01/12/2006

Celecoxib (Celebrex на Pfizer) е ефективен за превенция на развитието на нови колоректални аденоми при пациенти със спорадични аденоми, но успоредно с това повишава характерния за селективната COX-2 инхибиция сърдечносъдов риск, потвърждават резултатите от проучванията APC и PreSAP, публикувани през август в New England Journal of Medicine (1, 2).

И двете изследвания предоставят убедително доказателство, че при пациенти с анамнеза за спорадични аденоми на колона, приложението на celecoxib за период от около три години понижава риска за развитието на метахронни аденоми, смятат авторите.

В тези плацебо-контролирани проучвания участваха малки групи пациенти, за да може да се оцени ролята на celecoxib за превенция на спорадичната колоректална неоплазия – регистрираният значим сърдечносъдов риск надхвърля очакваната полза, коментира редакционна статия в същия брой на списанието (3).

Сelecoxib няма роля като химиопревантивно средство при пациенти със спорадични колоректални аденоми или на популационно ниво, се подчертава в същата статия.

В проучването APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) са участвали 2035 пациенти с установени аденоми, получавали селективния COX-2 инхибитор в дозировка 200 или 400 mg два пъти дневно. На първата и третата година е сравнена честотата на нововъзникнали аденоми в сравнение с контролите на плацебо с помощта на колоноскопски изследвания.

В групата на celecoxib е установен по-нисък относителен риск за появата на нови аденоми с 33% и съответно с 45% при прилагане на по-ниската и на по-високата дозировка (p<0.001 в сравнение с плацебо и за двете сравнения).

Изследването PreSAP (Prevention of Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps) е обхванало 1560 души със спорадични аденоматозни полипи на дебелото черво, взимали celecoxib 400 mg еднократно дневно за период от три години след извършена полипектомия. Проведените колоноскопски изследвания показват намалена честота за три години на нововъзникнали полипи с 36% (p<0.001) в групата на селективна COX-2 инхибиция.

Крайните резултати в двете изследавния са сходни – лечението с celecoxib, в сравнение с плацебо, понижава значимо риска за метахронни аденоми и напреднали аденоми.

Относителният риск за напреднали аденоми при рандомизираните на 200 mg celecoxib два пъти дневно е бил намален с 57% в проучването APC и с 51% при лекуваните с 400 mg еднократно дневно в изследването PreSAP (p<0.001 спрямо плацебо).

Тези резултати съвпадат с данните от плацебо-контролирани проучвания в които е прилаган Aspirin за превенция на аденоми, както и с растящия брой доказателства от обсервационни проучвания, които показват, че нестероидните противъзпалителни средства могат да понижат честотата на колоректалния карцином с около 50%.

Проблемът е, че и в двете проучвания приложението на celecoxib, в сравнение с плацебо, е било свързано с дозо-зависим повишен риск за сърдечносъдови събития.

По-високата дозировка в хода на изследването APC (400 mg два пъти дневно) е била асоциирана с 3.4 пъти по-висок относителен риск, докато по-ниската (200 mg два пъти дневно) – с 2.6 пъти. В проучването PreSAP приложението на celecoxib 400 mg еднократно дневно е довело до увеличаване на относителния риск 1.3 пъти (p за разликата между относителните рискове =0.2).

Комбинираните данни от проучванията APC и PreSAP, които наскоро бяха включени в мета-анализ, показват два пъти по-голяма вероятност за сърдечносъдови събития при прилагането на celecoxib в сравнение с плацебо.

Сelecoxib не може да бъде препоръчан за рутинно приложение с цел профилактика на спорадичната неоплазия на дебелото черво. (ДЯ)

Използвани източници:

1. Bertagnolli M., Eagle C., Zauber A. et al. Celecoxib for the prevention of sporadic colorectal adenomas. N Engl J Med 2006; 355: 873-884 http://content.nejm.org

2. Arber N., Eagle C., Spicak J. et al. Celecoxib for the prevention of colorectal adenomatous polyps. N Engl J Med 2006; 355: 885-895

3. Psaty B., Potter J. Risks and benefits of celecoxib to prevent recurrent adenomas. N Engl J Med 2006; 355: 950-952