Новини от Американския конгрес по дерматология01/03/2007

Представяме ви в обобщен вид резултати от нови клинични проучвания за терапията на псориазис, представени на годишната среща на Американската академия по дерматология и венерология, проведена през февруари във Вашингтон, подробности за която може да намерите на http://www.aad.org.

Аdalimumab води до значимо намаление на симптомите при псориазис

Аdalimumab (Humira)* води до сигнификантно подобрение на симптомите при псориазис и намалява честотата на влошаване на заболяването, показаха резултати от проучването REVEAL**, представени на конгреса.

Псориазисът е автоимунно заболяване, което се характеризира с кожни лезии (псориатични плаки). Към момента липсва ефективно лечение на заболяването, което засяга около 125 милиона души в света. Болестта може да се развие във всяка възраст, но най-често засяга млади хора (15-35 години).

„Стремежът при терапията на псориазис е не само да се повлияят кожните промени, но и да се избегне персистирането и влошаването на заболяването. Резултатите от анализа показват, че при по-голямата част от пациентите на лечение с adalimumab тези две цели се постигат,” заяви д-р Alan Menter, ръководител на Клиника по дерматология в Baylor University Medical Center и водещ автор на проучването.

Това е второ фаза 3 клинично изследване, доказващо положителен ефект от терапията с adalimumab при псориазис. То е част от програма за одобрението на ново показание за приложение на медикамента в Европа и САЩ, която се очаква през първата половина на 2007.

REVEAL има за цел да установи едновременно ефективността и безопасността на adalimumab при краткосрочна и дългосрочна терапия върху 1200 пациенти с умерена и тежка хронична форма на плакатен псориазис. Симптомите на псориазиса са оценени с индекса PASI (Psoriasis Area and Severity Index).

Първичните крайни точки на проучването са две:

– делът пациенти, които ще постигнат 75% подобрение в кожната симптоматика след 16-седмичен период на терапия (PASI 75)

– делът пациенти, които не са имали адекватен отговор на 52 седмица, след прекратяване на терапията на 33 седмица.

Краткосрочните резултати показват, че приложението на adalimumab в доза от 40 mg на всяка втора седмица, след начална доза от 80 mg, води до PASI 75 при 71% от активно лекуваните в сравнение с 6.5% от плацебо-контролите. При 45% от случаите е постигнато подобрение с 90% (PASI 90) срещу 1.8% в контролната група. На четвъртата седмица от началото на терапията са отчетени 52% подобрение в симптоматиката, в сравнение с 9% при рандомизираните на плацебо.

На 33 седмица 490 пациенти, достигнали PASI 75, са разделени на две групи: терапия с adalimumab или плацебо. Оценката, извършена на 52 седмица, показва, че 28% в плацебо групата не са имали адекватен клиничен отговор в сравнение с 5% в групата на активно лечение. Загубата на адекватен отговор от терапията е дефинирана като по-малко от 50% подобрение между 33 и 52 седмица, в сравнение с началния период, и влошаване на заболяването, определено като увеличение с шест точки на индекса PASI.

Медикаментът е толериран добре, като най-често съобщаваните неблагоприятни странични ефекти са били инфекции на горните дихателни пътища, назофарингит и главоболие.

Резултатите от CHAMPION, които установиха значимо предимство на adalimumab пред methotrexate при пациенти с псориазис, бяха представени на годишния конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, проведен в края на 2006. При 80% от болните в групата с Humira e отчетено 75% подобрение в симптоматиката след 16-седмична терапия, в сравнение с 36% в групата с methotrexate.

* Аdalimumab е единственото човешко моноклонално антитяло, одобрено за лечение на ревматоиден артрит (RA), псориатричен артрит (PsA) и анкилозиращ спондилит (AS) в Европа и в САЩ. Медикаментът действа чрез блокиране на тумор некротизиращия фактор алфа (TNF alpha) – протеин, който играе ключова роля във възпалителните отговори при автоимунни заболявания.

