Аблацията е по-добра от amiodarone за лечение на първи епизод на симптомно предсърдно трептене01/11/2006

Трансвенозната радиофреквентна катетерна аблация е по-ефективна от антиаритмичното лечение с amiodarone при пациенти с един симптомен епизод на предсърдно трептене (ПТ) за превенция на рекурентните епизоди, показаха резултатите от проучване на Da Costa и сътр., публикувани през октомври в списание Circulation (1).

Допълнително, при пациентите с проведена аблация не е бил установен повишен риск за предсърдно мъждене (ПМ), дори в групата с по-напреднала възраст, съобщават изследователите.

Според тях, радиофреквентната аблация (RFA) трябва да се има предвид като терапия на първи избор дори при един симптомен епизод на ПТ поради по-малката честота на рекурентни епизоди или на вторични усложнения и нежелани ефекти, свързани с конвенционалното лечение (главно хипер- или хипотиреиодизъм).

RFA не е типична първа линия терапия за лечение на един епизод на ПТ, въпреки че процедурата се извършва от някои центрове в Европа и САЩ. В указанията на ACC/AHA/ESC, при пациенти с първи епизод на ПТ провеждането на аблация е показание клас IIa.

Изследването Loire-Ardeche-Drome-Isere-Puy-de-Dome (LADIP) е едно от първите рандомизирани контролирани проучвания, сравнили ефективността на антиаритмичната фармакологична терапия с тази на радиофреквентната катетерна аблация при пациенти с един симптомен епизод на ритъмното нарушение.

В проучване, публикувано през 2000 година (Natale А. и сътр), двата вида лечение са съпоставени при пациенти с повече от два симптомни епизода. Резултатите от него посочват предимства на аблацията за намаляване на рекурентните епизоди на ПТ и на необходимостта от рехоспитализации (2). Не е доказано обаче до момента дали всяка една от двете стратегии намалява смъртността при ПТ и ПМ.

Участниците в LADIP са на възраст =/>70 години, с първи епизод на ПТ, и без провеждано до момента антиаритмично лечение. Между октомври 2002 и февруари 2006, 104 пациенти, на средна възраст 78 години, са били лекувани с amiodarone или са били подложени на RFA.

В групата на медикаментозна кардиоверзия (52 души), натоварващата доза на amiodarone (400 mg/ден) е била достигната за четири седмици и е била прилагана най-малко седем дни преди възстановяването на ритъма. След това, дозата е била намалена до поддържаща (200 mg/ден).

За 13 месеца проследяване, рекуретен епизод на ПТ е възникнал при двама (3.8%) от лекуваните с аблация и при 15 (29.5%) от тези на медикаментозна кардиоверзия и поддържаща антиаритмична терапия с amiodarone (p<0.0001). Един участник се е нуждаел от повторна аблация, която е била успешна, докато вторият асимптомен пациент е отказал допълнителна процедура.

При всички пациенти с рекурентен епизод на ПТ в групата на amiodarone е била проведена успешна аблация.

По отношение на предсърдното мъждене (ПМ), 8% от лекуваните с аблация и 8% от получавалите терапия с amiodarone са имали симптомно ПМ през първата година. До края на проучването, двама души от подложените на аблация и един от лекуваните с amiodarone са били с хронично ПМ.

След оценка на всичките епизоди, включително документирани със запис епизоди на асимптомно ПМ с продължителност под 10 минути, не е установена значима разлика между двете групи по отношение на честотата на ПМ – 29% от пациентите на аблация и 20% лекуваните с amiodarone.

Авторите подчертават, че е възможно amiodarone да не е толкова ефективен колкото е аблацията през първите няколко дни, нито че могат да изключат факта, че дългосрочната ефективност на двата метода може да е сходна, ако amiodarone е бил прилаган интравенозно. Само двама пациенти са имали рекурентни епизоди на ПТ през първата седмица след рандомизацията.

В настоящото проучване, повечето от рекурентните епизоди на ПТ при лекуваните с amiodarone са регистрирани през първите 40 дни – период, през който все още не е настъпил пълният ефект на медикамента, което прави резултатите от проучването по-малко убедителни, коментира редакционна статия в същия брой на списанието (3).

Лечението с аблация не изключва риска за бъдещи тромбемболични събития, като този риск не е бил обект на изследване в проучването LADIP. (ДЯ)

Изпозвани източници:

1. Da Costa A., Thevenin J., Roche F. et al. Results from the Loire-Ardeche-Drome-Isere-Puy-de-Dome (LADIP) trial on atrial flutter: a multicentric, prospective, randomized study comparing amiodarone and radiofrequency ablation after the first episode of symptomatic atrial flutter. Circulation 2006; 114:1676-1681 http://circ.ahajournals.org

2. Natale A., Newby K., Pisano E. et al. Prospective randomized comparison of antiarrhythmic therapy versus first-line radiofrequency ablation in patients with atrial flutter. J Am Coll Cardiol 2000; 35:1898-1904 http://www.cardiosource.com/jacc

3. Wyse D. Transvenous radiofrequency catheter ablation for atrial flutter and atrial fibrillation. Circulation 2006; 114:1670-1672