Atorvastatin намалява честотата и тежестта на рецидивите при болни с мозъчносъдова болест01/12/2006

Пациентите с анамнеза за инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА) имат по-малка вероятност за рецидив на исхемичния инсулт, а ако такъв настъпи, то той не е с тежки последици, ако болните са приемали atorvastatin** поне един месец преди инцидента, показаха допълнителните анализи на резултатите от проучването SPARCL*, представени през октомври на годишната среща на Американската неврологична асоциация*** в Чикаго (1).

SPARCL е първото клинично изследване, което проследява ефекта на atorvastatin при болни с прекарани исхемичен инсулт или TIA (дигностицирани между един и шест месеца преди рандомизацията), но без повишени нива на холестерола и без анамнеза за исхемична болест на сърцето (ИБС). Mногоцентровотo, двойно-сляпо проучване е обхванало 4731 пациенти, рандомизирани на atorvastatin 80 mg дневно или плацебо.

В терапевтичната група, стойностите на LDL-холестерола са редуцирани от 3.4 mmol/l (базални нива) до 1.88 mmol/l, а честотата на повторните инсулти е достигнала 11.2% (съпоставени с 13.1% за контролите) при средно петгодишен период на проследяване (спад с 16%).

Терапията със статина е довела и до сигнификантно намаление на честотата на фаталните инсулти (р=0.03). По отношение на нефаталните инсулти също е наблюдавана подобна (макар и статистически недостоверна) благоприятна тенденция (р=0.11). Същевременно е отчетено леко нарастване на вероятността за развитие на хеморагичен инсулт (HR, hazard ratio 1.66).

Въпреки че включените в проучването пациенти са били без данни за коронарна болест, atorvastatin е довел до намаление с 35% на риска за значими сърдечни инциденти в края на периода на проследяване (р=0.003). Тази тенденция се е запазила и по отношение на други сърдечносъдови усложнения и на честотата на реваскуларизация.

При проследяване на участниците са регистрирани 576 рецидива на инсулт, 492 от които са исхемични (218 в atorvastatin-групата спрямо 274 при контролите). Тежестта на инсулта е била преценена въз основа на NIH Stroke Scale, Barthel Index и Rankin Index (Табл. 1).

При отчитане на фактора време на приложение на статина е установено, че atorvastatin не повлиява съществено тежестта на повторния инсулт, ако не е бил приеман поне един месец преди инцидента (р=0.186). Ако atorvastatin е прилаган повече от месец преди настъпването на рецидива, то той повлиява значимо тежестта на клиничната симптоматика (р=0.007) (Табл. 2).

Данните от експериментални изследвания предполагат, че разгледаните ефекти на статините са независими от липидопонижаващото им действие, като влиянието им е свързано с промени в невропластичността в ЦНС. (КД)

* SPARCL – Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

** atorvastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Sortis на Pfizer, Atoris на KRKA, Torvacard на Zentiva

*** ANA – American Neurological Association

Използван източник:

1. American Neurological Association 131st Annual Meeting, October 8-11, 2006, Chicago. Program http://www.aneuro.org