Новости за Helicobacter pylori01/11/2006

Скринирането и ерадикацията на H. pylori при родственици по първа линия на пациенти със стомашен карцином може да бъде важна мярка за превенция на развитието на неоплазия, тъй като тази инфекция e най-важният известен етиологичен фактор, се казва в статия, публикувана през август в World Journal of Gastroenterology (1).

Докато колонизацията на стомашната лигавица с H. pylori води до активен и хроничен гастрит практически при всички инфектирани хора, то за развитието на малигнено заболяване роля играят и други фактори – на околната среда, бактериална вирулентност и индивидуална предиспозиция.

Изследвания при животински модели доказаха, че ранното лечение на инфекцията с H. pylori играе важна профилактична роля, но данните от рандомизирани клинични проучвания при хора са противоречиви.

Необходимо е разработването на по-добри маркери за идентифициране на пациентите с повишен риск за H. pylori индуциран рак на стомаха, за да могат да се създадат по-ефективни стратегии за ерадикация на популационно ниво, смятат авторите.

Използван източник:

1. Trautmann K., Stolte M., Miehlke S. Eradication of H. pylori fo the prevention of gastric cancer. World J Gastroenterol 2006, 28; 12: 5101-7 http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp

x x x

Тройната и стандартната четворна схема за ерадикация на H. pylori имат равностоен профил на ефективност, комплаянс и странични реакции като първа линия терапия, но заместването на amoxicillin с ampicillin-sulbactam в четворния режим е подходяща алтернатива при резистентни на amoxicillin H. pylori щамове, показаха резултатите от сравнително проучване, публикувани през август в World Journal of Gastroenterology (1).

В изследването са участвали 360 H. pylori позитивни пациенти с диспепсия, на възраст от 24 до 79 години, разделени в три групи (по 120 души) в зависимост от прилагания режим на лечение:

– група А – стандартна тройна терапия за една седмица (20 mg omeprazole два пъти дневно, 1000 mg amoxicillin два пъти дневно, 500 mg clarithromycin два пъти дневно)

– група В – стандартна четворна терапия за 10 дни (20 mg omeprazole два пъти дневно, 1000 mg amoxicillin два пъти дневно, 240 mg колоидален бисмутов субцитрат два пъти дневно, 500 mg metronidazole два пъти дневно)

– група С – нов терапевтичен протокол, представляващ заместване на амоксицилин в четворната схема с 375 mg sulfamicillin (225 mg ampicillin и 150 mg sulbactam два пъти дневно – преди закуска и вечеря) със същата 10-дневна продължителност на лечебния курс

Данните показват ерадикация с всеки един от трите протокола както следва: 91.81% в група А, 85.84% в група В и 92.85% в група С. Анализът намерение за лечение е установил степен на ерадикация в група А – 84.17%, в група В – 80.83% и в група С – 86.67%.

Новият четворен режим е бил свързан с най-висока степен на ерадикация на хеликобактерната инфекция в проведените анализи (по протоколи и намерение за лечение), въпреки че разликата между трите групи не е достигнала статистическа достоверност. (ДЯ)

Използван източник:

1. Mirbagheri S. et al. Triple, standard quadruple and ampicillin-sulbactam-based quadruple therapies for H. pylori eradication: a comparative three-armed randomized clinical trial. World J Gastroenterol 2006, 12; 30: 4888-91 http://www.wjgnet.com/1007-9327/index.jsp