Промяна на TNM класификацията при белодробен карцином?


md 01/11/2006

Преживяемостта след резекция на първичен белодробен карцином при високорискови пациенти (напреднала възраст, лимфни метастази, дребноклетъчен белодробен карцином и множествени тумори) е относително висока, показаха данните от ретроспективен анализ на Strand и сътр., публикувани през август в списание Thorax (1). Необходимо е да се преоцени настоящата TNM класификация* на белодробния карцином, особено по отношение на размерите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.