Световна тенденция към нарастване на честотата на астмата и алергиите при децата01/03/2007

Честота на астмата, алергичният риноконюнктивит и екземата при деца нараства в световен мащаб, показаха резултатите от фаза три на международното проучване ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), публикувани в списание Lancet (1).

Проектът ISAAC започва през 1991 като целта му е да проучи факторите, свързани с нарастване на честотата и тежестта на астмата и алергичните заболявания в детската популация. В първата фаза на ISAAC участват над 700 000 деца от 56 страни. Необходимата информация е събрана с помощта на въпросници.

Установените значими вариации в заболеваемостта от астма и алергии дори при генетично идентични групи предполага влияние на факторите на средата. Анализът на данните от фаза едно на ISAAC показва, че социалноикономическият статус, диетата, климатичните условия, инфекциите и полените отчасти повлияват различията в честотата на посочените заболявания при отделните популации.

Във фаза две на проучването детайлно са изследвани предполагаемите причини, свързани с нарастване на честотата на алергиите при деца. Фаза три повтаря дизайна на първата, като авторите са тествали хипотезата, че заболяемостта от астма, алергичен риноконюнктивит и екзема се увеличава в повечето, но не и във всички райони на света.

Включени са близо 500 000 деца от 56 страни, които са били разделени на две възрастови групи. Първата обхваща пациенти между шест и седем години, а втората – между 13-14 години. Информацията е събрана отново с помощта на въпросници. Средният период от време между първата и третата фаза е седем години.

Във всички клинични центрове се наблюдава леко учеличаване на броя на децата с повече от едно заболяване между двете фази на изследването. За пациентите със симптоми и на трите заболявания – честотата нараства от 0.8 на 1.0% за малката възрастова група и от 1.1 на 1.2% за по-голямата възрастова група.

При болните с астма и алергичен конюнктивит се отчита нарастване от 1.9 на 2.2% при децата на възраст между шест и седем години и от 3.2 на 3.5% при по-големите. При пациентите с клиника на алергичен риноконюнктивит и екзема увеличаването на честотата на заболелите е от 0.7 на 1.1% при по-малките и от 1.3 на 1.5% при по-големите.

При децата, страдащи едновременно от астма и екзема, заболеваемостта нараства от 1.1 на 1.2% при шест-седемгодишните, като не се отчита промяна при 13-14 годишните (1.1%).

Преобладаващата част от клиничните центрове, участвали в проучването, съобщават за увеличаване на честотата на алергичните заболявания при децата като то е най-значимо при пациентите с екзема и то в малката възрастова група. Съществено увеличаване на честота се отчита и при алергичния риноконюнктивит и то при двете възрастови групи. Единствените региони, където се регистрира увеличаване на честотата на трите заболявания са Индия и Тихоокеанската част на Азия.

Вариациите в честотата на изследваните заболявания най-вероятно е резултат от влиянието на различни фактори в отделните части на света. Например, в Латинска Америка, някои от клиничните центрове съобщават за заболеваемост, съпоставима с тази в някои от развитите страни, независимо от големите разлики в социално икономическия статус и условията на живот между тях.

Възможно е тези фактори да повлияват по различни механизми честотата на астмата и алергиите в развитите и развиващите се страни. Много вероятно е те да са свързани с начина на живот, диетата, икономическия статус, климатичните условия, инфекциите, терапевтичното поведение при всяко заболяване.

“Нарастването на честотата на алергичните заболявания в повечето клинични центрове е тревожно, но стационирането на заболеваемостта от астма, особено в местата с висока честота е окуражаващо. Различните тенденции в разпространението на алергиите в отделните части на света изисква провеждането на бъдещи задълбочени проучвания относно причините и факторите, свързани с това явление”, пишат авторите в заключение. (КД)

Използван източник:

1. Asher M., Montefort S., Bjoksten B., et al. Worldwide time trends in the prevalnce of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phase One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006; 368: 733-743 http://www.thelancet.com