддържащата доза esomeprazole 20 mg осигурява по-добър контрол на стомашната киселинна секреция за по-дълъг период от време отколкото съответните поддържащи дози lansoprazole 15 mg, rabeprazole 10 mg и pantoprazole 20 mg.

Като поддържаща терапия при пациенти с рефлукс езофагит и ендоскопски негативен ГЕРБ, esomeprazole 20 mg дневно е по-ефективен от lansoprazole 15 mg дневно (25% срещу 18%).

Приетите стандарти препоръчват симптоматичното лечение за пациенти с ГЕРБ да започва с най-ефективния от достъпните РРI и след постигане на контрол върху симптомите дозата може да бъде намалена до възможно най-ниската доза, осигуряваща този контрол.

За оздравяване на рефлукс езофагита препоръчваната доза за esomeprazole е 40 mg веднъж дневно, която може да бъде намалена до 20 mg веднъж дневно за продължителна поддържаща терапия.

В проучване са приложени стандартни дозировки esomeprazole 40 mg, lansoprazole 30 mg, omeprazole 20 mg, pantoprazole 40 mg и rabeprazole 20 mg еднократно дневно при Helicobacter pylori негативни пациенти със симптоми на ГЕРБ. Резултатите показват, че esomeprazole в стандартната си дозировка 40 mg еднократно дневно е по-ефективен за контрол на стомашната киселинност отколкото стандартните дози на останалите РРI при пациенти с ГЕРБ (поддържане на стомашното рН>4 повече от 14 часа; по-голям процент пациенти с такова рН за отчетен 12-часов период; поддържане на рН>4 за 58% от времето за 24 часа).

esomeprasole е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Nexium на AstraZeneca

За допълнителна информация:

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите над 15 публикации, свързани с приложението на инхибитори на протонната помпа

Използвани източници:

1. Hatlebakk J. Review article: gastric acidity-comparison of esomeprazole with other proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther (AP&T) 2003; 17 (suppl 1): 10-15 http://www.blackwell-synergy.com/loi/APT

2. Dent J. Review article: pharmacology of esomeprazole and comparisons with omeprazole. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17 (suppl 1): 5-9

3. Rohss K., Wilder-Smith C., Naucler E., Jansson L. Esomeprazole 20 mg provides more effective intragastric acid control than maintenance-dose rabeprazole, lansoprazole or pantoprazole in healthy volunteers Clin Drug Invest 2004; 24 (1): 1-7 http://www.ingentaconnect.com/content/adis/cdi

4. Wilder-Smith C., Rohss K., Bondarov P. et al.Esomeprazole 40 mg i.v. provides faster and more effective intragastric acid control than pantoprazole 40 mg i.v.: results of a randomized study. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1099-1104

5. Lindberg P., Keeling D., Fryklund J. et al. Esomeprazole – enhanced bio-availability, specificity for the proton pump and inhibition of acid secretion Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 481-488

6. Zanten S., Armstrong D., Chiba N. et al. Esomeprazole 40 mg once a day in patients with functional dyspepsia: The randomized, placebo-controlled “ENTER” Trial. American Journal of Gastroenterology 2006; 101 (9):2096-2106