Atorvastatin намалява честотата на предсърдно мъждене след сърдечни операции01/11/2006

Едноседмична предоперативна терапия с аtorvastatin* намалява значително честотата на предсърдно мъждене (AF) и съкращава болничния престой след сърдечни операции, показаха резултатите от проучването ARMYDA-3, публикувани през октомври в списание Circulation (1).

AF след кардиохирургични операции е свързано с повишен риск за усложнения, удължен болничен престой и повишени разходи за лечение. Данни от обсервационни проучвания показаха, че пациенти на терапия със статини имат по-ниска честота на постоперативно AF.

„Профилактичното приложение на статин води до намаление с 61% на честотата на следоперативно предсърдно мъждене в сравнение с плацебо”, заяви д-р Giuseppe Patti от Campus Bio-Medico University в Рим и водещ автор на анализа.

ARMYDA-3 e рандомизирано, контролирано проучване, което има за цел да оцени честотата на следоперативно AF при 200 пациенти, разделени в две групи: atorvastatin 40 mg дневно (n=101) или плацебо (n=99) за период от една седмица преди сърдечна операция с екстракорпорално кръвообращение (ЕКК). Болните са били без анамнеза за наличие на AF и не са получавали статини преди началото на терапията.

Първична крайна точка на проучването е била честотата на следоперативно AF, а вторични крайни точки – продължителност на болничния престой, честотата на значими сърдечни и мозъчносъдови усложнения до 30 ден и нивата на C-реактивен протеин (CRP).

Резултатите показват, че честотата на постоперативно AF е била сигнификантно по-ниска в групата с atorvastatin в сравнение с контролната група (37% срещу 57%, р=0.003). Средният болничен престой е бил по-кратък (макар и не сигнификантно) при пациентите на терапия със статина (6.3 срещу 6.9 дни, р=0.001). Пиковите нива на CRP са били по-ниски при пациенти без AF (р=0.01)

Приложението на atorvastatin е довело до намаление на честотата на следоперативно AF с 61%. От друга страна, високите следоперативни нива на CRP са били свързани със 100% увеличение на риска за аритмии. Честотата на значими сърдечни и мозъчносъдови усложнения е била сходна в двете групи.

Според авторите на ARMYDA-3, новите данни предполагат рутинно и ранно приложение на atorvastatin при пациенти, подложени на сърдечни операции с ЕКК. (ИТ)

Използван източник:

1. Patti G., Chello M., Candura D. et al. ARMYDA-3 (Atorvastatin for Reduction of MYocardial Dysrhythmia After cardiac surgery) Study. Circulation 2006, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.621763 http://circ.ahajournals.org