Humira е одобрен за лечение на симптомите на активен артрит – за потискане на прогресията и структурното увреждане, и подобрение на физическата функция при псориатричен артрит, който засяга около 30% от болните с псориазис.

Медикаментът може да се прилага самостоятелно или в комбинация с methotrexate и други модифициращи заболяването антиревматични медикаменти (DMARs). От фирмата производител възнамеряват през тази година да започнат клинична програма за изследване на лекарството при деца и юноши с псориазис. Humira на Abbott е регистриран в България.

** REVEAL – Randomized Controlled EValuation of Adalimumab Every Other Week Dosing in Moderate to Severe Psoriasis TriAL

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Ново показание за прилагането на Humira бе одобрено от FDA. MD 2006; Брой 10 (декември)

Humira одобрен за лечение на анкилозиращ спондилит. MD 2006; Брой 6 (юни)

Adalimumab одобрен за лечение на псориатричен артрит и първа линия терапия за тежък ревматоиден артрит. MD 2005; Брой 10 (декември)

Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. MD 2005; Брой 10 (декември)

Допълнителни предупреждения за Humira. MD 2004; Брой 4 (декември)

FDA разширява индикациите на Humira. MD 2004; Брой 2 (октомври)

Infliximab подобрява всекидневната активност при хроничен плакатен псориазис

Infliximab (Remicade)* в дозировка 3 mg/kg или 5 mg/kg, приложен за период от 10 седмици, подобрява сигнификантно всекидневната активност при пациенти с умерена и тежка форма на плакатен псориазис, показаха резултати от три рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, представени на конгреса.

В допълнителен анализ на данните, авторите са установили, че приложението на медикамента води до значимо намаление на нокътните промени при заболяването.

„Положителните резултати от трите изследвания дават нова надежда за лечението на пациенти с тежки форми на псориазис и особено на тези, които не се повлияват от фототерапия и системно лечение,” заяви д-р Alan Menter, ръководител на Клиника по дерматология в Baylor University Medical Center и водещ автор на проучването.

От включените в анализа 1462 пациенти, 991 (68%) са отговаряли на критериите за тежка форма на заболяването, от които 73% са получили предхождаща фототерапия и 69% – системна терапия. След период на лечение от 10 седмици, 79% от групата с предхождаща фототерапия и 76% от лекуваните със системна терапия са постигнали PASI 75, в сравнение съответно с 3% и 1% в контролните плацебо групи (р<0.001).

В допълнителен анализ на данните (EXPRESS II), от пациентите с тежък псориазис, които не са толерирали фототерапията, 73% са постигнали PASI 75 след курс на лечение с infliximab, в сравнение с 2% в контролната плацебо група (р<0.001). По подобен начин, 69% от пациентите, които не са толерирали системната терапия, са постигнали PASI 75, в сравнение с 0% в контролната група (р<0.001).

По отношение на нокътните промени, прилагането на infliximab 5 mg/kg е довело до отзвучаване на симптоматиката при 7% (на 10 седмица), 26% (на 24 седмица) и 45% (на 50 седмица) от пациентите, в сравнение с 5% (на 24 седмица) в плацебо групата. Положителният ефект, наблюдавано при лекуваните с медикамента, се е изразявал в подобрение на матрикса и ложето на ноктите. Тежестта на симптоматиката е оценена според индекса NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index).

„Резултатите от проучванията са особено важни, защото те показват ефективността на Remicade при трудни за лечение форми на заболяването, които се срещат при голяма част от болните с псориазис”, заяви проф. Phoebe Rich от Oregon Health Sciences University.

През септември 2006, Remicade бе одобрен в САЩ за лечение на възрастни пациенти с тежък хроничен плакатен псориазис, които трябва да се подложат на системна терапия или при които тя е противопоказана. Препоръчваният начин на приложение е инфузия от 5 mg/kg, последвана от допълнителни дози на втората и шестата седмица, а след това веднъж на всеки осем седмици.

