Cerovive е неефективен при остър исхемичен инсулт01/12/2006
Експрименталният невропротектор NXY-059 (Cerovive) се спира от по-нататъшно развитие, тъй като резултатите от фаза 3 клинично проучване не показаха по-голяма ефективност за намаляване на трайните неврологични увреждания в сравнение с плацебо, обяви фирма AstraZeneca (1). Окончателните резултати от изследването Stroke Acute Ischemic NXY-059 Trial (SAINT II) ще бъдат обявени през февруари 2007 по време на Международната конференция за инсулт в Сан Франциско, съобщи фирмата. SAINT II бе рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на невропротективните свойства на медикамента при 3200 пациенти с исхемичен инсулт от 350 неврологични центрове в 31 страни. Първичен критерий за оценка е намалението на свързаните с инсулта трайни увреждания, оценени с помощта на модифицирана скала на Rankin. Предварителните данни са показали, че NXY-059 не е постигнал значимо в сравнение с плацебо намаление на първичния показател за оценка – относителен риск 0.94 (-6%, p=0.33). NXY-059 е средство за улавяне на свободните кислородни радикали, което демонстрира невропротективно действие при животински модели на инсулт. Резулататите от SAINT II са разочароващи. Те се разминават с данните от предшестващото проучване SAINT I, които бяха публикувани по-рано през тази година в New England Journal of Medicine (2). SAINT I показа, че NXY-059, въведен през първите шест часа от началото на исхемичния инсулт, намалява трайните неврологични увреждания на 90-ия след инцидента. Лечението с него не постига значим ефект върху останалите крайни точки на проследяване, включително неврологична функция според National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Рost hoc анализ на SAINT I показа, че в подгрупата пациенти на лечение с tPA, приложението на NXY-059 намалява честотата на свързаните с tPA хеморагични усложнения (p=0.001) и на симптомните интракраниални кръвоизливи (p=0.036). Това откритие бе едно от най-интригуващите за клиничната практика. SAINT I за първи път показа при голяма група пациенти (1700 души), че стратегия за невропротекция може да има благоприятно влияние при исхемичен инсулт. Поради това, за участие в SAINT II бяха включени 3200 участници с цел да се увеличи статистическата сила на доказателствата. Напразни надежди за фармакологична невропротекция при остър мозъчносъдов инцидент? В редакционна статия, публикувана през ноември в списание Lancet, се подчертава, че NXY-059 попада в дългия списък на повече от 1000 потенциални невропротективни средства, изследвани при животински модели на инсулт, от които 114 са се оказали неефективни в проведени клинични проучвания (3). Положителните резултати, получени в лабораторни условия, не се потвърдиха в клиничната практика. По всичко изглежда, че няма да разполагаме скоро с фармакологичен невропротектор, който да е ефективен при остър исхемичен инсулт, поради което други подходи, като индуциране на хипотермия, използване на хипобарна оксигенация (HBO) или контрол на хипергликемията, трябва да бъдат изследвани по-нататък. Другото ясно послание от проучванията SAINT е, че фармацевтичните фирми трябва да провеждат поне две фаза 3 клинични проучвания с адекватна методика, които да показват постоянни резултати, особено в подгруповите анализи, преди да кандидатстват пред лекарствените агенции за одобряването на нови медикаменти. Понастоящем, rt-PA (рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена, alteplase), прилаган в доза 0.9 mg/kg i.v. през първите три часа от началото на инсулта, е единственото одобрено фармакологично средство за възстановяване на реперфузията и подобряване на крайните резултати. Обещаващи резултати постигна и тромболитична терапия с desmoteplase в едно проучване – честота на реперфузия при 71.4% от лекуваните пациенти в сравнение с 19.2% от контролите на плацебо (4). (ДЯ) Използвани източници: 1. AstraZeneca. AstraZeneca announces SAINT II Trial results showed no efficacy in acute ischaemic stroke (press release), October 26, 2006 www.astrazeneca.com/pressrelease/5279.aspx 2. Lees K., Zivin J., Ashwood T. et al for the Stroke-Acute Ischemic NXY Treatment (SAINT I) Trial Investigators. NXY-059 for acute ischemic stroke. N Engl J Med 2006, 354: 588-600 http://content.nejm.org 3. Neuroprotection: the end of an era? Lancet 2006; 368:1548 www.thelancet.com 4. Hacke W., Albers G., Al-Rawi Y. et al. The Desmoteplase in Acute Ischemic Stroke Trial (DIAS): a phase II MRI-based 9-hour window acute stroke thrombolysis trial with intravenous desmoteplase. Stroke 2005, 36: 66-73 http://stroke.ahajournals.org