Raloxifene намалява риска за инвазивен рак на гърдата01/11/2006

Evista (raloxifene*) намалява риска за инвазивен рак на гърдата, показаха резултати от три наскоро публикувани проучвания.

Терапията с raloxifene e свързана с намален риск за инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, независимо от наличието или отсъствието на рискови фактори в сравнение с плацебо, като ефектът е бил най-изразен при пациентки с фамилна анамнеза, показаха резултати от изследване публикувани през септември в списание Clinical Cancer Research (1).

Raloxifene е намалил с 58% риска за рак на гърдата при пациентки без фамилна анамнеза за заболяването и с 89% при тези с фамилно обременяване. За сега учените не могат да обяснят защо медикаментът е по-ефективен при жени с наследствена предиспозиция.

“Трудно е да се даде аргументирано обяснение на този факт; възможно е и влиянието на други неустановени фактори. Raloxifene намалява риска за инвазивен рак на гърдата чрез влияние на продължителността на действие и концентрацията на естрогени, които стимулират по-голямата част от злокачествените заболявания на гърдата”, заяви проф. Marc Lippman от University of Michigan и водещ автор на анализа.

Изследователите са извършили нов анализ на данни от голямото многоцентрово, двойно-сляпо проучване MORE за raloxifene, което има за цел да установи ефекта му за превенция на вертебрални фрактури при 7705 постменопаузални жени с остеопороза.

Вторична крайна точка на изследването е била оценка на влиянието на медикамента за развитието на рак на гърдата, като резултатите, съобщени през 1999, сочат намаление със 72% на инвазивния рак на гърдата след четиригодишна терапия с raloxifene.

Проучването MORE е удължено с още четири години за допълнителна оценка на терапията по отношение честотата на рак на гърдата при 4011 пациентки. Резултатите от този допълнителен анализ, известен като CORE, показват, че осемгодишната терапия с raloxifene намалява с 66% честотата на инвазивен рак на гърдата.

Жените с повишен риск за рак на гърдата са предимно възрастни (>65 години), имат продължителна експозиция на естрогени, с по-високи нива на естрадиол, индекс на телесна маса >25 kg/m2, прием на естроген заместителна терапия и фамилна анамнеза за рак на гърдата.

Raloxifene намалява риска за инвазивен рак на гърдата подобно на tamoxifen, показаха резултати от проучването STAR, публикувани през юни в JAMA (2). Приложението на двата медикамента е довело до намаление на риска за развитие на заболяването при жени в постменопауза, но приемът на raloxifene е бил свързан с по-ниска честота на тромбемболии и катаракта.

Raloxifene се прилага за превенция и лечение на остеопороза в постменопауза. Около 50% от жените на възраст над 75 години страдат от заболяването, което води до повишен риск за фрактури. Установено е, че медикаментът намалява риска за рак на гърдата при жени в напреднала възраст с остеопороза.

Резултатите показват, че raloxifene и tamoxifen в еднаква степен редуцират риска за инвазивен рак на гърдата, като в групата с raloxifene са регистрирани 163 случая, а при tamoxifen – 168 случая (4.41/1000) (р=0.83).

Честотата на неивазивен рак на гърдата е била по-ниска при tamoxifen, отколкото при raloxifene (57 срещу 80 случая съответно), а честотата на рак на ендометриума е била по-висока в групата с tamoxifen (36 срещу 23 случая съответно). Приложението на raloxifene e било свързано с по-ниска честота на тромбемболични усложнения и катаракта.

Липсва значима разлика в честотата на исхемични сърдечни усложнения и инсулт, както и по отношение на общата смъртност между двете групи. Няма сигнификантни разлики по отношение на показателите за качеството на живота (и в двете групи са били леко намалени), макар че при tamoxifen е регистрирана по-добра сексуална функция, показа допълнителен анализ от проучването STAR (3).

Пациентките в групата с raloxifene по-често са се оплаквали от мускулоскелетни проблеми, диспаренурия и наддаване на тегло, докато терапията с tamoxifen е довела по-често до гинекологични проблеми, вазомоторни симптоми, крампи на долните крайници и симптоми от страна на пикочния мехур.

