Статините с антихипертензивни свойства?01/10/2006

Статините имат малък, но статистически сигнификантен ефект върху кръвното налягане (особено върху систолното артериално налягане), показаха резултатите от два наскоро публикувани мета-анализа (1, 2). Този благоприятен ефект при хипертония се дължи на подобрена ендотелната функция, взаимодействие със системата ренин-ангиотензин и подобрение на комплаянса на големите артериални съдове.

Мета-анализи са фокусирани върху все още дискутирания проблем дали ефектите на статините върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност са свързани, освен с намалението на LDL, и с вероятен антихипертензивен ефект.

Системният анализ на проф. Strazzullo и сътр. от Warwick Medical School включва 20 рандомизирани клинични проучвания върху 889 болни на постоянна и непроменена антихипертензивна терапия (вид и доза на медикамента), които са получили лечение със статини или плацебо.

Ефектът от терапията със статини вероятно е най-изразен при пациенти с по-висока степен на ендотелна дисфункция, които имат и най-значимо понижение на кръвното налягане. Изходните стойности на повишеното кръвното налягане са значим предиктор за влиянието на терапията със статини върху понижението му, е изводът на авторите.

Най-изразен антихипертензивен ефект (-4 mmHg, сигнификантна разлика) е регистриран в девет от 12 проучвания със систолно налягане >130 mmHg и с диастолно налягане >80 mmHg (-1.2 mmHg, несигнификантна разлика). Терапията със статини е имала предимство (макар и несигнификантно) и при четири проучвания при пациенти с диабет, като понижението на кръвното налягане е било с -6 mmHg (за систолното) и -3 mmHg (за диастолното) налягане.

Резултатите показват, че систолното артериално налягане е било сигнификантно по-ниско в групите на терапия със статини (-1.9 mmHg, p<0.01), в сравнение с плацебо-групите. Диастолното налягане е било по-ниско при пациенти на терапия със статини в 14 проучвания (-0.9 mmHg), като в три други проучвания разликата е била сигнификантна.

Изследванията са включвали следните статини:

– pravastatin (осем проучвания)

simvastatin (шест)

– fluvastatin (три)

– atorvastatin (две)

– cerivastatin (две)

– lovastatin (едно)

В 18 проучвания са изследвани пациенти с хиперхолестеролемия, а в 11 – с хипертония, като продължителността на проследяване е варирала от четири седмици до една година.

Мета-анализът установява значима връзка между изходните стойности на кръвното налягане и антихипертензивния ефект на статините, но не регистрира подобно отношение с възрастта на пациентите, наличието на диабет, промените в холестерола по време на наблюдавания период и съпътстващата антихипертензивна терапия.

Резултатите от мета-анализа са от значение при контрола на кръвното налягане при пациенти, при които се налага включване на статини към терапията, поради наличие на съпътстващи заболявания.

Статините са еднакво ефективни при пациенти с нормално и повишено артериално налягане

Терапията със статини ефективно намалява сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с нормално и с повишено кръвно налягане, показаха резултати от мета-анализ на д-р Messeri и сътр.

Приложението на статини намалява честотата на сърдечна смърт с 24%, като относителният риск за сърдечна заболеваемост и смъртност е бил сходен при хора с нормално и повишено кръвно налягане, е заключението на авторите, което потвърждава и изводите от ASCOT-LLA за благоприятния им ефект по отношение общия сърдечносъдов риск при хипертония.

Резултатите трябва да се тълкуват внимателно, като се има предвид хетерогенността на изследванията, различната продължителност на проследяване, крайни точки на проучванията, показатели за първична и вторична превенция, предупреждават авторите.

В мета-анализа са включили 14 рандомизирани клинични проучвания с общо 69 984 пациенти. (ИТ)

pravastatin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Lipostat на Bristol Myers Squibb и Pravastatin на Унифарм

simvastatin е регистриран в България с търговското име Zocor на Merck Sharpe & Dohme, Simvacard на Zentiva, Vasilip на KRKA, Zeplan на Gedeon Richter и др.

fluvastatin e регистриран в България с търговското име Lescol на Novartis

atorvastatin е регистриран в България с търговското име Sortis на Pfizer, Atoris на KRKA, Torvacard на Zentiva

cerivastatin бе изтеглен от фармацевтичния пазар

lovastatin е регистриран в България с търговските имена Holetar на KRKA, Lipopres на Balkanpharma, Mevacor на MSD

Използвани източници:

1. Strazzullo P., Kerry S., Barbato A. et al. Blood pressure reduction with statins: a meta-analysis of randomised controlled trials. J Hypertens 2006; 24 (suppl 4): S151. Abstract 4D.5 http://www.jhypertension.com

2. Messerli F., Pinto L., Tang S. et al. Does the presence of hypertension affect cardiovascular benefits of statin therapy? Results from a meta-regression analysis of 69,984 patients. J Hypertens. 2006; 24 (suppl 4): S151. Abstract 4D.4.