Montelukast намалява симптомите на сезонния алергичен ринит при деца01/03/2007

Montelukast при деца в училищна възраст със сезонен алергичен ринит по време на поленовия сезон води до значимо подобряване на симптомите и на еозинофилията, но няма в сравнение с плацебо сигнификантно влияние върху нивата на ексхалирания азотен окис/оксид (еNO), показаха резултатите от проучване, публикувани през декември в списание Annals of Allergy, Asthma and Immunology (1).

Антилевкотриените (цистеинил левкотриен-1 рецепторните антагонисти) упражняват доказани противовъзпалителни ефекти в горните дихателни пътища. Данните от предишни проучвания посочиха, че пациентите с алергичен ринит, но без астматични симптоми, имат повишени нива на eNO.

Левкотриените играят роля в патогенезата на ранната фаза на алергични симптоми (кихане, назален сърбеж и ринорея), както и в късната фаза на алергични реакции (назална конгестия, ринорея и кихане).

Фактът, че антилевкотриенът montelukast не повлиява нивата на еNO при популацията с алергичен ринит (за разлика от тази с астма) предполага, че те вероятно отразяват различни аспекти на бронхиален възпалителен процес.

Eксхалираният NO корелира позитивно с възпалението на бронхиалната стена, еозинофилията в индуцирана храчка и бронхиалната хиперреактивност при пациенти с хронична астма, като повишените нива посочват нестабилност на астмата (2).

В настоящото двойно-сляпо, с паралелни групи изследване са участвали 57 деца на възраст от седем до 14 години със сезонен алергичен ринит по време на поленовия сезон (април-юни), които са били рандомизирани да получават montelukast 5 mg еднократно дневно или плацебо за две седмици. Двете групи са имали сходни изходни симптоми, еозинофилия и нива на еNO.

Назалната, очната и сборната дневна симптоматика се е подобрила сигнификантно при децата на активно лечение в сравнение с контролната група. Броят на еозинофилите също е бил намален значимо при лекуваните с montelukast, но нивата на еNO не са се различавали между двете групи в края на двуседмичния период (p=0.96).

Независимо от това, авторите смятат, че техните наблюдения подкрепят прилагането на montelukast* при деца в училищна възраст със сезонен алергичен ринит.

Алергичният ринит и астмата са свързани помежду си

В подкрепа на това твърдение са следните факти (3, 4):

– около 30% от пациентите с персистиращ алергичен ринит имат също така и астма

– всички болни с астма имат симптоми на алергичен ринит

– при случаите с алергичен ринит често е налице повишена неспецифична бронхиална хипер-реактивност

– едни и същи алергени (като полени, животински косми, домашен прах, плесени) или неспецифични фактори (като аспирин) могат да провокират и двете заболявания, а избягването на контакта с тях може да намали симптомите на алергичния ринит и да профилактира развитието на тежка персистираща астма

Патофизиологични проучвания също доказаха редица прилики между алергичния ринит и астмата. Хистологични изследвания установиха сходно възпаление на назалната и бронхиалната лигавица при пациенти с астма.

Алергичният и неалергичният ринит са рискови фактори за развитието на астма при подрастващи и възрастни хора.

Поради всичко това е важно активно да се търси астма при пациентите с алергичен ринит (включително с функционално изследване на дишането – спирометрия) (5), както и да се лекува риносинуитът при болните с астма.

Тъй като алергичният ринит и астмата често възникват заедно, то леченето на едното заболяване може да води до подобрение на другото.

Данните от някои, но не от всички проучвания, показаха, че лечението с интраназални кортикостероиди на ринита може да води до умерено подобрение на астмата при някои пациенти (вероятно в следствие на намалената активност на възпалението).

Левкотриен-рецепторният антагонист montelukast е ефективен при пациенти с наличие едновременно на алергична астма и на персистиращ алергичен ринит (6).

Алергичният ринит и астмата трябва да бъдат разглеждани в диагностичен и в лечебен план като две съпътстващи се заболявания. Всички пациенти с персистиращ (целогодишен) умерен до тежък или с интермитентен (сезонен) алергичен ринит трябва да бъдат разпитвани за симптоми на астма и евентуално да бъдат изследвани със спирометрия. (ДЯ)

* montelukast (Singulair на Merck Sharp & Dohme) е регистриран в България (www.bda.bg). Одобрен е да се прилага за:

– профилактика и хронично лечение на астма при пациенти на възраст 12 месеца и повече (дори и при асимптомни случаи) за превенция на астматичните пристъпи

– намаляване на симптомите на сезонен (поленова алергия) алергичен ринит при пациенти на възраст две години и повече и на целогодишен алергичен ринит (алергия в закрити помещения) при пациенти на възраст шест месеца и повече

Приема се перорално еднократно вечер в доза 4 mg при деца от 12 месеца до пет години, 5 mg при възраст 6-14 години и 10 mg над 15 години. Медикаментът не е антихистамин, нито е кортикостероид.

Той не е средство за облекчаване на остър астматичен пристъп.

За допълнителна информация: http://www.singulair.com

Използван източник:

1. Razi C., Bakirtas A., Harmanci K. et al. Effect of montelukast on symptoms and exhaled nitric oxide levels in 7- to 14-year-old children with seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97:767-774 http://puck.annallergy.org/vl=1065014/cl=15/nw=1/rpsv/home.htm

2. Smith A., Cowan J., Brassett K. et al. Use of exhaled nitric oxide measurements to guide treatment in chronic asthma. N Engl J Med. 2005; 352:2163-2173 http://content.nejm.org

3. Demoly P., Bousquet J. The relation between asthma and allergic rhinitis. Lancet 2006, 368: 711-713 http://www.thelancet.com

4. Bousquet J., Van Cauwenberger P., Khaltaev N. Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol 2001, 108 (suppl 5): S147-334 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymai и http://www.medscape.com/viewarticle/471274

5. Demoly P., Gauchoux R., Touron P., Daures J. The place of spirometry in the diagnosis of asthma in those suffering from allergic rhinitis: a pilot study. Allergy 2005, 60: 1089-90 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0105-4538&site=1

6. Philip G., Nayak A., Berger W. The effect of montelukast on rhinitis symptoms in patients with asthma and seasonal allergic rhinitis. Curr Med Res Opin 2004, 20: 1549-58 http://www.librapharm.com/librapharm/main/Home.asp?menuid=4&jid=2617