Torcetrapib води до по-високо от очакваното повишаване на систолното налягане01/12/2006

Инхибиторът на холестерил-естер-трансфериращия протеин (CETP)* – torcetrapib, който се изследваше до момента за лечение на дислипидемия води до хипертензивни странични ефекти, които могат да надхвърлят очакваните сърдечносъдовите ползи, постигани от увеличаването на нивата на HDL-холестерола.

Фирма Pfizer обяви в началото на декември, че спира цялостната изследователска програма за развитие на водещия си експериментален медикамент по препоръка на независима комисия, което е наблюдавала и оценила профила му безопасност като „небалансиран за смъртност и сърдечносъдови събития”.

Предварителните резултати от фаза 3 клиничното проучване ILLUMINATE (Investigation of Lipid Level management to Understand its iMpact IN ATherosclerotic Events) свързаха приложението на медикамента с по-високо (3 до 4 mmHg) от регистрираното в предишните фаза 2 изследвания повишаване на систолното артериално налягане (2 до 3 mmHg при доза 60 mg).

Pfizer съобщи също в началото на декември, че незабавно преустановява по-нататъшното провеждане на ILLUMINATE. Решението на фирмата бе подкрепено официално и от Американската агенция за храните и лекарствените средства.

Скорошен мета-анализ, обхванал един милион пациенти, показа, че повишаване на систолното артериално налягане c 3 до 4 mmHg на популационно ниво би увеличило смъртността от инсулт с 20% и от исхемична болест на сърцето с 12% (1).

В проучването CAMELOT, разлика в артериалното налягане от 5 mmHg бе свързана със значимо влияние върху прогресирането на плаките.

Torcetrapib се очерта още през октомври като неподходящ за приложение при пациенти, които се нуждаят от допълнителна антихипертензивна терапия, като хипертоници с диабет или случаи с висок риск за мозъчносъдова болест. Поначало диабетната популация е по-чувствителна към малки вариации на АН, особено при наличието на бъбречно увреждане.

Инхибиторът на CEPT повишава нивото на HDL-холестерола за сметка на намаляване на това на LDL-холестерола, поради което се смяташе, че той може да бъде от допълнителна полза за лечение на коронарната атеросклероза, прилаган в комбинация със статин (atorvastatin – Lipitor/Sortis на Pfizer).

Данни от проучването Heterozygous Familial Hypercholesterolemia (HeFH), публикувани по-рано през тази година, показаха, че torcetrapib повишава значимо HDL холестерола с 56% и намалява LDL-холестерола с 27%. Поради потенциала си да коригира дислипидемията, той изглеждаше обещаващо средство за сърдечносъдова профилактика, особено в тандем със статин.

До момента се смяташе, че подходящи за лечение с torcetrapib са пациенти с „неусложнена” коронарна артериална болест поради по-малкото значение на леките колебания на АН при тази група.

Очаква се през март 2007 д-р Steven Nissen (Cleveland Clinic) да представи на научните сесии на Американската колегия по кардиология (ACC) резултатите от проучването ILLUSTRATE – мултицентърно, рандомизирано изследване с 1200 участници, сравнило комбинацията atorvastatin/torcetrapib с atorvastatin, прилаган самостоятелно, за забавяне на прогресирането на коронарната атеросклероза, оценена с интракоронарна Доплер-сонография при пациенти с коронарна сърдечна болест.

Lipitor/Sortis губи своята патентна защита през 2010 година. Днес, този медикамент генерира от продажби над $12 милиарда годишно (статут на „blockbuster” статин), но в бъдеще ще е изправен пред сериозна конкуренция от генерични препарати.

Клиничните проучвания на torcetrapib струват на Pfizer около $800 милиона, като фирмата смяташе, че появата на комбиниран с Lipitor антилипидемичен препарат ще запълни загубите от продажбите на Lipitor, след изтичането на неговия патент.

Регистрацията на torcetrapib бе планирана през 2007 година, но през октомври FDA поиска допълнителни данни, че медикаментът може да удължава преживяемостта и да профилактира развититието на сърдечносъдови заболявания (2).

Проучванията в тази област трябваше да текат до 2009 година, което означаваше, че появата на новия комбиниран препарат на фармацевтичния пазар в САЩ не можеше да стане по-рано от 2010-2011.

Според финансов анализ, фирма Pfizer може да загуби от приходи около $25 милиарда през 2011, когато изтичат патентите на шест нейни лекарства. (ДЯ)

* CEPT e високо активен протеин, който улеснява трансфера на холестерола от HDL и LDL към VLDL в замяна на триглицеридите.

На гладно, когато има ниска концентрация на холестерол във VLDL, CEPT действа антиатерогенно – отнема холестерол чрез HDL от съдовия ендотел и го пренася в черния дроб.

Обратно, при хипертриглицеридемия или след нахранване – той има атерогенен ефект, тъй като активирането му води до намаляване на холестерола в HDL и увеличаване на холестерола във VLDL; повишаване на съдържанието на триглицериди в LDL и HDL; улесняване на образуването на малки и плътни LDL частици. Информация за първия инхибитор на CEPT – torcetrapib, можете да намерите в http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1.Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002; 360:1903-1913 http://www.thelancet.com

2. Pettypiece S., Cotez M. Pfizer’s torcetrapib cholesterol medicine may face FDA delays. Bloomberg News, October 25, 2006 http://www.bloomberg.com/index.html?Intro=intro3