Клиничен случай: Тромбоза на sinus sagittalis superior при жена с улцерозен колит01/11/2006

Пациентка на 43-години, с анамнеза за улцерозен колит, е хоспитализирана по повод на гърчова симптоматика, повръщане, десностранна хемипареза и нарушено съзнание. В следващите няколко дни неврологичната симптоматика прогресира до квадрипареза (дясно>>ляво), пълна афазия и отклоняване на погледа надясно.

Компютър-томограското изследване (СТ) на ЦНС визуализира голяма хетерогенна хиподензна зона в десния фронтопариетален лоб. След изпадането на пациентката в кома е проведено магнитно резонансно изследване (MRI) на ЦНС (Фигура 1; А, В, С), което доказва наличието на хеморагични лезии в двата фронтални, десния заднопариетален и левия окципитопариетален лоб.

Анализът на цереброспиналната течност показва нормални стойности на глюкоза и белтък, микробиологичното изследване за бактерии, както и полимеразата верижна реакция за вируси са негативни.

Ангиографското изследване на мозъчните съдове (Фигура 1; D) доказва наличието на тромбоза на sinus sagittalis superior и венозните съдове на кортекса. Започнато е лечение с антикоагуланти, като на петия ден от началото на терапията не е отчетена промяна в неврологичния статус. Това е наложило провеждането на локална тромболиза с рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена (rt-PA) за 48 часа, при което е постигната частична реканализация на засегнатите съдове (Фигура 1; Е).

Състоянието на жената започва постепенно да се подобрява, възстановяват се движенията в дясна ръка. Пациентката е насочена към клиника за последваща рехабилитация.

Улцерозният колит може да се асоциира с нарушения в коагулационния статус и тенденция към тромбообразуване посредством няколко механизма, включващи повишаване на нивата на фибриноген, факторите V и X, при намалени стойности на антитромбин III, протеин C и S. Наблюдават се още ендотелна дисфункция, както и качествени и количествени нарушения на тромбоцитите. (КД)

Използван източник:

1. Wartenberg К., Palestrant D. Cerebral sinus thrombosis. Arch Neurol 2006; 63: 1332-1334 http://archneur.ama-assn.org