Тест: Инхалационна анестезия01/09/2006
Предлагаме ви 20 тестови въпроса (с един или повече правилни отговори) за инхалационна анестезия, включени в изпитната програма за придобиване на специалност по анестезиология във Великобритания (FRCA) (1). 1. Идеалният инхалационен анестетик трябва да притежава: а. аналгетични качества б. висок парциален коефициент липиди/газ в. нисък парциален коефициент кръв/газ г. точка на кипене под 20 С д. ниско молекулно тегло 2. Увод с инхалационен анестетик се ускорява от: а. хипервентилация б. хипотония в. ефект на втория газ г. увеличено мъртво пространство д. висока концентрация на хемоглобин 3. Скоростта на инхалационен увод в анестезия е: а. по-бърз при пациенти с голям функционален остатъчен капацитет б. по-бърз, ако анестетика е силно разтворим в кръвта в. забавен, при наличие на дясно-ляв шънт г. непроменен, при наличието на ляво-десен шънт и нормален сърдечен дебит д. по-бърз, при съчетаване с двуазотен окис 4. Минималната алвеоларна концентрация (МАК) на инхалационните анестетици се намалява при: а. хипотермия б. жени в. хроничен алкохолизъм г. продължителна анестезия д. хипотироидизъм 5. По отношение фармакокинетиката на инхалационните анестетици: а. богато кръвоснабдените тъкани получават около 75% от сърдечния дебит б. коефициента кръв/газ на desflurane е 0.69 в. sevoflurane може да се прилага за инхалационен увод г. повишаване на инспираторната концентрация води до повишаване на алвеоларната концентрация д. в края на продължителна анестезия алвеоларната концентрация намалява по-бавно 6. МАК на инхалационните анестетици: а. е по-висока при мъже, отколкото при жени б. намалява с възрастта в. е по-ниска при новородено отколкото при двугодишно дете г. е по-ниска при бременни д. е по-ниска при остра алкохолна интоксикация 7. МАК на инхалационните анестетици е намалена при: а. хипотермия б. намалено PaCО2 в. приложение на clonidine г. продължителна анестезия д. хипотироидизъм 8. Халогенирани етери са: а. halothane б. isoflurane в. enflurane г. desflurane д. sevoflurane 9. Преминаването на инхалационния анестетик от алвеолите в кръвта се ускорява от: а. повишено атмосферно налягане б. нисък парциален коефициент кръв:газ в. увеличен сърдечен дебит г. увеличена инспираторна концентрация д. увеличена минутна вентилация 10. МАК на инхалационните анестетици се намалява при: а. възраст след пубертета б. хипотермия в. бременност г. повишена минутна вентилация д. хипертермия 11. МАК на инхалационните анестетици: а. е показател на силата на действие б. е пропорционална на мастната разтворимост в. се намалява при приложение на N2O г. се намалява с удължаване на анестезията д. може да се определи чрез кръвно изследване 12. Кои от посочените твърдения са вярни: а. sevoflurane - молекулно тегло 200.1 б. halothane - молекулно тегло 184.5 в. isoflurane - сатурирано парно налягане при 20 С - 32.3 г. enflurane - коефициент на разтворимост кръв:газ - 1.8 д. desflurane - молекулно тегло 168 13. Инхалационният увод в анестезия ще е по-бърз ако: а. анестетикът е силно разтворим в кръвта б. пациентът е с нисък сърдечен дебит в. пациентът диша 5% въглероден двуокис г. анестетикът има нисък коефициент на разтворимост кръв/газ д. ако се използва нисък поток пресни газове 14. Скоростта на инхалационен увод в анестезията се определя директно от: а. скоростта, с която алвеоларната концентрация се доближава до инспираторната б. коефициент на разтворимост кръв/газ в. инспираторна концентрация на анестетика г. алвеоларна вентилация д. наличието на шънтове 15. Скоростта на инхалационен увод в анестезия зависи от: а. коефициент на разтворимост кръв/газ б. мастна разтворимост в. сърдечен дебит г. инспираторна концентрация д. белодробен кръвоток 16. Sevoflurane: а. е етер б. около 5% се метаболизира в черния дроб в. при контакт с натронкалк отделя СО г. има по-ниско сатурирано парно налягане от isoflurane д. има коефициент на разтворимост кръв/газ на половината на isoflurane 17. Sevoflurane: а. има по-голям парциален коефициент кръв/газ от isoflurane б. е по-голям кардиодепресант от isoflurane в. има по-висока МАК от desflurane г. има по-остър мирис от desflurane д. се елиминира по-бързо от halothane 18. Sevoflurane: а. е флуориран етер б. по-малко от 1% се метаболизира в. се прилага за инхалационен увод при деца г. има физихохиомични свойства, близки до тези на desflurane д. не се разгражда от натронкалк 19. Sevoflurane: а. е изомер на isoflurane б. при рязко повишаване на инспираторната концентрация стимулира сърдечно-съдовата система в. повишава интракраниалното налягане г. високата температура води до по-висока продукция на съединение А д. не повишава серумната флуоридна концентрация 20. Sevoflurane: а. има по-висок коефициент кръв/газ от isoflurane б. има по-силен кардиодепресивен ефект от isoflurane в. има МАК по-висока от тази на desflurane г. се прилага за инхалационен увод при деца д. може да се прилага с изпарител за halothane (ИТ) Използван източник: 1. Henderson K. MCQs for the Final FRCA. Saunders 2006 Отговори на теста: 1. а, б, в 2. а, в 3. в, г, д 4. а, д 5. а, б, в, г, д 6. б, в, г, д 7. а, в, д 8. б, в, г, д 9. в, г 10. а, б, в 11. а, в 12. а, г, д 13. в, г, д 14. а, в, г, д 15. а, в, г 16. а, б, г, д 17. г, д 18. а, в 19. в, г 20. г