Инхибиторите на холинестеразата имат сходна ефективност при болест на Alzheimer01/12/2006

Инхибиторите на холинестеразата (ChEI) donepezil, galantamine и rivastigmine имат сходна ефективност за лечение на лека до средно тежка форма на деменция при болест на Alzheimer (AD), обобщи доклад, представен на 10-ата Международна конференция за AD и свързаните нарушения (ICAD 2006 http://www.alz.org/icad), състояла се през юли в Мадрид.

В анализа са включени данните от публикувани проучвания, в които терапията с един ChEI е била сравнявана с плацебо или с друг представител на същия клас за лечение на когнитивен дефицит при AD за период от най-малко пет месеца.

Критериите за оценка на профила на ефективност и поносимост са когнитивна функция, общ функционален упадък, настроение и поведенчески разстройства, обичайни всекидневни дейности и странични реакции.

В 10 проучвания, обхванали общо 7300 пациенти, лечението с donepezil, galantamine или rivastigmine за период от шест месеца и една година е било свързано, в сравнение с плацебо, с подобрение на когнитивната функция (средно с -2.7 точки по 70-точковата ADAS-Cog скала), на обичайните всекидневни активности и поведенческите разстройства.

Разполагаме с достатъчно доказателства от 18 клинични проучвания, че трите медикамента са сходно ефективни за подобряване на когнитивната функция, всекидневните дейности и поведението, но разликата в постиганите от тях терапевтични ефекти не е голяма в сравнение с плацебо, смята авторката на доклада Jacqueline Birks от Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group от University of Oxford във Великообритания.

Повече лекувани с ацетилхолинестеразни инхибитори са преустановили участието си в проучванията (29% спрямо 18% при получавалите плацебо). Най-честите регистрирани нежелани лекарствени реакции са гадене, повръщане и диария.

Данните от едно проучване свързват donepezil с по-малко странични действия в сравнение с rivastigmine.

Едно немаскирано проучване сравнява donepezil и galantamine, друго – donepezil и rivastigmine. Липсват каквито и да е било доказателства за терапевтична разлика между donepezil и galantamine за 52 седмици или между donepezil и rivastigmine за две години по отношение на който и да е било критерий за оценка.

Донепезил, галантамин и ривастигмин са сходно ефективни за лечение на лека до средно тежка форма на Алцхаймерова деменция, е основният извод от анализа. Има известни доказателства, че резултатите са сходни и при тежка деменция.

Няма достатъчно сравнителни фармако-икономически анализи, поради което не може да бъде препоръчан даден представител на класа на тази база. Липсват публикувани дългосрочни директни сравнения на трите одобрени за прилагане при AD инхибитори на холинестеразата.

В новите си указания за лечение на пациенти с AD, American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP)* подчертава, че инхибиторите на холинестеразата (ацетилхолинестеразните инхибитори) са клас медикаменти, за които има най-убедителни доказателства в подкрепа на тяхната ефективност за подобряване на когнитивния дефицит при лека до средно тежка деменция от Алцхаймеров тип**.

Въпреки че наличните данни от сравнителни проучвания показват известни вариации по отношение на поносимостта, няма установени различия в ефективността на различните ChEI, смята AAGP.

Donepezil за превенция на леко когнитивно нарушение?

Резултатите от мултицентърно проучване, представени в друг доклад на конференцията, показват, че лечението с donepezil забавя скоростта на мозъчна атрофия при пациенти с леко когнитивно нарушение (MCI), които са носители на e4 алел на алолипопротеин E гeна (APOE 4) – рисков фактор за AD.

Проследяването с магнитно резонансно изобразяване (MRI, МРИ) е установило малко, но статистически значимо намаление на скоростта на атрофия на хипокампа при лекуваните с donepezil носители на APOE 4 (4.5% на година в сравнение с 6.14% при получавалите плацебо). Приложението на vitamin E не е било свързано със сигнификантен ефект върху мозъчния обем при нито един пациент в сравнение с контролната група.

Това е първото изследване, което показва, че медикамент може да забавя скоростта на мозъчна атрофия. Установеният с MRI ефект обаче е много малък, подчертава д-р Clifford Jack, професор по радиология в Mayo Clinic College of Medicine в Rochester, САЩ.

Donepezil e единственият медикамент, който е доказал, че може да влияе върху скоростта на хипокампалната атрофия при носители на APOE 4 с леко когнитивно нарушение, според д-р Jack. Останалите инхибитори на холиенестеразата не са изследвани по този начин дали имат сходен ефект.

Това проучване подкрепя данните от предишно изследване, използвало магнитно резонансна спектроскопия, което показа, че донепезил може да забавя прогресирането на атрофията на хипокампа, но какво е клиничното значение на този факт все още не е уточнено.

Спиране на конвертирането на MCI в AD e важна клинична цел и вероятно MRI ще се използва в бъдеще за визуална оценка на терапевтичната ефективност, прогнозират специалистите в тази област. (ДЯ)

* Пълният текст на указанията AAGP, които бяха публикувани през юли 2006, можете да намерите на http://www.aagponline.org/prof/position_caredmnalz.asp

** Деменция от Алцхаймеров тип

1. Множествен когнитивен дефицит проявен чрез:

Паметово нарушение

Поне едно от следните когнитивни нарушения:

– Афазия

– Апраксия

– Агнозия

– Нарушение в изпълнителните функции (планиране, организиране на сложни двигателни и поведенчески програми, съблюдаване на последователност на етапите на изпълнение)

2. Когнитивният дефицит води до значим упадък в соционално и професионалните дейности

3. Постепенно прогресиращ когнитивен и функционален упадък

4. Множественият когнитивен дефицит не се дължи на:

– Други увреди на ЦНС, които предизвикват паметов дефицит

– Други системни заболявания, предизвикващи деменция

– Увреди от употреба на психоактивни и други субстанции

5. Нарушенията не са резултат от делир

6. Нарушенията не биха могли да се обяснят с голям депресивен епизод или шизофрения