Усложнения по време на бременността и раждането увеличават риска за бронхообструктивен синдром при децата01/03/2007

Някои усложнения по време на бременността и раждането са свързани с висок риск за появата на бронхообструктивен синдром при новородените, показаха резултатите от проучване на д-р Franca Rusconi и сътр. от University of Florence в Италия, публикувани през януари в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1).

Авторите са анализирали информацията за над 15 000 деца на възраст между шест-седем години и техните родители, участвали в многоцентровото клинично изследване Italian Studies of Respiratory Disorders in Childhood and the Environment (SIDRIA).

Близо 10% от децата са имали анамнеза за ранен транзиторен бронхообструктивен синдром (дефиниран като наличие на епизоди на обструкция през първите две години, но не и през последните 12 месеца), при 5.4% е установена персистираща бронхообструкция (епизоди на затруднено дишане с начало през първите две години, които са продължили и през последните 12 месеца), а при 6.1% е наблюдаван късен обструктивен синдром (регистрирани пристъпи през последните 12 месеца, но с начало след втората година от живота).

Резултатите показват:

– Прееклампсията и хипертонията, изискващи интензивна терапия по време на бременността, са били свързани с повишен риск за развитието на трите типа обструкция

– Вероятността за появата на персистиращ бронхообструктивен синдром нараства с над 70%, ако майката е с диабет

– Приемът на антибиотици по повод на инфекция на отделителната система, както и в хода на раждането, е асоцииран с повишен риск за транзиторен и персистиращ обструктивен синдром. Подобна връзка е установена между антибиотичната терапия поради инфекция на дихателните пътища при бременната и появата на персистиращ и късен обструктивен синдром

– Амниоцентезата, хорионната биопсия, оперативното родоразрешение, както и наддаването на тегло през бременността под девет или над 15 kg не са рискови фактори за бронхообструкция през ранното детство

– Фамилната обремененост за астма и/или атопия по майчина линия не променят значимостта на връзката между усложненията по време на бременността и раждането и трите типа обструкция при децата

През 2002 година, McKeever и сътр. доказаха, че експозицията към антибиотици in utero е свързана с повишен риск за астма при новородените, като вероятността нараства с увеличаване на броя на антибиотичните курсове (3).

“Данните от нашето проучване подкрепят идеята за “програмирането” – процес, при който в резултат на събитие в ранния критичен период на развитие, настъпва преустройство в структурите и функциите на организма”, коментират от екипа на д-р Rusconi. (КД)

Използвани източници:

1. Rusconi F., Galassi C., Forastiere F. et al. Maternal complications and procedures in pregnancy and at birth and wheezing phenotypes in children. Am J Respir Crit Care Med 2007; 16-21 http://ajrccm.atsjournals.org

2. Galassi C., De Sario M., Biggeri A. et al. Changes in Prevalence of Asthma and Allergies Among Children and Adolescents in Italy: 1994–2002. Pediatrics 2006; 117: 34-42 http://pediatrics.aappublications.org

3. McKeever T., Lewis S., Smith C. et al. The importance of prenatal exposures on the development of allergic disease. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:827-832