Новини от Световния конгрес по кардиология01/12/2006

Представяме ви в обобщен вид някои от най-интересните доклади, представени на Световния конгрес по кардиология, проведен през септември в Барселона, подробности за който може да научите на http://www.escardio.org.

Bisoprolol води до намаление с 46% на внезапната смърт при хронична сърдечна недостатъчност

Приложението на бета1-селективния блокер bisoprolol* води до по-добра превенция на ранната внезапна смърт (най-честата причина за леталитет в ранните стадии на лека и умерена хронична сърдечна недостатъчност) в сравнение с АСЕ инхибитор, показаха нови резултати от проучването CIBIS III** представено на конгреса.

Изводите от изследването поставят под съмнение съществуващите указания за лечение, които препоръчват при хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) да се започне с АСЕ инхибитор и при нужда да се добави бета-блокер.

CIBIS III е първото голямо проспективно проучване, което сравнява два терапевтични подхода при лечение на ХСН. Включени са 1010 пациенти на възраст над 65 години (средна възраст 72 години), разделени на две групи: bisoprolol (n=505) или enalapril (n=505) за период от шест месеца, последвани от комбинирана терапия при всички пациенти за период от шест до 24 месеца.

По време на първите шест месеца с монотерапия са регистрирани осем случая на внезапна смърт (от общо 23 фатални изхода) в групата с bisoprolol, в сравнение с 16 (от общо 32) в групата с enalapril (р=0.107). През първата година от проследването в групата с bisoprolol е имало 16 случая на внезапна смърт (от общо 32 фатални изхода), доката в групата с enalapril те са били 29 (от общо 60) (р=0.049).

След среден период на проследяване от 1.2 години не са регистрирани съществени разлики по отношение на ефикасността и безопасността на терапията между двете групи.

Успоредно с намалената честота на внезапна смърт, в групата с bisoprolol е регистрирана по-висока честота на ранна хоспитализация по повод на ХСН. За първите шест месеца по повод влошена ХСН са хоспитализирани 39 пациенти в групата с bisoprolol срещу 25 пациенти в групата с enalapril, което обаче не е довело до влошаване на крайната прогноза.

* bisoprolol е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Concor на Merck и Bisogamma на Worwag Pharma

** CIBIS III – Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study III

Atorvastatin е по-ефективен от simvastatin за намаление на риска за повторен МИ

Atorvastatin* в дозировка от 80 mg води до сигнификантно по-ниска честота на риска за повторен миокарден инфаркт (МИ), в сравнение със simvastatin** 20-40 mg, показаха данни, представени на конгреса.

„Резултатите от проучването доказват ползите от интензивната терапия с atorvastatin при пациенти с висок риск за миокарден инфаркт”, заяви д-р Terje Pedersen от Center for Preventive Medicine в Ulleval University Hospital в Осло.

Пациентите, приемали atorvastatin 80 mg, са имали намаление с 46% на риска за повторен МИ и с 34% по-малка вероятност за значими коронарни усложнения (сърдечна смърт и сърдечен арест), в сравнение с групата на терапия със simvastatin 20-40 mg. Приложението на atorvastatin е довело до сигнификантно намаление (с 18%) на риска за фатален изход, инсулт, нестабилна стенокардия и реваскуларизация, в сравнение с групата със simvastatin.

Анализът е базиран на проучването IDEAL** и представлява най-продължителното проследяване на пациенти с преживян МИ на терапия със статини.

IDEAL обхваща 8888 души с коронарна болест и умерено повишени нива на холестерола, които са получавали atorvastatin 80 mg или simvastatin 20-40 mg и са проследени за период от 4.8 години. Настоящите данни са базирани на анализ върху 999 случая, които са преживели МИ по-малко от два месеца преди рандомизирането.

„Atorvastatin е единственият статин, който води до сигнификантни ползи при пациенти с висок сърдечносъдов риск. Приложението на медикамента е ефективно и безопасно при различни режими на дозировка”, заяви д-р Joseph Feczko, медицински директор във Pfizer.

Atorvastatin e най-предписваният холестеролопонижаващ медикамент, изследван в повече от 400 клинични проучвания, които обхаващат над 80 000 пациенти.

