Ефектът на atorvastatin при остър коронарен синдром01/05/2007

Предварителното лечение с atorvastatin подобрява прогнозата при пациенти с остър коронарен синдром, при които предстои интервенционално лечение, показаха данните от проучването ARMYDA – ACS (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty – Acute Coronary Syndromes), представено през март на 56 конгрес на Американската колегия по кардиология (ACC). Новини от конгреса може да намерите онлайн на http://incirculation.net/NewsItem.

В сравнение с плацебо, едноседмичното предхождащо лечение със статина за болни със стабилна стенокардия, подготвяни за елективна коронарография и интервенция, води до над 80% относително намаляване на риска за перипроцедурен миокарден инфаркт.

Авторите са изследвали и ефекта на медикамента при болни с остър коронарен синдром без ST елевация (натоварваща доза 80 mg 12 часа преди интервенцията, с последващ прием на 40 mg два часа преди нея), като участниците са взимали паралелно ацетилсалицилова киселина и clopidogrel.

Общо 171 са рандомизираните пациенти, като първичният критерий (съвкупност от главни сърдечни събития на 30 ден) е регистриран при 17% в групата на плацебо срещу само 5% от лекуваните с atorvastatin (редукция на релативния риск с 88%).

Междугруповата разлика е с висока статистическа достоверност и е причинена от намаляването на перипроцедурните миокардни инфаркти в групата на активно лечение (5% срещу съответно 15%, р=0.04), без летален изход и в двата клона. Терапията с atorvastatin е била свързана и с много нисък процент на постпроцедурно повишаване на креатин киназа (МВ фракция), тропонин-I и С-реактивeн протеин (CRP).

Авторите обобщават, че ползите от статина се дължат на неговите плейотропни ефекти – антиинфламаторен, антитромботичен, микроваскуларен, които са независими от липидопонижаващото му действие. (ОИ)