Herceptin за адювантна терапия при ранен стадий на HER2 позитивен рак на гърдата01/03/2007

FDA одобри през ноември 2006 година допълнително показание за приложение на Herceptin (trastuzumab)*, в комбинация със стандартна химиотерапия, за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата след оперативното отстраняване на тумора (лумпектомия или мастектомия).

До момента Herceptin бе одобрен да се прилага като монотерапия или в комбинация с таксан** за лечение на метастатичен карцином на гърдата, чиито туморни клетки експресират епидермален растежен фактор 2 (HER2).

Настоящата промяна разрешава неговото използване като адювантна терапия в следоперативния период при HER2 позитивен рак, локализиран тумор или ангажиране на лимфните възли. Карциномите с високо съдържание на HER2 имат по-лоша прогноза, поради което разширяването на показанията за прилагане на trastuzumab в техния ранен стадий е допълнителна надежда за жените с тази диагноза.

Основание за одобрението на новото показание са данните от две проучвания, проведени от National Cancer Institute в САЩ. Участничките в тях са получавали стандартна химиотерапия*** след оперативно отстранен рак на гърдата, като при приблизително половината е бил прилаган и trastuzumab.

И двете изследвания са били преустановени предсрочно, тъй като обединеният анализ на резултатите при около 4000 жени е показал, че получавалите Herceptin, комбиниран с химиотерапия, са имали намален риск за рецидив на тумора до три години след хирургичното лечение.

Herceptin е увеличил с 12% броя на пациентките с тригодишен свободен от заболяването период в сравнение с прилагането само на химиотерапия (87% и 75%).

Все още е рано да се установи дали адювантното лечение с Herceptin ще удължи продължителността на живота на лекуваните с него болни.

Една от пет жени с рак на гърдата има HER2 положителен тумор. Тази група е подходяща за приложение на trastuzumab.

Основният страничен ефект на медикамента е кардиотоксичност с прояви на застойна сърдечна недостатъчност. Това е причината той да се прилага само при HER2 позитивни пациентки, които нямат анамнеза за сърдечна недостатъчност или за кардиомиопатия. Преди назначаване на лечение с trastuzumab е необходимо да се проведе скрининг за изключване на сърдечна недостатъчност.

По-рядко срещани странични действия са фебрилна реакция и дихателни смущения по време на инфузионното лечение, което рядко води от белодробни изменения, неутропения и анемия. (ДЯ)

* trastuzumab e хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло, получено с рекомбинантна ДНК технология, което потиска експресията на HER2/ErbB2 рецепторите. Амплификацията на HER2/ErbB2 рецепторите възниква при 25-30% от туморите на гърдата в ранен стадий и предсказва отговор към trastuzumab както при позитивни, така и при негативни за естрогенови рецептори (ER) злокачествени образувания

** Herceptin, в комбининация с таксан – paclitaxel (Taxol на BMS) или docetaxel (Taxotere на Sanofi-Aventis), подобрява прогнозата на HER2 положителните тумори на гърдата. Herceptin на Roche е регистриран в България, както и двата таксана (www.bda.bg)

*** Съдържащите антрациклини комбинации, като doxorubicine или epirubicine, са по-ефективни от традиционната CMF (cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil) химиотерапия. Резултати от клинични проучвания показват, че добавката на таксани (и особено docetaxel) към антрациклиновите препарати подобрява преживяемостта при жени с ангажиране на лимфните възли.

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите 11 статии, посветени на рака на гърдата и съвременните възможности за неговото лечение