Скрининг тестове за установяване на бъбречни заболявания при сърдечно болни пациенти01/12/2006
Всички възрастни пациенти с кардиоваскуларни рискови фактори и сърдечносъдови заболявания (ССЗ), включително исхемична болест на сърцето и застойна сърдечна недостатъчност, трябва да бъдат изследвани за бъбречна патология, са новите препоръки на Американската кардиологична асоциация (АНА), публикувани през септември в списание Circulation (1). За улеснение на клиницистите в тяхната рутинна практика, АНА предлага използването на два лесно приложими и високо диагностични клинични теста: - определяне на скоростта на гломерулна филтрация (GFR) чрез използването на уравнението за модификация на диетата при бъбречно заболяване (Modification of Diet in Renal Disease - MDRD) GFR (ml/min/1.73 m2) (при възраст 18 години и повече) = 186 x (Scr/88.4)-1.154 x (възрастта)-0.203 x (0.742 за жени) x (1.21 за негроидна раса) SCr = серумен креатинин (електронен калкулатор можете да намерите на адрес: www.nkdep.nih.gov/professionals/gfr_calculators/index.htm) За използването на тази формула не е необходимо да се измерва телесното тегло, тъй като тя e съобразена с телесна повърхност 1.73 m2, която е средната телесна повърхност за възрастни хора) - скрининг за микроалбуминурия на базата на съотношението албумин/креатинин Използването на серумния креатинин (SCr) като ендогенен маркер за реналната филтрация или GFR е неточно поради това, че стойностите му се определят от мускулната маса на индивида, която варира според пола и възрастта (нивата са по-ниски при жените и при възрастните хора). GFR<60 ml/min/1.73 m2 телесна повърхност и стойности над 30 mg албумин на 1 g креатинин, се приемат за абнормени. При GFR<30 ml/min/1.73 m2 или при високо отношение албумин/креатинин (300 mg/g), пациентът трябва да се насочи към нефролог. При позитивиране на един от двата теста, той трябва да бъде повторен след три месеца. Ако при контролното изследване тестът е положителен се приема, че пациентът има хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и трябва да се започне подходящо лечение. При отрицателни тестове, контролни изследвания се правят след една година. Чувствителността и на двата метода намалява при болни на антихипертензивна терапия с ангиотензин-рецепторни блокери или инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим. Повече от 11% от възрастното население страда от ХБЗ (по данни в САЩ), като процентът е значително по-висок при хората с придружаващо ССЗ. Рискът за развитие на сърдечносъдова патология и смърт при пациенти на диализа, в сравнение с общата популация, е от 10 до 30 пъти по-висок. Хроничното бъбречно заболяване се дефинира като структурно или функционално нарушение с продължителност най-малко три месеца, което се манифестира с бъбречно увреждане (установено с персистираща албуминурия) или с намалена GFR. Проучване сред пациенти с левокамерна дисфункция показа, че GFR<60 ml/min/1.73 m2, изчислена чрез MDRD формулата, остава независим рисков фактор за смърт при тях и доказва високата информативна стойност на теста (2). Установяване на ХБЗ посредством албуминурията е вторият рутинен скринингов метод. Албуминурия над 30 mg за 24 часа е показател за риск за развитие на ССЗ. Всички пациенти с поява на остри усложнения (изострена застойна сърдечна недостатъчност, хиперволемия, уроинфекции) не трябва да се изследват за протеин в урината, тъй като тези състояния са свързани с транзиторно увеличаване на албуминурията. (КП) Използвани източници: 1. Brosius F., Hostetter T., Kelepouris E. et al. Detection of kidney disease in patients with or at increased risk of cardiovascular disease. Circulation 2006;114:1083-1087 http://circ.ahajournals.org 2. Al-Ahmad A., Rand W. et. al Reduced kidney function and anemia as risk factors for mortality in patients with left ventricular dysfunction [published comment in J Am Coll Cardiol. 2002;39:1703–1704 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505766/description#description