* atorvastatin e регистриран в България с търговските имена Sortis на Pfizer, Atoris на KRKA и Torvacard на Zentiva

** IDEAL – Incremental Decrease in Endpoints through Aggressive Lipid Lowering

Rosuvastatin и ezetimibe намаляват значително нивата на С-реактивен протеин

Комбинацията от rosuvastatin* (40 mg) и ezetimibe** (10 mg) намалява с 46% нивата на С-реактивен протеин (CRP) – маркер на възпалителния процес и рисков фактор за сърдечносъдово заболяване при високорискови болни, показаха нови данни от проучването EXPLORER***. Около 58% от пациентите са постигнали прицелните стойности на CRP/LDL-C за период на лечение от само шест седмици.

„Намалението на CRP, успоредно с понижението на холестерола, допълнително редуцира сърдечносъдовия риск”, заяви проф. Christie Ballantyne, директор на Center for Cardiovascular Disease Prevention в Methodist DeBakey Heart Center в Хюстън и водещ автор на проучването.

Възпалителните процеси в кръвоносните съдове могат да доведат до усложнения като миокарден инфаркт и инсулт, а високите нива на CRP могат да служат като прогностичен маркер години преди те да се проявят.

Основни резултати от EXPLORER:

– сигнификантно по-голям брой пациенти (58% срещу 24%) са постигнали едновременно прицелните стойности на LDL-C/CRP при комбинирана терапия rosuvastatin (40 mg) и ezetimibe (10 mg), в сравнение с монотерапия с rosuvastatin

– rosuvastatin и ezetimibe водят до намаление с 46% на CRP, в сравнение с монотерапия с rosuvastatin

– rosuvastatin и ezetimibe намаляват LDL-C със 70%

– сигнификантно по-голям брой пациенти са постигнали посочените от NCEP ATP III прицелни стойности на LDL-C (94% срещу 79%) и европейския им еквивалент (94% срещу 74%) след шестседмична комбинирана терапия с rosuvastatin и ezetimibe, в сравнение с монотерапия с rosuvastatin

o и двете групи е отчетено сходно повишение на HDL (8.5% срещу 10.8%)

EXPLORER е 12-седмично рандомизирано клинично проучване, което включва 469 пациенти и има за цел да установи дали добавянето на ezetimibe към rosuvastatin ще помогне на повече пациенти с висок холестерол да постигнат препоръчваните от стандартите за лечение стойности, в сравнение с монотерапия с rosuvastatin.

В момента се провежда първото клинично проучване (JUPITER)****, което изследва ефекта от терапията със статини върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с нормален или нисък холестерол и повишени стойности на CRP. Цел на проучването е да се установи дали продължителната терапия с rosuvastatin води до намаление на сърдечносъдовия риск при тази група пациенти.

Rosuvastatin се прилага в максимална дозировка от 40 mg като обикновено терапията се започва с по-ниски дози (5-10 mg), които се увеличават постепенно до постигане на желания ефект.

Ezetimibe действа чрез потискане абсорбцията на холестерол в гастроинтестиналния тракт. Медикаментът се продава и в комбинация със simvastatin като Inergy (в Европа) и Vytorin (в САЩ).

* rosuvastatin е регистриран в България с търговското име Crestor (на AstraZeneca) (www.bda.bg)

** ezetimibe е регистриран в България с търговските имена Ezetrol (на MSD и Cardinal Health)

*** EXPLORER – EXamination of Potential Lipid mOdifying effects of Rosuvastatin in combination with

Ezetimibe versus Rosuvastatin alone

**** JUPITER – Justification for the Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating

Rosuvastatin

Amlodipine намалявариска за новопоявил се диабет

Amlodipine* намалява с 34% риска за новопоявил се диабет за петгодишен период на проследяване, показаха нови данни от ASCOT** – най-голямото европейско проучване при хипертоници, което включва повече от 20 000 пациенти.

След период на проследяване от пет години 1366 пациенти са развили диабет, като 567 (8%) са били в групата с amlodipine и 799 (11.4%) – в групата с atenolol. Приложеиието на amlodipine е довело до намаление с 11% на общата смъртност, с 23% на случаите на фатален и нефатален инсулт и с 24% на случаите на сърдечносъдова смърт, в сравнение с групата с atenolol.

