Болестта на Raynaud се свързва с ниски нива на нитротирозин01/02/2007

Първичната болест на Raynaud, за разлика от вторичните феномени, се асоциира с намалено нитриране на плазмени протеини както и с повишено разграждане на белтъците с нитратна група, показаха резултатите от проучване на Kingdon и сътр., публикувани в списание Annals of Rheumatic Diseases (1).

Повишеното нитрогениране на плазмените протеини, според авторите, води до промени в съдовия ендотел, което се свързва с повишена честота на болестите на съединителната тъка, които протичат с изява на съдовия феномен.

Феноменът на Raynaud се наблюдава при редица ревматологични заболявания – склеродермия, системен лупус еритематодес, полимиозит. Първичният феномен на Raynaud протича по-леко и с добър отговор към вазодилататорна терапия.

Патогенезата и анатомичния субстрат на първичния феномен и вторичните промени при системни заболявания е различен, тъй като пациентите със склеродермия почти винаги развиват Raynaud феномен, който обаче невинаги ангажира всички органи.

Феноменът на Raynaud се дължи на нарушен синтез на азотен окис, с последваща вазоконстрикция на дигиталната васкуларна система, повлияваща се от топикална апликация на нитропрепарати. Склеродермията е хетерогенно системно заболяване, което се дължи на повишена липидна пероксидация.

Метаболити като пероксинитратите допринасят за оксидативния и нитрозен стрес на ендотела, с краен резултат нарушение на съдовата структура. Количественото измерване на нитрирани тирозинови остатъци (нитротирозин) може да послужи за оценка на степента на нитриране на белтъците.

В проучването са включени пациенти с феномен на Raynaud (диагнозата се базира на анамнеза, статус, побеляване и/или цианоза на пръстите при ниска температура, положителни антинуклеарни антитела или антитела срещу ядрени фрагменти), склеродермия (съгласно критериите за диагноза на Американския колеж по ревматология), бъбречна недостатъчност и здрави контроли.

Нивата на протеин-свързания тирозин и нитротирозин се измерват чрез изотоп дилутирана, газ хроматография-негативна, йонизационна мас-спектрометрия, което изключва регистрирането на повишени нива на продукти с идентична химична структура.

Анализът на резултатите показва, че нивата на нитротирозин при пациенти с първичен Raynaud феномен са по-ниски (0.6 ng/mg за сух протеин) в сравнение със стойностите му при склеродермия (1.78), нарушена бъбречна функция (1.42) и здрави контроли (1.63 ng/mg сух протеин).

Проучването доказва, че повишеното разграждане на нитрирани белтъци играе важна роля в патогенезата на болест на Raynaud, която не се наблюдава при вторичните феномени. (ОИ)

Използван източник:

1. Kingdon A., Mani E., Frost M. et al. Low plasma nitrotyrosin levels distinguish primary Raynaud’s phenomenon from scleroderma. Annals of Rheumatic Diseases 2006; 65: 952-954 http://www.annrheumdis.com