Тиоредоксин се покачва при белодробна травма01/09/2006

Екстарцелуларните и нивата в секрет от бронхоалвеоларен лаваж на протеина thioredoxin (TRX) се покачват при пациенти с остър респираторен дистрес синдром (ARDS)* и остра белодробна травма (ALI)**, показаха резултатите от проучване на Callister и сътр., публикувани през юни в списание Thorax (1).

TRX е белтък, участващ в ДНК синтеза на бактериите, който притежава антиоксидантен ефект, промотиращ клетъчния растеж и инхибиращ апоптозата, модулирайки възпалителните процеси, сигналната молекулна трансдукция и генната експресия.

Смята се, че влиянието на TRX върху разнообразни клетъчни процеси е опосредствано от преноса на дисулфидни групи към таргетни протеини – оксидативният стрес и възпалителните процеси са основните, при които се регистрират повишени нива на белтъка включително вирусни инфекции, автоимунни и сърдечни заболявания, исхемично-реперфузионни синдроми.

ALI, в частност най-честата му изява – ARDS (вторична рефрактерна хипоксемия, резултат от алвеоларен едем) – представляват значима част от спешните състояния, с висока смъртност (30-70%) и значими финансови разходи.

Нарушението в редокс-системата на белия дроб е основният патогенетичен механизъм при ARDS, отключващ интензивния възпалителен отговор, с придружаващ дисбаланс в секрецията на проинфламаторните цитокини и окислително-редукционните процеси. Въпреки разкритите патогенетични механизми, все още няма ефикасна медикаментозна и хирургична терапия на ARDS.

Етиологията на заболяването е различна, с краен резултат нарушение в механичната вентилация и белодробната функция. Прогнозата на ARDS зависи от наличната белодробна патология и от засягането на белия дроб от нея преди настъпването на респираторния синдром.

Целта на настоящото проучване е да се уточни в каква степен се повишават нивата на ТRX в плазмата или бронхоалвеоларния секрет в резултат на травмата и дали покачването му, както и на други провъзпалителни маркери, зависи от определен етиологичен фактор.

Изследвани са нивата на TRX в бронхоалвеоларния лаваж и плазмата при 30 пациента с ARDS, като резултатите са съпоставени с нивата на 32 здрави контроли. Методи на изследване са ELISA*** при течности и имунохистохимичният метод при тъканните култури.

Нивата на TRX в бронхоалвеоларния лаваж и плазмата на пациентите с ALI са по-високи в сравнение с контролите (р<0.0001). След хистологична обработка на белодробна биопсична тъкан са установени по-високи стойности на TRX в алвеоларните макрофаги и тип II епителните клетки.

Регистрирано е едновременно покачване на стойностите на IL8 в лаважните култури, което обаче не корелира с тежестта на белодробната патология и с общата смъртност. При доказана белодробна етиологична нокса, нивата на TRX, IL8 и неутрофилите са значително по-високи, в сравнение със здравите контроли.

TRX нивата в плазмата и тъканните култури се покачват при болни с диагностицирани ALI/ARDS, с доказани по-високи стойности при директна увреда на белия дроб. Необходими са още проучвания, които да изяснят дали съществуват други маркери на белодробната увреда и достоверността на TRX в по-големи популации. (ОИ)

* ARDS – Respiratory Distress Syndrome

** ALI – acute lung injury

*** ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ензимен имуноабсорбиращ) тест

Използван източник:

1. Callister M., Burke-Gaffney A., Quinlan G. Extracellular thioredoxin levels ate increased in patients with acute lung injury. Thorax 2006; 61:521-527 http://www.thoraxjnl.com