STAR е проспективно, двойно-сляпо, фаза 3 клинично проучване, което включва 19 747 пациентки от 200 медицински център в Северна Америка на средна възраст 58 години. Цел на проучването е да се установи ефективността и безопасността на raloxifene (60 mg) и tamoxifen (20 mg) за период от пет години при високорискови пациентки в постменопауза.

Raloxifene в дозировка от 60 mg намалява риска за инвазивен рак на гърдата при жени в постменопауза, но не намалява сърдечносъдовия риск, показаха предварителните резултати от международното плацебо-контролирано проучване RUTH, публикувани през април (4).

Проучването включва 10 000 жени от 26 страни, които са проследени за период от седем години. Първоначалните данни по отношение двете първични точки на изследването показват, че:

– raloxifene намалява честотата на инвазивен рак на гърдата в сравнение с плацебо

– raloxifene не увеличава и не намалява риска от фатален и нефатален миокарден инфаркт, както и честотата на хоспитализации по повод на остър коронарен синдром

По отношение на вторичните крайни точки на изследването:

– не е регистрирана значима разлика по отношение на общата и сърдечносъдовата смъртност между групите с raloxifene и плацебо

– не е регистрирана значима разлика по отношение на общия брой инсулти между двете групи, но в групата с raloxifene е отчетена по-висока (макар и незначителна) честота на смъртността, свързана с мозъчносъдови усложнения

– регистрирана е по-висока честота на венозни тромбемболични усложнения в групата с raloxifene, сходна с тази, установена и от предходни проучвания.

В коментар на резултатите от STAR, William Gradishar и David Cella обсъждат мястото на raloxifene за превенция на инвазивен рак на гърдата (5).

Raloxifene спада към втора генерация селективни модулатори на естрогенните рецептори (SERM), който се използва широко за превенция на остопоротични фрактури. По-ниската честота на хиперплазия и рак на ендометриума (макар и не сигнификантна) може да го превърне в реална алтернатива на tamoxifen за превенция на рак на гърдата. (ИТ)

Акроними на клиничните проучвания:

MORE – Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation

CORE – Continuing Outcomes Relevant toEvista

STAR – Study of Tamoxifen and Raloxifene trial е част от изследването RUTH

RUTH – Raloxifene Use for The Heart trial

* raloxifene е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Evista на Eli Lilly (www.evista.com)

** tamoxifen e парциален естрогенен антагонист (има антагонизиращо действие при рак на гърдата, но има агонистично действие върху ендометриума, липидите и костите). Регистриран е в България като Nolvadex на AstraZeneca и др.

Петгодишна адювантната терапия с медикамента намалява годишната смъртност от рак на гърдата с 31%, независимо от възрастта на пациентката и приложението на химиотерапия. При тумори, позитивни за естрогенни рецептори, годишната смъртност, свързана със заболяването, е сходна за 0-4-та година и 5-15-та година. Кумулативната честота на намалена смъртност за 15-годишен период е повече от два пъти по-голяма, в сравнение с тази през първите пет години, през които се прилага tamoxifen.

Използвани източници:

1. Lippman M., Cummings S., Disch D. et al. Effect of raloxifene on the incidence of invasive breast cancer in postmenopausal women with osteoporosis categorized by breast cancer risk. Clin Cancer Res 2006; 12: 5242-5247http://clicancerres.aacrjournals.org

2. NSABP STAR trial. Effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing invasive breast cancer and other disease outcomes. JAMA 2006; 295: 272-2741 http://jama.ama-assn.org

3. NSABP STAR trial. Patient-reported symptoms and quality of life during treatment with tamoxifene or raloxifene for breast cancer prevention. JAMA 2006; 295: 274-2751

4. Eli Lilly News 12.0401006. Lilly announces preliminary coronary and breast cancer results from RUTH study http://www.lilly.com

5. Gradishar W. et Cella D. Selective estrogen receptor modulators and prevention of invasive breast cancer. JAMA 2006; 295: 2784-2786