Naproxen не повишава риска за миокарден инфаркт



01/02/2007

Два мета-анализа изследваха публикуваните данни от обсервационни и рандомизирани проучвания за сърдечносъдовия и бъбречния риск при прилагането на селективни инхибитори на циклооксигеназа (COX)-2 и на други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като резултатите бяха публикувани през 2006 г. в Journal of American Medical Association (1, 2).

Приложението на rofecoxib повишава относителния риск за сърдечносъдови събития (главно миокарден инфракт – МИ) 1.33 пъти при доза 25 mg/ден и 2.19 пъти при по-висока доза, като потенциалната опасност расте още през първия месец от лечението с този медикамент.

Според авторите на първия мета-анализ, дозозависимият риск при приложението на този селективен COX-2 инхибитор е безспорен. Rofecoxib бе изтеглен от фармацевтичния пазар през 2004 поради свързването му с повишена честотата на миокарден инфаркт и мозъчен инсулт след 18 месеца приложение.

Celecoxib не увеличава риска за съдови оклузии в доза до 200 mg/ден (RR=1.06), но не може да се изключи вероятността по-високите дози да повишават този риск (1).

От останалите НСПВС – diclofenac е свързан с най-висок относителен риск (RR) – 1.40, последван от indomethacin (RR=1.30) и meloxicam (RR=1.25). Не е установено значимо повишаване на опасността от сърдечносъдови усложнения при прилагането на неселективните НСПВС като naproxen (RR=0.97), piroxicam (RR=1.06) или ibuprofen (RR=1.07).

Авторите са систематизирали данните от 17 случай-контрола обсервационни проучвания, обхванали 86 193 случая със сърдечносъдови инциденти (главно МИ и внезапна сърдечна смърт) и 528 000 контроли. Включени са били и резултатите от шест кохортни анализа с общо 75 520 пациенти на терапия със селективни COX-2 инхибитори, 375 619 лекувани с НСПВС и 594 720 контроли, неполучавали подобни медикаменти. От проучванията – 13 са изследвали COX-2 инхибитори; 23 – неселективни НСПВС и 13 – и двете групи противовъзпалителни средства.

Във второто проучване са анализирани публикуваните резултати от 114 рандомизирани проучвания на COX-2 инхибитори, обхванали 116 094 участници (40 изследвания на rofecoxib, 37 на celecoxib, 29 на valdecoxib и parecoxib, 15 на etoricoxib, шест на lumiracoxib). Обект на изследването е била документираната честота на аритмия и бъбречни усложнения, свързани с прилаганите медикаменти.

Композитни бъбречни събития са били регистрирани при 6394 души (2670 случаи с периферни отоци, 3489 – с хипертония, 235 – с бъбречна дисфункция) (2).

В сравнение с контролите, rofecoxib е бил свързан с повишаване на риска за аритмия (RR=2.90) и за композитни бъбречни усложнения (RR=1.53), като между честотата на нежеланите лекарствени реакции, по-високата доза и продължителността на прилагане на медикамента е била установена положителна корелация (р</=0.05 и за двете).

Поотделно е бил регистриран повишен относителен риск за периферни отоци – 1.43, за хипертония – 1.55 и за бъбречна дисфункция – 2.31.

Обратно, лечението с celecoxib е било асоциирано с намален риск за бъбречна дисфункция (RR=0.61) и за хипертония (RR=0.83) в сравнение с контролите.

Приложението на valdecoxib, parecoxib, etoricoxib и lumiracoxib не е повлиявало риска.

Rofecoxib повишава риска за МИ, дори когато е прилаган в ниска доза. Опасността е налице още в началото на терапията с него, коментира резултатите от мета-анализите David Fraham от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) в придружаваща статия в същия брой на JAMA (3).

Celecoxib също води до по-висок риск при доза над 200 mg/ден, като потенциалната опасност при прилагането на по-ниска доза е по-малко ясна. Редица от останалите НСПВС, като diclofenac, meloxicam и indomethacin, също увеличават вероятността за сърдечносъдови събития.

Мета-анализите на данните от рандомизирани клинични проучвания и обсервационни изследвания показват, че naproxen е неутрален по отношение на риска за МИ.

За повечето от пациентите с артрит и други състояния, които налагат прилагането на средства за лечение на хронична болка, сърдечносъдовият профил на безопасност на naproxen е най-добър в сравнение с останалите НСПВС (3).

При случаите с висок риск за свързани с НСПВС гастроинтестинални усложнения, приложението на naproxen заедно с инхибитор на протонната помпа е икономически по-изгодно от използването на ниска доза celecoxib при сходна ефективност, смята д-р Fraham. (ДЯ)

Използвани източници:

1. McGettigan P., Henry D. Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenase. A systematic review of the observational studies of selective and nonselective inhibitors of cyclooxygenase 2. JAMA 2006;296:1633-1644 http://jama.ama-assn.org

2. Zhang J., Ding E., Song Y. Adverse effects of cyclooxygenase 2 inhibitors on renal and arrhythmia events: meta-analysis of randomized trials. JAMA 2006;296:1619-1632

3. Graham D. COX-2 inhibitors, other NSAIDs, and cardiovascular risk: the seduction of common sense. JAMA 2006; 296:1653-1656