Марс и Венера – определя ли полът различен риск за венозен тромбемболизъм?01/03/2007

След спиране на антикоагулантното им лечение, мъжете имат по-висок риск за рекурентен венозен тромбемболизъм (ВТЕ) отколкото жените, показаха резултатите от нов мета-анализ, публикувани в списание Lancet (1).

Въпреки това, авторите препоръчват допълнителни проспективни проучвания, преди полът да бъде включен като фактор за определяне на продължителността на терапията за превенция на повторен тромботичен инцидент.

В анализа са включени 15 проучвания (девет рандомизирани контролирани и шест проспективни обсервационни), обхванали за периода 1966-февруари 2005 година общо 5416 души (2729 мъже) с диагностициран ВТЕ и проведено лечение за най-малко един месец след първия епизод.

От цялата група, 816 пациенти (523 мъже) са имали повторен инцидент след преустановяване на антикоагулантната им терапия.

Мъжете имат 1.6 пъти по-висок цялостен относителен риск за рекурентен тромбемболизъм в сравнение с жените (p=0.0004), е показал обединеният анализ на данните, като в рандомизираните проучвания той е бил 1.3 пъти по-висок, докато в обсервационните – 2.2 пъти.

Поради липсата на индивидуални данни не е било възможно да се проведе мултивариантен анализ за изключване на влиянието на други променливи, които могат да повлияят риска за рекурентност на ВТЕ, като възраст, индекс на телесна маса и наличие на вродена тромбофилия (най-често е носителството на аномалия във фактор V Leiden или в протромбина – G20210A полиморфизъм).

Независимо от тези ограничения, при мъжете е бил установен по-висок риск за рекурентен ВТЕ в сравнение с жените в различни предварително определени подгрупи, включително при пациентите с идиопатичен ВТЕ (1.5 пъти).

“Нашият анализ показва, че мъжете имат около 50% по-висок риск от жените за рекурентна тромбоза и тази повишена вероятност е налице в различните подгрупи пациенти”, пишат авторите. Причината обаче за по-високият риск при мъжете остава неизвестна.

“Расте броят на доказателствата, че както общи, така и индивидуални характеристики излагат пациентите с идиопатичен ВТЕ на по-висок риск за рекурентен ВТЕ”, коментира редакционна статия в същия брой на списанието (2).

Повторната ултрасонография установява остатъчна венозна тромбоза на долните крайници след началния тромботичен инцидент. Стойностите на D-димера се увеличават един месец след преустановяване на антикоагулацията.

Нормалните нива на D-димера един месец след преустановяване на пероралната антикоагулантна терапия имат висока отрицателна предиктивна стойност за рекурентност на непровокиран (идиопатичен) ВТЕ при пациентите със или без тромбофилия (3).

Отклоненията в стойностите на D-димера през първия месец след спиране на антикоагулацията показват повишен риск за повторен инцидент при всички болни, но най-висока е вероятността при случаите с идиопатичен ВТЕ (2.43 пъти) и особено при хората с тромбофилия (8.34 пъти).

Тези данни показват, че продължителността на антикоагулантното лечение при всеки пациент трябва да бъде индивидуално преценявана, като все още липсват достатъчно убедителни данни от проспективни проучвания, които да потвърдят, че полът трябва да бъде включен в указанията за продължителност на подобно лечение при болните с идиопатичен ВТЕ, коментират тези автори. (ДЯ)

Триадата на Virchow…

През 1856 година Rudolph Virchow определи трите водещи рискови фактора, наречени триада на Вирхов, за венозен тромбемболизъм: венозна стаза, хиперсъсирваемост и ендотелно увреждане.

След това, към списъка от рискови фактори, отварящи кутията на Пандора за ВТЕ, бяха включени допълнителни водещи (хирургична интервенция, вродена тромбофилия) или второстепенни (употреба на естроген-съдържащи орални контрацептивни средства, дълги самолетни полети)…

Бременността и използването на естроген-съдържащи орални контрацептивни средства бяха признати за свързани специфично с женския пол рискови фактори.

Използвани източници:

1. McRae S., Tran H., Schulman S. et al. Effect of patient’s sex on risk of recurrent venous thromboembolism: a meta-analysis. Lancet 2006, 368:371-378 http://www.thelancet.com

2. Pengo V., Prandoni P. Sex and anticoagulation in patients with idiopathic venous thromboembolism. Lancet 2006, 368:342-343

3. Palareti G., Legnani C., Cosmi B et al. Predictive value of D-dimer test for recurrent venous thromboembolism after anticoagulation withdrawal in subjects with a previous idiopathic event and in carriers of congenital thrombophilia. Circulation 2003;108: 313 http://circ.ahajournals.org