Промяна на TNM класификацията при белодробен карцином?01/11/2006

Преживяемостта след резекция на първичен белодробен карцином при високорискови пациенти (напреднала възраст, лимфни метастази, дребноклетъчен белодробен карцином и множествени тумори) е относително висока, показаха данните от ретроспективен анализ на Strand и сътр., публикувани през август в списание Thorax (1).

Необходимо е да се преоцени настоящата TNM класификация* на белодробния карцином, особено по отношение на размерите на тумора и категоризирането на множествените тумори, смятат авторите на проведеното популационно-базирано проучване.

Анализът е обхванал данните от Националния регистър на раковите заболявания в Норвегия за периода 1993-2002. От диагностицираните общо 19 582 случаи на белодробен карцином, оперативно лечение е било проведено при 3211 пациенти (16.4%). В тази подгрупа са били изследвани факторите, оказващи влияние върху дългосрочната преживяемост.

За пет години проследяване, 46.7% от пациентите с извършена резекция са останали живи, от които със заболяване: стадий I – 58.4%; стадий II – 28.4%; стадий IIIa – 15.1%; стадий IIIb – 24.1% и стадий IV – 21.1%.

Според Cox регресионния анализ, небрагоприятни прогностични фактори при това заболяване са: мъжки пол; по-напреднала възраст; хирургична интервенция, различна от горна или средна лобектомия; аденокарцином или едроклетъчен карцином; десностранна резекция; голям размер тумори.

Преживяемостта през първата, третата и петата година след оперативното лечение е съответно 74.4%, 50.9% и 40.9%. С най-лоша прогноза са пациентите с пулмектомия, докато лобектомиите се асоциират с най-високата преживяемост (предимство на горна пред долна лобектомия при мултивариантния анализ, р=0.07).

Според принципите на TNM класификацията, степента на преживяемост трябва да намалява при по-напредналите стадии, но данните от това проучване сочат, че болните в IIIb и IV стадий са с по-добра прогноза от тези в IIIa (вероятната причина за това е, че за тумори в IV стадий се приемат тези, разположени в различни лобове, независимо от размера им).

Изводите от ретроспективния анализ са, че оперативното лечение трябва да се провежда, независимо от стадия на заболяването, при внимателен анализ на периоперативния риск, тъй като резултатите при агресивен подход са съпоставими с тази при ранните стадии на белодробния карцином. (ОИ)

* TNM = T (primary Tumour, първичен тумор), N (regional lymph Nodes, регионални лимфни възли), M (distant Metastasis, далечна метастаза) http://www.uicc.org/index.php?id=508

Използван източник:

1. Strand T-E., Rostad H., Moller B. et al. Survival after resection for primary lung cancer: a population based study of 3211resected patients. Thorax 2006; 61: 710 -715 http://www.thoraxjnl.com