Нов подход в лечението на остра миелоидна левкемия



01/12/2006
Симултанното активиране на множествени сигнални трансдукционни пътища (signal transduction pathways – STP) е свързано с по-лоша прогноза при остра миелоидна левкемия (acute myelogenous leukaemia – AML), показаха резултатите от проучване на Komblau и сътр., публикувани през октомври в списание Blood (1). Настоящото изследване сочи, че три STP - PKC-alpha, pERK2 и pAKT, са често активни при пациентите с остра миелоидна левкемия, като всеки един от тях сам по себе си, както и комбинациите между тях, имат прогностична стойност. Анализът е проведен чрез Western blot на проби от кръв и костен мозък, взети от 188 пациента с новодиагностицирана, нелекувана AML. Авторите са установили, че прогнозата се влошава прогресивно с увеличаване на броя на активните пътища - при нито един, средната преживяемост е 78.6 седмици, а при един, два или три активни STP намалява съответно до 57.9, 42.3 и 23.4 седмици. Допълнително, между отделните пътища е било доказано кръстосано активиране. Това откритие е новаторско и предполага, че само комбинация от терапевтични средства, насочена към всеки един от STP, може да бъде ефективна при AML. (ОИ) Използван източник: 1. Kornblau S., Womble M., Qiu Y. et al. Simultaneous activation of multiple signal transduction pathways confers poor prognosis in acute myelogenous leukaemia. Blood 2006; 108: 2358-2365 www.bloodjournal.org