Тромболиза през първите три часа от изявата на остър исхемичен инсулт01/03/2007

Резултатите от най-мащабното обсервационно проучване на рекомбинантния тъканен активатор на плазминогена (rtPA, alteplase) за лечение на остър исхемичен инсулт, прилаган в европейски здравни заведения, показа сходна честота на симптоматични интрацеребрални хеморагии, но по-ниска смъртност, в сравнение с обединените данни от клинични проучвания на интравенозната терапия с rtPA (1).

Тромболизата е била въведена в рамките на първите три часа след появата на симптомите, съгласно показанията за нейното прилагане.

Авторите смятат, че резултатите от това проучване трябва да доведат до нова оценка на alteplase от European Medicines Evaluation Agency (EMEA) с цел тромболитичното средство да получи перманентно одобрение за рутинно приложение в клиничната практика при подходящите пациенти с остър исхемичен инсулт в Европейския съюз.

До момента alteplase има временно разрешение в ЕС, издадено през 2002 година, за прилагане при пациенти с исхемичен инсулт през първите три часа след появата на симптомите. В САЩ през 1996 и в Канада през 1999 това показание получи трайно одобрение.

Резултатите от проучването Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST) бяха публикувани през януари в списание Lancet.

В това проспективно, с отворен дизайн, обсервационно изследване, проведено между 2002 и 2006, са участвали 6483 пациенти, на възраст от 18 до 80 години, от 285 здравни заведения в 14 европейски страни. Половината от отделенията, в които е била прилагана тромболиза, не са имали опит с tPA при остър инсулт до момента.

Интравенозната alteplase е въведена през първите три часа след появата на симптомите, с изключение на случаи с тежък инсулт (National Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] скор =/>25 точки), високо кръвно налягане (>185/110 mmHg) и възраст над 80 години.

Първични крайни точки на проследяване са симптоматичните интрацеребрални хеморагии, дефинирани като нарушение на NIHSS скора =/>4 през първите 24 часа от лечението и смъртност до третия месец.

На 24-ия час, при 1.7% от пациентите са регистрирани симпоматични интрацеребрални хеморагии или общо при 107 от 6444 пациенти. На седмия ден, делът на пациентите с подобни хеморагии е достигнал 7.3% спрямо 8.6% при обединения анализ на рандомизираните проучвания на tPA.

На третия месец, установената от SITS-MOST смъртност е по-ниска отколкото регистрираната по време на рандомизираните проучвания (11.3% спрямо съответно 17.3%).

Тромболизата трябва да се превърне в част от рутинните грижи при пациентите с инсулт, при които нейното прилагане е подходящо, смятат и авторите на придружаващ коментар в същия брой на Lancet (2). (ДЯ)

Извод за клиничната практика

Интравенозната alteplase, приложена през първите три часа от появата на симптомите, е първата доказано ефективна терапия на острия исхемичен инсулт

Използвани източници:

1. Wahlgren N., Ahmed N., Dаvalos A., et al. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. Lancet 2007, 369:275-282 http://www.thelancet.com

2. Albers G., Olivot J. Intravenous alteplase for ischaemic stroke. Lancet 2007, 369:249-250