Противопоказан ли е warfarin за тромболиза при STEMI?01/12/2006

Повишените стойности на систолно налягане над 150 mmHg и INR над 3 увеличават рискa за хеморагични усложнения при болни с фибринолиза поради миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) и прием на индиректен антикоагулант, показаха резултатите от ретроспективен анализ, публикувани в списание Heart (1).

Рискът от кървене се увеличава при възрастни болни и при повторна фибринолиза, но при останалите случаи резултатите са съпоставими с тези при пациенти без прием на индиректен антикоагулант (warfarin).

Сериозните хеморагични инциденти поради фибринолиза за STEMI са с честота 1-2% и Американската сърдечна асоциация (AHA) посочва приема на warfarin като относително противопоказание за фибринолиза.

При фибринолиза, streptokinase и тъканните активатори на плазминогена стимулират превръщането на плазминогена в плазмин, което води до бързо разграждане на образуваните тромби. Warfarin действа върху външната система на коагулация, инхибирайки карбоксилирането на витамин К-зависимите фактори на кръвосъсирване (II, VII, IX и X), което води до тяхното инактивиране.

В ретроспективното проучване са участвали 2437 души с проведена тромболиза. При пациентите, при които не е бил прилаган warfarin, са възникнали 6.3% хеморагични инцидента спрямо 8% при получавалите индиректния антикоагулант.

Множественият регресионен анализ е показал, че като цяло възрастта (над 75 години) и повторната тромболиза определят по-високата честота на хеморагии (р<0.001). В групата, получавала warfarin, систолното налягане над 150 mmHg и INR над 3 са били основните допълнителни рискови фактори за появата на кървене.

Пациентите с доказан STEMI и прием на антикоагулант подлежат на фибринолиза след бързо овладяване на артериалното налягане и при ниски стойности на INR. Перкутанната ангиопластика успешно замества консервативното (особено ако е повторно) лечение. (ОИ)

Използван източник:

1. Stanley A., Fletcher S., Tan A. et al. Is warfarin a contraindication to trombolysis in acute ST elevation myocardial infarction? Heart 2006; 92:1145-1146 http://www.heartjnl.com