Хиперурикемията е предиктор за смърт при пациентите с диабет тип 201/10/2006

Серумните нива на пикочна киселина са самостоятелен предиктор за смъртност при пациентите с диабет тип 2, показаха резултатите от проучване, представени на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация (1).

Връзката запазва своята значимост независимо от пола, бъбречната функция и употребата на диуретици, подчертават авторите.

Необходими са проспективни изследвания, които да установят дали понижаването на серумната пикочна киселина може да намали риска за сърдечносъдови заболявания при пациентите с диабет, е основната препоръка.

Хиперурикемията бе свързана с риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност при недиабетна популация, както и със съчетанието от рискови фактори, формиращи метаболитния синдром. Въпреки това, само ограничен брой данни свързват до момента повишените нива на пикочна киселина с неблагоприятни резултати при пациенти с диабет тип 2.

Корелацията между серумните нива на пикочна киселина и смъртността е била изследвана при 535 пациенти с диабет тип 2 за периода 1998 и 2004 година. Около 60% от участниците са имали анамнеза за сърдечносъдов инцидент в началото на проучването. При лекуваните с диуретици са били установени по-високи нива на пикочна киселина, въпреки че тези медикаменти нямат ефект върху бъбречната екскреция на пикочна киселина.

В настоящото проучване, обхванало над 2000 пациент-години, са възникнали 58 смъртни случаи (10.8%), равномерно разпределени между мъже и жени.

При унивариантен анализ, изследователите са установили, че всяко повишаване на серумната пикочна киселина (SUA) с 1 mg/dl увеличава риска за смъртност с 41%.

След мултивариантен анализ, SUA, теглото и скоростта на гломеруланата филтрация са били свързани със значимо по-висока смъртност за разлика от HbA1c.

Пациентите на диуретична терапия имат по-висока смъртност в сравнение с тези, които не взимат подобни средства (25.1% спрямо 15.3%, p<0.001), но SUA е значим предиктор за смъртност и в двете групи.

Тежката хипергликемия е била свързана с ниски нива на SUA – най-ниски стойности на серумна пикочна киселина са регистрирани при пациентите с най-високи нива на кръвна глюкоза на гладно и на HbA1c.

Въпреки че SUA е била по-добър предиктор за смъртност при пациентите с по-добър гликемичен контрол (HbA1c9%).

Проучвания при животински модели показват, че високите нива на SUA водят до ендотелна дисфункция.

Ангиотензин рецепторният блокер losartan намалява нивата на серумната пикочна киселина, показаха резултатите от проучването LIFE* и неговите автори предположиха, че около 39% от постиганите ползи от този медикамент в сравнение с atenolol по отношение на намалената смъртност могат да се обяснят с понижаването на SUA. Atorvastatin също намалява хиперурикемията. (ДЯ)

* LIFE = Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension

Използван източник:

1. Ioachimescu A., Brennan D., Hoar B. et al. Serum uric acid is an independent predictor of mortality in patients with type 2 diabetes mellitus – A PreCis database cohort study. American Diabetes Association 2006 Scientific Sessions; June 9-13, 2006; Washington, DC. Abstract 914-P