Keppra® с ново показание като допълваща терапия01/03/2007

Keppra® (levetiracetam) (www.keppra.com) на UCB бе одобрен от Европейската комисия през януари като допълваща терапия в лечението на първични генерализирани клонично-тонични пристъпи при пациенти на възраст над 12- годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия (1).

„Първични генерализирани клонично-тонични пристъпи са най-тежката форма на гърчове при генерализирана епилепсия. Анализът на данните показва, че приложението на Keppra осигурява значим ефект при лечението на заболяването”, заяви проф. Perucca от University of Pavia в Италия.

Положителната оценка е резултат на успешно приключило фаза 2 двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при 164 пациенти на възраст 4-65 години.

Изследването е имало за цел да установи предимствата на levetiracetam като допълваща терапия за контролирането на рефрактерна идиопатична генерализирана епилепсия (три или повече генерализирани тонично-клонични пристъпи за осем седмичен период). Пациентите са получили levetiracetam в повишаващи се дози до 3 g дневно (60 mg/kg дневно при деца) за период от четири седмици и са проследени за 20 седмици.

Добавянето на Keppra® намалява седмичната честота на пристъпи с >50% при 72.2% от пациентите, в сравнение с 45.2% при тези, които са получавали стандартна терапия (р<0.001). Дългосрочните резултати сочат, че от получавалите добавъчна терапия с levetiracetam, 47.4% са били без пристъпна симптоматика на шестия месец от проследяването и 31.5% – до края на първата година.

Най-честите неблагоприятни странични ефекти, наблюдавани по време на лечението, са били отпадналост и умора.

– В Европа медикаментът е одобрен за допълваща терапия при парциални пристъпи със или без вторична генерализация при възрастни и деца на възраст над четири години с епилепсия, и за допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия при възрастни и подрастващи над 12 години. В Европа медикаментът може да се прилага и като интравенозна инфузия (концентрираният разтвор е 100 mg/ml).

– В САЩ медикаментът е одобрен през 1999 година за приложение при възрастни и деца над четиригодишна възраст с парциални пристъпи в таблетна форма от 250, 500, 750 и 1000 mg, както и като орална суспензия (100 mg/ml). (ИТ)

* Keppra (levetiracetam) филм-таблетки 250, 500 и 1000 mg е регистриран в България (www.bda.bg)

Keppra перорален разтвор 100 mg/ml е регистриран вече и от Изпълнителната агенция по лекарства в България

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Keppra с нова индикация за приложение. MD 2006; Брой 7 (септември)

Нова лекарствена форма на Keppra®. MD 2006; Брой 3 (април)

Keppra ефективен при идиопатична генерализирана епилепсия. MD 2005; Брой 10 (декември)

Keppra ефективен и като първа линия монотерапия при епилепсия MD 2005; Брой 8 (октомври): 48-49

Keppra одобрен като допълваща терапия при ювенилна миоклонусна епилепсия MD; Брой 5 (юни)