Adalat® Oros носи допълнителни ползи за пациента извън контрола на артериалното налягане01/05/2007

Две статии, намиращи се под печат, в авторитетното списание Journal of Clinical Epidemiology дават нови научни доказателства, че употребата на Adalat® Oros (nifedipine)* – осмотична терапевтична система за контрол на артериалното налягане, създадена на базата на лазерна технология – има отличен антихипертензивен ефект, но носи и допълнителни ползи за пациента.

Според първата публикация на Lubsen и сътр., постигането на стабилен контрол на стойностите на артериалното налягане с употребата на Adalat® Oros, играе основна роля за намаляване случаите на инвалидизиращ инсулт и новооткрита сърдечна недостатъчност (1).

От друга страна антистенокардният и съдовопротективният ефект на медикамента оказват също толкова важна роля за редуциране на честотата на сърдечносъдови инциденти.

Втората публикация на Poole-Wilson и сътр. доказва, че продължителната терапия с Adalat® Oros при пациенти със стабилна стенокардия спомага за задържане на разходите за лечение тъй като редуцира нуждата от включване на нови медикаменти, на скъпо струващи изследвания и хирургични интервенции (2).

И двете публикации са базирани на метаанализи на клиничното проучване АСТION (A Coronary Disease Trial Investigating Outcome with Nifedipine GITS), резултатите от което бяха публикувани в Lancet (3).

Понижаването на стойностите на артериалното налягане води до намаляване на случите на инсулт и сърдечна недостатъчност

Данните от АСТION доказват, че добавянето на Adalat® Oros към установената вече антистенокардна терапия (която може да включва beta-блокер, АСЕ-инхибитор, аспирин, диуретик, статин) сигнификантно редуцира:

– появата на инсулт или ПНМК (ТИА) – с 28%

– възникването на новооткрита сърдечна недостатъчност – с 29%

Използвайки иновативен статистически подход, Lubsen и сътр. доказват, че причината за тези впечатляващи резултати е ефективното регулиране на стойностите на систолното налягане с използването на Adalat® Oros.

Международното мултицентрово проучване АСТION доказа медицински и икономически предимства при лечение с Adalat® Oros.

* Adalat® Oros (ОР – Осмотична – Система) е създаден по иновативна технология и се отличава с усъвършенствана структура на таблетката в сравнение с другите форми с бавно освобождаване. Външният слой е обвит от полупропусклива мембрана, която след поглъщането на таблетката допуска определено количество водни молекули да проникнат в нея и да превърнат твърдата субстанция в желе.

Освен активната субстанция (нифедипин) таблетката съдържа малка полиуретанова пластинка, която влизайки в контакт с водните молекули създава осмотично налягане. Благодарение на това налягане през една малка дупка, пробита с лазерна технология в средата на таблетката субстанцията се “изпомпва” равномерно в гастро-интестиналния тракт в продължение на 24 часа.

Тази специфична система на разпределение и проникване на Adalat® Oros в гастро-интестиналната система на пациента, а от там и в кръвното русло гарантира стабилно ниво на медикамента в продължение на цялото денонощие (4) без резки увеличения и спадове на концентрацията му. По този начин се постига по-ниска честота на нежеланите лекарствени реакции (главоболие, сърцебиене, зачервяване по лицето) (5) както и липса на ефект върху сърдечната честота (6).

Използвани източници:

1. Lubsen J., Vokо Z., Poole-Wilson P., and al on behalf of the ACTION (A Coronary disease Trial Investigating Outcome with Nifedipine GITS) investigators. Blood pressure reduction in stable angina by nifedipine was related to stroke and heart failure reduction but not to coronary interventions. JCE. Article in press doi:10.1016/j.jclinepi.2006.10.015

2. Poole-Wilson P., Kirwan B., Zoltаn Vokо Z., and al on behalf of the ACTION (A Coronary disease Trial Investigating Outcome with Nifedipine GITS) investigators. Resource utilization implications of treatment can be assessed when clinical trial data are reported appropriately. JCE. Article in press doi:10.1016/j.jclinepi.2006.10.016

3. Poole-Wilson P., Lubsen J., Kirwan B-A. et al, on behalf of the ACTION (A Coronary disease Trial Investigating Outcome with Nifedipine gastrointestinal therapeutic system) investigators. Effect of long-acting nifedipine on mortality and cardiovascular morbidity in patients with stable angina requiring treatment (ACTION trial): randomised controlled trial. Lancet. 2004, Sep 4-10;364 (9437):817-8

4. Lewis G. et al. Antihypertensive efficacy of nifedipine in a novel delivery system. Clinical Pharmacol Ther 1989; 45: 184

5. Brown M. et al. Morbidity and mortality in patients randomised to doubleblind treatment with a long-acting calcium-channel blocker or diuretic in the international nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment (INSIGHT). Lancet 2000;356: 366–372

6. De Champlain J. et al. Different effects of nifedipine and amlodipine on circulating catecholamine levels in essential hypertensive patients. Journal of Hypertension 1998, 16(9):1357-1369Bayer HealthCare