Taxotere при ранен рак на гърдата01/10/2006

Жените с операбилен карцином на гърдата в ранен стадий с ангажирани лимфни възли, които са получили три цикъла Taxotere (docetaxel)* след три цикъла FEC-100 (fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide), постигат значимо (със 17%) намаление на риска за рецидив в сравнение с лекуваните с шест цикъла FEC-100, показаха резултатите от многоцентровото проучване PACS 01.

Лекуваните с Taxotere след FEC демонстрират 23% снижение на риска за смърт при петгодишно проследяване, независимо от статуса по отношение на хормоналните рецептори. PACS01 е първото проучване, при което се постига удължаване на преживяемостта при лечение с docetaxel в схема след режим, съдържащ epirubicin.

Друго проучване, BCIRG 006, сравни стандартна химиотерапия с четири цикъла doxorubicin (anthracycline) и cyclophosphamide, последвани от Taxotere в продължение на шест цикъла (AC-T), спрямо две схеми съдържащи Herceptin (trastuzumab), последвани от първична хирургична интервенция. Едната група е включвала гореспомената схема с една година лечение с Herceptin (AC-TH), а другата е лекувана по схема без anthracycline с Taxotere плюс карбоплатина, плюс една година Herceptin (TCH).

Целта на това проучване е да провери дали:

1. прилагането на Herceptin при HER2-положителен карцином на гърдата в ранен стадий подобрява значително клиничния изход – туморите с HER2 рецептори са много по-агресивна форма на заболяването

2. повишената кардиотоксичност при прилагането на Herceptin заедно с антрациклини може да бъде избегната чрез новата схема с Taxotere без антрациклини – в продължение на 25 години антрациклините бяха считани за основен стандарт в лечението на рак на гърдата в ранен стадий

В изследването BCIRG 006 участват и клинични центрове в България – МБАЛ „Царица Йоанна“ – изследовател доц. д-р В. Цекова и в НСБАЛО с изследовател доц. д-р Константа Тимчева. Проследяването на пациентките продължава.

Третото клинично изпитване показа, че лечението с docetaxel (Taxotere) статистически значимо подобрява общата преживяемост и средното време до прогресиране на заболяването в сравнение с paclitaxel при жени с напреднал карцином на гърдата, чието заболяване е прогресирало след предходно лечение на основата на антрациклин.

Резултатите посочват статистически значимо увеличение на средната обща преживяемост с 15.4 месеца за Taxotere спрямо 12.7 месеца за paclitaxel (съотношение на вероятностите – HR 1.41, p=0.03).

Docetaxel и paclitaxel са химиотерапевтици от класа, известен като таксани, които често се използват за лечение на жени с авансирал карцином на гърдата, но проведеното клинично проучване е първото, сравняващо пряко тяхната ефективност. (Sanofi-Aventis)

* Docetaxel (Taxotere) блокира клетъчното делене, като на практика „замразява“ вътрешния скелет на клетките, състоящ се от микротубули. По време на клетъчния цикъл, микротубулите се сглобяват и разглобяват. Медикаментът подпомага сглобяването им и блокира разглобяването им, като по този начин не позволява на множество клетки да се разделят, което води до клетъчна смърт. Taxotere е показан за лечение на метастатичен рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен карцином, и на андроген-независим (хормонорефрактерен) метастатичен рак на простатата.