Влияние на Xyzal® (levocetirizine) върху съпътстващата астма при пациенти с персистиращ алергичен ринит01/03/2007

Бронхиалната астма често придружава алергичния ринит (АР), като двете заболявания са тясно свързани – 43% от болните с АР страдат от съпътстваща астма, показаха резултатите от проучване на Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI)* и Европейската федерация на асоциациите на пациентите с алергия и респираторни заболявания (EFA)**.

В други изследвания този процент е още по-висок и надминава 50%. В същото време, над 77% от пациентите с астма имат алергичен ринит. Астмата е свързана с най-високи разходи за обществото, от всички съпътстващи АР заболявания.

Проучването XPERT (Xyzal® in Persistent Rhinits Trial) е първото по рода си голямо двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано, мултицентрово, 6-месечно изследване, проведено при 551 пациенти с персистиращ алергичен ринит, дефиниран според класификацията на ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma http://www.whiar.com).

Според ARIA, алергичният ринит е персистиращ, ако симптомите са налице повече от четири дни в седмицата и повече от четири седмици в годината.

XPERT показа, че в сравнение с плацебо, лечението с levocetirizine (5 mg през устата веднъж дневно) подобрява симптомите на риноконюнктивита (кихане, ринорея, назален пруритус, очен пруритус и назална конгестия), като намалява и общите финансови разходи, свързани със заболяването (1).

През 2005 година проф. Bachert от Университета в Гент – Белгия направи анализ на резултатите от XPERT, за да изследва ефекта от продължителното (шест месеца) лечение с levocetirizine върху съпътстващата астма при пациенти с персистиращ АР (2).

От всички 551 пациенти, включени в проучването, 26.9% (148 души) са били с анамнеза за астма, а 11.8% (65) са били с активна астма. За случаи с активна астма са определени тези, които са били на лечение с инхалаторни beta-2 агонисти от началото на проучването. За епизод на астма е определено събитие, свързано с пристъп от астма и/или с лекарства, приемани за този пристъп по време на проучването.

Резултатите са показали по-малък брой епизоди на астма в групата на levocetirizine (0.07 за пациент) в сравнение с плацебо групата (0.13 за пациент) (p=0.035). За изчисляването на статистически достоверната разлика в процентите на пациентите с анамнеза за астма между двете групи, този фактор e включен в статистическия модел за анализ.

Средният брой епизоди на астма за пациент е останал по-нисък в групата на levocetirizine дори след адаптирането за предишна анамнеза за астма (0.14 при плацебо спрямо 0.09 при levocetirizine, p=0.093).

Средната продължителност на епизодите на астма е била по-малка в групата на levocetirizine дори след адаптирането за предишна анамнеза за астма (5.6 дни при плацебо спрямо съответно 4.3 дни, p=0.053).

Лечението с levocetirizine статистически достоверно e снижило средния брой на епизодите, свързани с прием на лекарства за астма за пациент през шестмесечния период на проучването (0.23 при плацебо спрямо съответно 0.11, p<0.001).

Лечението с levocetirizine статистически значимо е намалило процента на пациентите с персистиращ АР с най-малко един епизод на астма за шестмесечния период на проучването (13.1% при плацебо спрямо 7.4% при levocetirizine, p=0.041).

Заключенията от този анализ са, че продължителното лечение на болни, страдащи от персистиращ АР с levocetirizine значително намалява случаите, при които се появяват епизоди на астма и необходимостта от прилагането на лекарства за пристъп.

В настоящия момент, Xyzal® е единственият антихистамин с официално регистрирана индикация за приложение при персистиращ алергичен ринит (графа 4.1. Показания на КХП***).

Тези данни не означават, че levocetirizine е показан за лечение на астма, но дават основание да се приеме, че контролирайки симптомите на персистиращия АР, този медикамент подобрява и състоянието на съпътстващата астма.

От декември 2006 година в аптечната мрежа у нас се предлага и педиатричната форма на Xyzal® – перорални капки, които са създадени специално за деца. Флаконът с перорални капки 5 mg/ml (20 ml) се произвежда в Швейцария и има много предимства – дава възможност за прецизно и удобно дозиране, капачката е със специална защита от деца, а разтворът е с приятен вкус.

Дозировката при деца от 2 до 6 години е 2.5 mg дневно (10 капки), разделени на два приема от 1.25 mg (5 капки на прием). При деца над 6 години и възрастни се препоръчват 5 mg дневно (1 таблетка от 5 mg или 20 капки). При деца от 2 до 6 години един флакон е достатъчен за 40 дни.

Xyzal® има минимален чернодробен метаболизъм и няма потенциал за междулекарствени взаимодействия***, което е преимущество при използването му за продължително лечение. Притежава много добър, доказан профил на безопасност в детската възраст (3, 4).

Доц. д-р В. Димитров

Началник на Клиниката по алергология и астма, УМБАЛ “Александровска”, Медицински факултет – София

* EAACI – European Academy of Allergology and Clinical Immunologywww.eaaci.net/site/homepage.php

** EFA – European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association http://www.efanet.org

*** КХП № 11305/03.08.2005 и № II-14118/15.08.06

Използвани източници:

1. Bachert C. et al. XPERT: Levocetirizine long-term treatment in patients suffering from persistent allergic rhinitis. Poster presentation at EAACI Congress, Paris. June 2003

2. Bachert C. Role of antihistamines: the XPERT example. Clinical & Experimental Allergy Reviews 2005, 5 (1): 40-43 http://www.blackwellpublishing.com/journals/cea/

3. de Blic J., Wahn U., Billard E. et al. Levocetirizine in children: evidenced efficacy and safety in a 6-week randomized seasonal allergic rhinitis trial . Pediatr Allergy Immunol 2005: 16: 267-275 http://www.blackwell-synergy.com/loi/PAI

4. Potter P. Efficacy and safety of levocetirizine on symptoms and health-related quality of life of children with perennial allergic rhinitis: a double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial. Ann Allergy Asthma Immunol 2005, 95 (2):175-180 http://www.annallergy.org