Кога е необходим повторен скрининг при негативна колоноскопия?01/11/2006
Негативната находка от колоноскопия при здрави хора не налага повторно използване на метода и е достоверен критерий за нисък риск за развитие на карцином на дебелото черво, показаха резултатите от проучване на Brenner и сътр., публикувани през август в списание Gut (1). Скринингът чрез колоноскопия е надежден метод за ранно откриване на карцином на дебелото черво или други туморни образувания, но срокът за повторното му провеждане при липса на патология е спорен. Повечето скринингови програми препоръчват повторно изследване след 10 години при наличие на негативна находка (2). Целта на настоящото проучване е да определи оптималния интервал за повторна ендоскопия и да оцени дългосрочния риск за възникване на колоректален карцином при здрави хора. В изследването (случай-контрола) са включени 385 случая с карцином, съпоставени с 485 контроли. Нагласеният релативен риск за малигном при негативна колоноскопия и при контролите без проведена такава е оценен в зависимост от времето на провеждане на изследването. Анализът на резултатите показва, че пациентите без данни за патологична находка имат 74% по-нисък риск за развитие на карцином, в сравнение с тези без проведена ендоскопия. Ниският риск остава даже и 20 години след колоноскопията – той е най-малък за злокачествени образувания на сигмата и ректума. Според Brenner и сътр., рискът намалява правопропорционално на броя на колоноскопиите. Относително по-голямата честота за малигноми в проксималната част на дебелото черво (особено caecum и colon ascendens) може да се обясни с пропускането на образуванията в тази част. Въведена като рутинен метод за оценка на риска преди около 5-6 години, колоноскопията в настоящото проучване е провеждана и като последствие от наличието на окултен кръвоизлив или при клинична симптоматика. Въпреки някои недостатъци на проучването, авторите доказват че колоноскопията е финансово рентабилен и надежден метод за оценка на риска при отделните популации за развитие на колоректален карцином и повторното й провеждане може да се отложи за период до 20 години. Нарастването на интервала за втора оценка на нискорисковата популация прави възможно въвеждането на метода като рутинен и в страни с по-ограничени здравни бюджети, при запазващ се минимален риск от перипроцедурни усложнения. (ОИ) Използвани източници: 1. Brenner H., Chang-Claude J., Seiler C. et al. Does a negative screeni g colonoscopy ever need to be repeated? Gut 2006; 55: 1145-1150 www.gutjnl.com 2. Pignone M., Rich M., Teusch S. et al. Screening for colorectal cancer in adults at average risk: a summary for the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002; 137: 132-41 www.annals.org