– EXPRESS I** е фаза 3 многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което има за цел да оцени ефикасността и безопасността на терапията с Remicade при 378 възрастни пациенти с хроничен, стабилен, плакатен псориазис, който засяга над 10% от телесната повърхност. Болните са били с минимум PASI 12 и са били индицирани за фото- или системна терапия.

На изследваните е приложен infliximab 5 mg/kg (или плацебо) на 0, 2 и 6 седмица, последвано от поддържаща терапия на всеки осем седмици. На 24 седмица, пациентите в плацебо групата са получили изследвания медикамент 5 mg/kg на 24, 26 и 30 седмица, последвано от поддържаща терапия на всеки осем седмици от 46 седмица.

– EXPRESS II е фаза 3 многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което има за цел да оцени ефикасността и безопасността на терапията с Remicade при 835 възрастни пациенти с хроничен, стабилен плакатен псориазис, който ангажира над 10% от телесната повърхност. Болните са били с минимум PASI 12 и са били индицирани за фото- или системна терапия.

Пациентите са разделени в групи, като са получили infliximab 3 mg/kg или 5 mg/kg, или плацебо на 0, 2 и 6 седмица. Активно лекуваните са разделени на подгрупи на 14 седмица, като са получавали редовна поддържаща терапия или „при нужда” в същите дози. Контролите на плацебо в началото на изследването от 16 седмица също са преминали на активно лечение с infliximab 5 mg/kg на 16, 18 и 22 седмица, а след това – на всеки осем седмици до 46 седмица.

– SPIRIT*** е фаза 2, многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което има за цел да оцени приложението на Remicade при 249 болни с тежък плакатен псориазис, които са били на предхождаща терапия с псоралени и ултравиолетова А фототерапия (PUVA) или системно лечение.

Пациентите са разделени в три групи: infliximab 3 mg/kg или 5 mg/kg, или плацебо на 0, 2 и 6 седмица. На 26 седмица, 114 от изследваните с данни за умерена или тежка форма на заболяването са подложени на допълнителна инфузия, за оценка на ефекта от повторно лечение след 20-седмичен период без терапия. (ИТ)

* infliximab принадлежи към групата на инхибиторите на TNF-alpha, който единствен е одобрен за приложение в три различни терапевтични области: гастроентерология, ревматология и ревматология. Медикаментът е ефективен при болест на Crohn (CD), ревматоиден артрит (RA), анкилозиращ спондилит (AS), псориатричен артрит (PsA), улцерозен колит (UC), болест на Crohn при деца (PCD) и псориазис (PsO). Remicade на Centocor и Schering е регистриран в България.

** EXPRESS – European Infliximab for Psoriasis [REMICADE] Efficacy and Safety Study

*** SPIRIT – Study of Psoriasis with Infliximab [REMICADE] Induction Therapy

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Хроничните възпалителни заболявания на червата трябва да се лекуват активно. MD 2006; Брой 1 (февруари)

Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. MD 2005; Брой 10 (декември)

Infliximab – алтернатива за бързо и дългосрочно лечение на псориазис. MD 2005, Брой 10 (декември)

Съвременни насоки за лечение на псориазис с biologicals. MD 2005; Брой 9 (ноември)

Infliximab – ефективен и при анкилозиращ спондилит. MD 2005; Брой 9 (ноември)

Infliximab – нова терапия на рефрактерен едемна макулата? MD 2005; Брой 8 (октомври)

Инхибиторите на TNF-alpha са ефективни при тежки форми на увеит. MD 2005; Брой 6 (юли)

Ново лечение на хроничните чревни възпалителни заболявания. MD 2004; Брой 4 (декември)

Infliximab е по-ефективен от methylprednisolone при тежък РА. MD 2005; Брой 3 (ноември)