Enoxaparin е ефективен за превенция на венозен тромбемболизъм при остър исхемичен инсулт01/03/2007

Enoxaparin* намалява с 43% в сравнение с нефракционирания хепарин (НФХ) честотата на венозните тромбемболични инциденти при пациенти с остър исхемичен инсулт, показаха резултати от проучването PREVAIL**, представено на годишния конгрес на Американското дружество по хематология (www.hematology.org) през декември в Orlando, САЩ (1, 2).

Пациентите с исхемичен инсулт са с висок риск за венозен тромбемболизъм – без профилактика, около 75% от болните с хемиплегия развиват дълбока венозна тромбоза (ДВТ), а 20 % от тях и белодробна емболия (БE).

PREVAIL е първото голямо, международно, проспективно, рандомизирано проучване, което включва 1762 пациенти с остър исхемичен инсулт, потвърден с компютърна томография, в 15 страни.

Участниците в него са рандомизирани до 48 час от началото на симптоматиката да получават нискомолекулен хепарин enoxaparin 40 mg подкожно дневно или НФХ 5000 IU подкожно два пъти дневно за период от 10+/-4 дни, като двете групи са проследени до 90 ден от началото на терапията.

Главна цел на проучването за ефикасност е да се оцени честотата на съчетана симптоматична или асимптоматична ДВТ, симптоматична или фатална БЕ по време на антикоагулантната профилактика.

Намаляването на релативния риск с 43% за тромбоемболични инциденти в групата с enoxaparin спрямо групата с НФХ (10.2% спрямо 18.1%, р=0.0001) кореспондира и с редукция на релативния риск с 53% за проксимални ДВТ (4.5% спрямо 9.6%, р=0.0003).

Главна цел на проучването за безопасност е да се оцени честотата на нежелани лекарствени реакции. Не са отчетени сигнификантни разлики между честотата на клинично значимо интракраниално, екстракраниално кървене (1.3% спрямо 0.7%, р=0.20) и обща смъртност в двете групи.

„Изборът на профилактична схема, базиращ се на балансирани резултати от намален риск за венозен тромбемболизъм и намален риск за кървене, е важен елемент при тази деликатна популация. PREVAIL показва, че enoxaparin в сравнение с НФХ е с по-висока ефективност и без сигнификантно повишена честота на клинично значимо кървене. Тези данни са доказателство за избор на enoxaparin в профилактиката на венозния тромбемболизъм при тази високорискова популация” заяви проф. David Sherman от Division of Neurology, University of Texas Health Science Center, и главен изследовател в проучването. (ИТ)

Изводи за клиничната практика

– PREVAIL предостави убедителни доказателства, че enoxaparin е значимо по-ефективен за превенция на венозния тромбемболизъм в сравнение с нефракционирания хепарин

– Еnoxaparin трябва да бъде антикоагулантна терапия на първи избор за профилактика на ДВТ и БЕ при пациентите с остър исхемичен инсулт

* enoxaparin (Clexane) на Sanofi-Aventis е регистриран в България (www.bda.bg)

** PREVAIL – Prevention of VTE after Acute Ischemic Stroke with LMWH Enoxaparin

За допълнителна информация:

Медицинска База Данни (http://mbd.protos.bg)

Предимства на продължителната антитромботична профилактика с enoxaparin (Clexane) MD 2006; Брой 10 (декември)

ACC 2006 – резултати от най-новите проучвания за антитромботична терапия при остър коронарен синдром. Кардио D 2006 (ноември)

Венозен тромбемболизъм MD 2006; Брой 9 (ноември)

Enoxaparin e с предимства пред нефракционирания heparin при фибринолиза и PCI за STEMI. MD 2006; брой 8 (октомври)

SYNERGY потвърди преиму ществата на Clexane при овладяване на високорискови пациенти с остър коронарен синдром без ST-елевация. Кардио D 2004 (октомври)

Използвани източници:

1. Sherman D. Prevention of venous thromboembolism after acute ischemic stroke with enoxaparin versus unfractionated heparin and the impact of stroke severity. American Society of Hematology 48th annual meeting; December 9-12, 2006; Orlando, FL. Abstract 713

2. Medical News Today 16.12.2006. Clexane/Lovenox more effective for preventing venous thromboembolism in patients with acute ischemic stroke http://www.medicalnewstoday.com