Първоначална цел на проучването е да се сравнят ефектите на atenolol (със или без диуретик) с amlodipine (с или без perindopril) за контрол на кръвното налягане. Данните от изследването добавят нови аргументи за все по-ограниченото приложение на бета-блокери при лечението на хипертонията.

По-рано тази година британският National Institute of Clinical Excellence издаде препоръки, според които пациенти на възраст 55 години – с блокер на калциевите канали или тиазиден диуретик.

* amlodipine e регистриран в България с търговските имена Norvasc на Pfizer и Nordipine на Чайкафарма

** ASCOT – Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial

Valsartan намалява честотата на сърдечносъдови усложнения при хипертония

Добавянето на valsartan* към антихипертензивната терапия намалява честотата на сърдечносъдови усложнения (инсулт, стенокарден пристъп, сърдечна недостатъчност и необходимост от хоспитализация), показаха резултати от проучването JIKEY** Heart Study, представено на конгреса. Макар разликата в стойностите на кръвното налягане между двете групи (със или без valsartan) да е била сходна, valsartan e бил с предимство по отношение на крайния изход.

Приложението на valsartan e било свързано със сигнификантно 39% намаление на относителния риск по отношение на първичната крайна точка на проучването (композитен показател на сърдечносъдова заболеваемост и смъртност) (р=0.00021). Средните стойности на кръвното налягане в групата с valsartan са били 131/77 mmHg срещу 132/78 mmHg в групата без ARB.

Регистрирано е и намаление с 40% на нови или повторни инсулти в същата група – съответно 29 срещу 48 (р=0.028). Честотата на хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност е била 19 срещу 36 случая, а тази по повод на стенокардия – 19 срещу 53 случая (намаление с 53%, р=0.000007).

След период на проследяване от 48 месеца са регистрирани 92 усложнения в групата с valsartan срещу 149 при пациентите, които не са приемали медикамента (р=0.028).

Проучването включва 3081 души разделени в две групи – със или без добавка на valsartan към антихипертензивната терапия (болкери на калциевите канали, бета блокери и АСЕ инхибитори), която не е включвала ARB. Valsartan е прилаган в дозировки от 40 до 160 mg (средно 75 mg). Антихипертензивният ефект е бил сходен, като пациентите и в двете групи са постигнали еднакво понижение на кръвното налягане.

* valsartan e регистриран в България с търговското име Diovan на Novartis

** JIKEY – Japanese Investigation of Kinetic Evaluation in Hypertensive Event

Perindopril намалява честотата на усложненията при хронична сърдечна недостатъчност

Perindopril* намалява (макар и несигнификантно) честотата на обща смъртност и на хоспитализациите по повод на влошена сърдечна недостатъчност при възрастни пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, показаха резултати от проучването PEP-CHF**.

В анализа са включени 852 пациенти на средна възраст 75 години със запазена фракция на изтласкване (65%), разделени в две групи – perindopril 4 mg или плацебо; 79% от изследваните са били с предхождаща хипертония. Периодът на проследяване е бил 26 месеца, а първичната крайна точка на проучването – обща смъртност и хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност.

Резултатите показват, че в групата с perindopril е регистрирано намаление с 8% (несигнификантно) по отношение на първичната крайна точка на проучването (р=0.545), като след период на проследяване от една година намалението на общия относителен риск е с 31% (р=0.055), а този за хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност – с 37% (р=0.033).

Изводите от PEP-CHF са сходни с тези от CHARM, където са регистрирани ползи от приложението на candesartan, но при по-млади пациенти, проследени за период от 37 месеца. Макар и недостатъчни, резултатите от тези две проучвания подкрепят приложението на инхибитори на системата ренин-ангиотензин при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена систолна функция.

С интерес се очакват резултатите от голямото проучване I-PRESERVE върху подобна група от 4128 пациенти, рандомизирани да получат irbesartan или плацебо. (ИТ)

* perindopril e регистриран в България с търговските имена Coverex на Egis, Prenessa на KRKA и Prestarium на Les Laboratoires Servier

** PEP-CHF – The Perindopril in Elderly People with Chronic Heart Failure