Тест: Инхалационна анестезия01/09/2006

Предлагаме ви 20 тестови въпроса (с един или повече правилни отговори) за инхалационна анестезия, включени в изпитната програма за придобиване на специалност по анестезиология във Великобритания (FRCA) (1).

1. Идеалният инхалационен анестетик трябва да притежава:

а. аналгетични качества

б. висок парциален коефициент липиди/газ

в. нисък парциален коефициент кръв/газ

г. точка на кипене под 20 С

д. ниско молекулно тегло

2. Увод с инхалационен анестетик се ускорява от:

а. хипервентилация

б. хипотония

в. ефект на втория газ

г. увеличено мъртво пространство

д. висока концентрация на хемоглобин

3. Скоростта на инхалационен увод в анестезия е:

а. по-бърз при пациенти с голям функционален остатъчен капацитет

б. по-бърз, ако анестетика е силно разтворим в кръвта

в. забавен, при наличие на дясно-ляв шънт

г. непроменен, при наличието на ляво-десен шънт и нормален сърдечен дебит

д. по-бърз, при съчетаване с двуазотен окис

4. Минималната алвеоларна концентрация (МАК) на инхалационните анестетици се намалява при:

а. хипотермия

б. жени

в. хроничен алкохолизъм

г. продължителна анестезия

д. хипотироидизъм

5. По отношение фармакокинетиката на инхалационните анестетици:

а. богато кръвоснабдените тъкани получават около 75% от сърдечния дебит

б. коефициента кръв/газ на desflurane е 0.69

в. sevoflurane може да се прилага за инхалационен увод

г. повишаване на инспираторната концентрация води до повишаване на алвеоларната концентрация

д. в края на продължителна анестезия алвеоларната концентрация намалява по-бавно

6. МАК на инхалационните анестетици:

а. е по-висока при мъже, отколкото при жени

б. намалява с възрастта

в. е по-ниска при новородено отколкото при двугодишно дете

г. е по-ниска при бременни

д. е по-ниска при остра алкохолна интоксикация

7. МАК на инхалационните анестетици е намалена при:

а. хипотермия

б. намалено PaCО2

в. приложение на clonidine

г. продължителна анестезия

д. хипотироидизъм

8. Халогенирани етери са:

а. halothane

б. isoflurane

в. enflurane

г. desflurane

д. sevoflurane

9. Преминаването на инхалационния анестетик от алвеолите в кръвта се ускорява от:

а. повишено атмосферно налягане

б. нисък парциален коефициент кръв:газ

в. увеличен сърдечен дебит

г. увеличена инспираторна концентрация

д. увеличена минутна вентилация

10. МАК на инхалационните анестетици се намалява при:

а. възраст след пубертета

б. хипотермия

в. бременност

г. повишена минутна вентилация

д. хипертермия

11. МАК на инхалационните анестетици:

а. е показател на силата на действие

б. е пропорционална на мастната разтворимост

в. се намалява при приложение на N2O

г. се намалява с удължаване на анестезията

д. може да се определи чрез кръвно изследване

12. Кои от посочените твърдения са вярни:

а. sevoflurane – молекулно тегло 200.1

б. halothane – молекулно тегло 184.5

в. isoflurane – сатурирано парно налягане при 20 С – 32.3

г. enflurane – коефициент на разтворимост кръв:газ – 1.8

д. desflurane – молекулно тегло 168

13. Инхалационният увод в анестезия ще е по-бърз ако:

а. анестетикът е силно разтворим в кръвта

б. пациентът е с нисък сърдечен дебит

в. пациентът диша 5% въглероден двуокис

г. анестетикът има нисък коефициент на разтворимост кръв/газ

д. ако се използва нисък поток пресни газове

14. Скоростта на инхалационен увод в анестезията се определя директно от:

а. скоростта, с която алвеоларната концентрация се доближава до инспираторната

б. коефициент на разтворимост кръв/газ

в. инспираторна концентрация на анестетика

г. алвеоларна вентилация

д. наличието на шънтове

15. Скоростта на инхалационен увод в анестезия зависи от:

а. коефициент на разтворимост кръв/газ

б. мастна разтворимост

в. сърдечен дебит

г. инспираторна концентрация

д. белодробен кръвоток

16. Sevoflurane:

а. е етер

б. около 5% се метаболизира в черния дроб

в. при контакт с натронкалк отделя СО

г. има по-ниско сатурирано парно налягане от isoflurane

д. има коефициент на разтворимост кръв/газ на половината на isoflurane

17. Sevoflurane:

а. има по-голям парциален коефициент кръв/газ от isoflurane

б. е по-голям кардиодепресант от isoflurane

в. има по-висока МАК от desflurane

г. има по-остър мирис от desflurane

д. се елиминира по-бързо от halothane

18. Sevoflurane:

а. е флуориран етер

б. по-малко от 1% се метаболизира

в. се прилага за инхалационен увод при деца

г. има физихохиомични свойства, близки до тези на desflurane

д. не се разгражда от натронкалк

19. Sevoflurane:

а. е изомер на isoflurane

б. при рязко повишаване на инспираторната концентрация стимулира сърдечно-съдовата система

в. повишава интракраниалното налягане

г. високата температура води до по-висока продукция на съединение А

д. не повишава серумната флуоридна концентрация

20. Sevoflurane:

а. има по-висок коефициент кръв/газ от isoflurane

б. има по-силен кардиодепресивен ефект от isoflurane

в. има МАК по-висока от тази на desflurane

г. се прилага за инхалационен увод при деца

д. може да се прилага с изпарител за halothane

(ИТ)

Използван източник:

1. Henderson K. MCQs for the Final FRCA. Saunders 2006

Отговори на теста:

1. а, б, в

2. а, в

3. в, г, д

4. а, д

5. а, б, в, г, д

6. б, в, г, д

7. а, в, д

8. б, в, г, д

9. в, г

10. а, б, в

11. а, в

12. а, г, д

13. в, г, д

14. а, в, г, д

15. а, в, г

16. а, б, г, д

17. г, д

18. а, в

19. в, г

20. г