Астмата не е едно заболяване01/05/2007

Бронхиалната астма е по-скоро комплекс от отделни и често припокриващи се синдроми (1). Независимо, че клиницистите отдавна признават различните фенотипни изяви на това заболяване, те все още остават ненапълно характеризирани, както и липсва достатъчна яснота за подлежащата патобиология.

По-доброто познаване на фенотиповете при астма ще подобри способността те да бъдат свързани със специфични генотипове, което от своя страна ще доведе до разработването на диагностични биомаркери.

Астмата се дели на следните фенотипове:

1. Клинични или физиологични фенотипни категории в зависимост от:

– тежест на протичане

– предразположеност към екзацербации

– персистираща бронхообструкция

– резистентност към провежданото лечение (главно към кортикостероиди)

– възраст на поява на заболяването (за ранна изява се приема възрастта под 12 години, като пациентите имат по-изразен алергичен фенотип и по-честа фамилна анамнеза за атопия, в сравнение с тези, при които заболяването се е изявило по-късно през живота им)

2. Фенотипове, свързани с провокационни фактори като:

– Аспирин или НСПВС (може би това е най-добре дефинираният астматичен фенотип)

– алергени на околната среда

– алергени свързани с работната среда

– менструация

– физическо усилие

3. Фенотипове свързани с имунопатологията на възпалителните процеси:

– Еозинофилен

– Неутрофилен

– Олиго-гранулоцитен

Използван източник:

1. Wenzel S. Asthma: defining of the persistent adult phenotypes. Lancet 2006, 368: 804-813