Rituximab демонстрира положителни резултати при пациенти с множествена склероза01/11/2006

Rituxan* (rituximab) може да се окаже подходяща терапевтична алтернатива при болни с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS), показаха резултатите от фаза II рандомизирано, плацебо-контролирано клинично проучване обявени през август от фирмите Genentech** и Biogen Idec.***

Изследването обхваща 104 пациенти с RRMS от 48 центъра на територията на САЩ и Канада, получавали Rituxan или плацебо. Магнитно резонансно контрастно изследване на ЦНС (с гадолиний) за визуализиране на Т1 лезиите е било проведено на 12, 16, 20 и 24-та седмица при всички участници.

Предварителните резултати показват, че при болните, лекувани с Rituxan, броят на Т1 лезиите е намалял съществено в сравнение с плацебо-групата, като разликата е статистически значима. Пациентите ще бъдат проследени до края на 48-та седмица от началото на терапията.

Честотата на нежеланите лекарствени реакции е била съпоставима между двете групи. При приемалите Rituxan са били регистрирани повече случаи на инфекции на горните дихателни и на пикочните пътища, както и синуит, но разликата не е статистически значима.

“Тези първоначални резултати надхвърлиха нашите очаквания”, коментира д-р Hal Barron, вицепрезидент на Genentech и добавя, “Данните подкрепят нашата хипотеза, че селективната терапия, насочена към B-клетъчната популация заема важно място в терапията на MS.”

Rituximab е рекомбинантно човешко антитяло, насочено срещу CD20 антигена, експресиран върху повърхността на нормалните и малигнените В лимфоцити. Медикаментът атакува селективно В клетките, без да уврежда стволовите клетки и плазмоцитите.

В момента Rituxan се изпитва и при болни с първично-прогресираща форма на MS (PPMS), за която до момента няма одобрена терапия от FDA. Моноклоналното антитяло е в етап на изследване и при други автоимунни заболявания като системен лупус, лупус-нефрит, ANCA-асоцииран васкулит.

Rituxan, продукт на Biogen Idec, е одобрен за първи път от FDA през ноември 1997 за лечение на CD20-позитивен, B-клетъчен неходжкинов лимфом. Одобрението му в Европейския съюз е през юни 1998 под търговското име MabThera.****

През февруари 2006 към индикациите за приложение на Rituxan бяха добавени:

– за лечение на В-клетъчен лимфом в комбинация с CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine и prednisone) или други антрациклин-базирани режими

– в комбинация с methotrexate за повлияване на клиничната симптоматика при пациенти с умерена до тежка форма на ревматоиден артрит, неотговорили на лечение с един или няколко антагонисти на тумор-некротизиращия фактор

* Rituxan http://www.rituxan.com

** Genentech http://www.gene.com

*** Biogen Idec http://www.biogen.com

**** MabThera http://www.mabthera.com

***** Roche http://www.roche.com

За допълнителна информация:

Нови алтернативи за лечение на ревматоиден артрит, МД 2005, бр. 7, септември http://mbd.protos.bg

Rituximab в терапията на автоимунните заболявания, МД 2005, бр. 6, юли

Rituximab като алтернатива за лечение на деца с хронична ИТП, МД 2005, бр. 6, юли

Използван източник:

1. Genentech and Biogen Idec announce positive results from a phase II trial of Rituxan in relapsing-remitting multiple sclerosis. News and Media, August 28, 2006 http://www.biogenidec.com