Клиничен случай: Бъбречен ангиомиолипом като причина за спонтанна интраперитонеална хеморагия01/11/2006

Спонтанната ренална хеморагия е рядко срещана, но трябва да се има предвид при травми в абдоминалната област и може лесно да бъде диагностицирана с компютърна томография (CT), показаха данни от клиничен случай, публикуван от Abdellaoui и сътр. през юли в Postgraduate Medical Journal (1).

49-годишна жена е хоспитализирана поради остра болка в кръста, с ирадиация към левия крак, появила се след физически усилия. Други оплаквания са дифузна абдоминална болка, с наличие на дефанс на коремната стена при физикалия преглед, хипотензия и придружаващи стенокардия, хипертиреоидизъм и бронхиална астма. Не съобщава за прием на антикоагуланти.

Лабораторните показатели показват нисък изходен хемоглобин (105 g/l) и албумин (21 g/l), увеличаване на С-реактивния протеин и на левкоцитите (16.4X109/l). Рентгенографията в коремната област установява облитерация на левия m. psoas major. След 12 часа хемоглобинът спада до 59 g/l, поради което е проведена експлоративна лапаротомия, доказваща интраперитонеално кървене, съпроводено от ретроперитонеален хематом вляво.

При операцията не е установена причина за кървенето, хематомът е евакуиран и пациентката е изведена в стабилно общо състояние. Постоперативната CT показва малка руптура в долния полюс на левия бъбрек. Поради влошаване на състоянието – сълзене от оперативната рана и поява на тахикардия (до 120 уд/мин), е проведена реоперация с нефректомия.

Постоперативният период е протекъл гладко, без усложнения и пациентката е изписана след няколко дни. Хистологичният анализ на премахнатия бъбрек доказва ангиомиолипом, който е причината за интраперитонеалната хеморагия.

Спонтанният ренален кръвоизлив е рядко състояние – по-често бъбречните кръвоизливи се срещат ретроперитонеално. Първият описан случай е през 1985 година, като най-честите причини са ангиомиолипом и бъбречен карцином (по-редки са – съдови малформации, инфекциозни процеси в бъбрека, хематологични заболявания).

Клиниката се представя с триадата на Lenk – коремна болка, туморна маса и вътрешен кръвоизлив. Преминаването на кръвта от ретроперитонеалното в интраперитонеалното пространство може да се обясни с образуване на свободно пространство във фасцията на бъбрека (или натиск на хематома върху отслабената фасция), която да е вродена или вторична, в резултат на горепосочените заболявания.

Въпреки че ултразвуковото изследване може да докаже наличието на кръв в коремната област, CT остава първи избор на образна диагностика при суспекция за хеморагия в коремната кухина. Дефинитивното лечение на интраперитонеалните хеморагии с ренален произход е нефректомията. (ОИ)

Използван източник:

1. Аbdellaoui A., Al-Daradji W., Ntarajan V. et al. Spontaneous haemorrhage in the peritoneal cavity. Postgrad Med J 2006; 82: e14 http://www.postgradmedj.com