Symbicort – ефективен при астма и ХОББ01/10/2006

Symbicort* (budesonide/formoterol), прилаган като терапия „при нужда“, води до повишена протекция при астма, което се изразява в намалена честота на тежки екзацербации и хоспитализация, показаха резултатите от проучването SMILE, публикувани през август в списание Lancet (1).

SMILE е рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано изследване, което включва 3394 пациенти на възраст над 12 години в 289 медицински центъра от 20 страни, на поддържащо лечение със Symbicort – инхалаторен кортикостероид и дългодействащ бета-агонист (LABA), една инхалация два пъти дневно. Като терапия „при нужда“ е прилаган terbuteline (0.4 mg), formoterol (4.5 mcg) или budesonide/formoterol (160 mcg/4.5 mcg).

Първична крайна точка на проучването е времето на поява на първа тежка екзацербация, дефинирана като нужда от хоспитализация, прием в спешно отделение или необходимост от преминаване на перорални кортикостероиди за повече от три дни.

Резултатите показват, че времето до настъпване на първа тежка екзацербация е било най-дълго в групата на терапия „при нужда“ с budesonide/formoterol. Честотата на тежки екзацербации е била съответно 37, 29 и 19 на 100 пациент/години в групите с terbuteline, formoterol и Symbicort.

Регистрирани са и сигнификантни подобрения при прилагането на комбинирания препарат по отношение на вторичните крайни точки на анализа – честота на хоспитализация и белодробната функция.

Symbicort е с предимство пред Seretide/Advair при лечението на астма и ХОББ, показаха резултати от три проучвания, представени на годишния конгрес на European Respiratory Society проведен през септември в Мюнхен.

– Symbicort SMART e нов начин за приложение на медикамента, който позволява пациентите да увеличат дозата при влошаване на симптоматиката. Режимът e по-ефективен от Seretide/Advair за редуциране на честотата на пристъпите от астма, са изводите от изследването COMPASS (2).

При пациенти с лош контрол на заболяването, които са на умерени дози инхалаторни кортикостероиди, Symbicort SMART е постигнал намаление с 39% на честотата на екзацербации, в сравнение с фиксирани дози Seretide/Advair, без да се увеличава общата доза кортикостероиди.

– Symbicort води до по-бързо облекчение на симптомите на задух при ХОББ в сравнение със Seretide/Advair, показват резултати от друго проучване (3). Медикаментът има начало на действие сходно със salbutamol и постига по-значимо подобрение в обструкцията на дихателните пътища на петата минута след инхалация, в сравнение със Seretide/Advair.

„Начало на действие е важно както при ХОББ, така и при астма, особено сутрин, когато пациентите се нуждаят от бърз бронходилататорен ефект. Бързото и ефективно облекчение на симптомите ще увеличи комплаянса на пациентите“, коментира проф. Marty Patridge от Imperial College в Лондон.

Резултатите показват, че budesonide/formoterol подобрява FEV1 (форсирания експираторен обем за една секунда – ФЕО1) в по-голяма степен в сравнение с плацебо, а началото на действие е сходно с това на salbutamol и по-бързо от това на salmeterol/fluticonasone. Максималният ефект върху инспираторния капацитет (показател за физически толеранс) е бил по-висок при budesonide/formoterol в сравнение със salmeterol/fluticonasone.

Проучването е двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 88 пациенти, разделени на четири групи: budesonide/formoterol, salmeterol/fluticasone, salbutamol или плацебо. Първична крайна точка е подобрение в обструкцията на дихателните пътища, измерена чрез FEV1 пет минути след инхалацията на медикамента.

– приложението на Simbicort при тежки форми на ХОББ е икономически по-изгодно от това на Seretide/Advair, показаха данни от шведски фармако-икономически анализ (4).

Авторите са използвали компютърна симулация при 4000 пациенти, като са сравнили евентуалните годишни разходи за лечение при преминаване от formoterol към budesonide/formoterol или от salmeterol към salmeterol/fluticonasone.

Резултатите показват, че терапията с budenoside/formoterol е довела до икономия от 138 евро на пациент годишно или общо 552 000 евро за групата.

Budesonide/formoterol се прилага за лечение на ХОББ при пациенти с FEV1<50%, които не се повлияват от терапия с дългодействащи бронходилататори.

Приходите от продажби на Symbicort за второто тримесечие на годината са се увеличили с 25% (до $308 милиона), като медикаментът е в остра конкуренция със Seretide/Advair (salmeterol/fluticonasone) на GlaxoSmithKline (с продажби за $1.5 милиарда за същия период на годината). (ИТ)

* Symbicort (budesonide/formoterol) на AstraZeneca (www.symbicort.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Rabe K., Atienza T., Magyar P. et al. Effect of budesonide in combination with formoterol for reliever therapy in asthma exacerbations: a randomised controlled, double-blind study. The Lancet 2006; 368: 744-753 http://www.thelancet.com

2. New landmark study shows budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy (Symbicort SMART) reduces asthma exacerbations compared to higher maintenance dose of budesonide/formoterol or salmeterol/fluticasone http://www.ersnet.org

3. Lindberg A., Szalai Z., Pullerits T. et al. Budesonide/formoterol has an onset of action that is similar to salbutamol and faster than salmeterol/fluticasone in patients with COPD. Abstract presented at ERS 2006

4. Borg S. et Ericsson A. Budesonide/formoterol is more cost-effective than salmeterol/fluticonasone in severe COPD. Abstract presented at ERS 2006