Успешно стентиране на стенози на бъбречните артерии01/12/2006

Стентирането на ренални артерии с конвенционални техники, прилагани при коронарната ангиография, може да бъде успешно и да доведе до подобряване на дългосрочните резултати при стенози на бъбречните съдове, показаха резултатите от проучване на Decalf и сътр., от Institut Cardiovasculaire Paris-Sud (ICPS) във Франция, представено на Световния кардиологичен конгрес през септември в Барселона (1).

Авторите съобщават за значимо понижаване на артериалното налягане и за запазване на бъбречната функция след тригодишно проследяване на пациентите след извършената интервенция.

В настоящия анализ са участвали пациенти с коронарна артериална болест и стеноза на бъбречните съдове (доказани с ехография), при които е проведена ангиография за оценка на съдовия статус.

За периода 1999-2005 са изследвани 169 болни, като е проведено стентиране на 218 лезии. При пациентите с извършена първоначално коронарна ангиография и персистиращо високо артериално налягане, ренална дисфункция, сърдечна недостатъчност с неясна етиология и периферно съдова болест, е проведена ренална ангиография.

Всички участници са били с високо артериално налягане (средно систолно 168 mmHg за систола и диастолно 88 mmHg), на средна възраст 72 години, като 17% са с диабет. Средните стойности на изходния креатинин са 1.45 mg/dl (128 mcmol/l).

Лезиите (в 98% от случаите проксимални и 99% с атеросклеротична генеза) са разпределени равномерно между дясна и лява бъбречни артерии, при 21% са билатерални. В 87% се е наложило директно стентиране и в една трета достъпът до съда е бил трансрадиален. Ангиографски успех, определен като стеноза под 30%, е достигнат при 98% от пациентите.

Реналната ангиопластика е довела до значимо понижаване на артериалното налягане, дори при по-високи изходни стойности (таблица 1 и 2). Тя е била свързана и с подобряване на бъбречната функция, със значими понижения на стойностите на креатинина след третата година (таблица 3). (ОИ)

Използван източник:

1. http://cic.escardio.org/SessionDetails.aspx?id=206708