Bimatoprost/timolol очен разтвор (Ganfort) за лечение на глаукома в ЕС01/03/2007

Фиксираната комбинация от простагландинов аналог bimatoprost (0.03%, 0.3 mg/ml) и бета-блокер timolol maleate (0.5%, 5 mg/ml) с търговско име Ganfort на фирма Allergan получи през 2006 година одобрението на Европейската комисия да се прилага за намаляване на вътреочното налягане (ВОН) при пациенти с открито-ъгълна глаукома или очна хипертензия, които не се повлияват от локални бета-адренергични блокери или от аналози на простагландина.

Понижаващият ВОН ефект на Ganfort e сравним с този на свободното комбиниране на двете лекарства и е по-добър от монотерапията с всяко едно от тях.

Възможността за еднократно дневно приложение на фиксираната комбинация подобрява комплаянса на пациентите (придържането им към терапията), което е ключов фактор за профилактика на слепотата при глаукома.

Данните от клинични проучвания показват, че приложението на очния разтвор bimatoprost/timolol води до намаление с 40% на риска за хиперемия в сравнение със самостоятелното прилагане на bimatoprost. За допълнителна информация: http://www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/ganfort/066806en1.pdf

Одобрение да се използва със същото показание получи по-рано през 2006 година и фиксираната комбинация travoprost/timolol (40 mcg/ml/5 mg/ml) с търговско име Extravan (предишно име DuoTrav) на фирма Alcon Laboratories.Travoprost представлява аналог на простагландин F2 (alpha). За допълнителна информация: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/duotrav/DuoTravEPARscientificDen.pdf

Локалните бета-блокери остават най-често предписваното средство за намаляване на ВОН при пациентите с глаукома, но се свързват със значителна системна абсорбция и нежелани странични реакции (сърдечни, хемодинамични и дихателни). Тяхното приложение е най-честата причина за падания при възрастни пациенти с глаукома.

Могат да водят до хипотония, синкоп, брадикардия, сърдечен блок и бронхоспазъм. Описаните нежелани лекарствени реакции намаляват при използването на разтвори с по-ниски концентрации (като локален timolol 0.1% и 0.25%).

Данни от проучвания показват, че по-ниските концентрации на timolol имат сходен понижаващ ВОН ефект в сравнение с концентрацията 0.5%, въпреки че тя остава по-често прилаганата в клиничната практика (1).

Във фиксираните комбинации, timolol е също 0.5% (5 mg/ml), но системните нежелани ефекти на бета-блокера могат да бъдат намалени чрез използването на по-ниски дози в сравнение с некомбинираните очни капки.

Офталмологията е единствената медицинска специалност, в която приложението на бета-блокери вероятно ще се увеличава поради появата на новите комбинирани медикаменти за лечение на глаукома, които показват добър профил на ефективност и коплаянс, при намалени нежелани странични ефекти в сравнение със самостоятелното прилагане на двете съставни лекарства.

С готовите комбинации отпада и необходимостта от петминутно изчакване между прилагането на двата медикамента, което е улеснение за пациентите. (ДЯ)

Използван източник:

1. Spratt A., Ogunbowale L. Wormald R., Franks W. What’s in a name? New glaucoma drugs. Lancet 2006, 368: 826-27 http://www.thelancet.com