Valsartan намалява стойностите на CRP01/07/2006

Diovan* (valsartan) – ангиотензин II рецепторният блокер (ARB) на Novartis, намалява нивата на високочувствителния C-реактивен протеин (high-sensitive C-reactive proteine – hs-CRP) – рисков фактор за миокарден инфаркт (МИ) и инсулт, независимо от антихипертензивния си ефект, показаха резултати от проучването Val-MARC, публикувани on-line през май в списание Hypertension (1).

„Антихипертензивната терапия с valsartan намалява стойностите на този важен маркер на възпалителния процес. Досега само статините доказано понижават hs-CRP”, заяви проф. Paul Ridker от Harvard Medical School и водещ автор на анализа.

Резултатите показват, че нивата на hs-CRP са намалели с -0.12 mg/l (13%) след шестседмична терапия с Diovan срещу +0.05 mg/l в групата с Co-Diovan** (valsartan/hydrochlorothiazide) (p<0.001). Не е установена пряка връзка между степента на намаление на кръвното налягане и hs-CRP, поради което авторите смятат, че ефектът на понижение на инфламаторния маркер е независим от антихипертензивния ефект на медикамента.

От друга страна, антихипертензивният ефект е бил по-значим в групата с Co-Diovan, отколкото при монотерапия с Diovan: за систолното налягане (-25 срещу -18 mmHg, p<0.001) и диастолното налягане (-14 срещу -9 mmHg, p<0.001) съответно.

Val-MARC*** е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване, което включва 1668 пациенти от 384 болнични центъра в САЩ с умерена и тежка степен на хипертония, разделени в две групи: терапия с Diovan (valsartan) 160 mg/ден или Co-Diovan 160/12.5 mg/ден за период от две седмици. След това дозата на двата медикамента е титрирана до 320 mg/ден valsartan и 320/12.5 mg/ден valsartan/ hydrochlorothiazide за следващите четири седмици.

С продажби за $3.7 милиарда, Diovan е водещ АRB в САЩ и ключов продукт в портфолиото на Novartis; медикаментът е с патентна защита до 2012.

Междувременно Novartis публикува и данни от фаза 3 клинично проучване за новия си комбиниран антихипертензивен препарат Exforge (valsartan и amlodipinе) (2).

Резултатите показват, че след шестседмичен период на лечение с Exforge, 80% от пациентите с умерена и тежка форма на хипертония са постигнали намаление на кръвното налягане с 35-43 mmHg и са достигнали прицелни стойности на диастолното кръвно налягане <90 mmHg.

Exforge може да се превърне в ефективна терапия при неконтролирана хипертония.

Rasilez (aliskiren) на Novartis – първият по рода си ренинов инхибитор, осигурява ефективен контрол на кръвното налягане за 24-часов период като самостоятелна терапия или в комбинация с hydrochlorothiazide, показаха резултати от фаза 3 клинично проучване, представено на годишния конгрес на Американското дружество по хипертония, проведено през май в New York.

Новите данни подкрепят предходни проучвания за антихипертензивен ефект на Rasilez. Медикаментът има и друго предимство – осигуряване на протекция на таргетни органи чрез потискане на плазмената ренинова активност (преценявана като сърдечносъдов рисков фактор).

Резултатите от проучването сочат, че Rasilez намалява едновременно систолното и диастолното 24-часово амбулаторно кръвно налягане. (ИТ)

* Diovan (valsartan) е регистриран в България (www.bda.bg)

** Co-Diovan (valsartan/hydrochlorothiazide) е регистриран в България

*** Val-MARC Valsartan-Managing blood pressure Aggresively and evaluating Reductions in hsCRP

Използвани източници:

1. Ridker P., Danielson E., Rifai N. et al. Valsartan, blood pressure reduction, and C-reactive protein, primary report of Val-MARC trial. Hypertension 2006, doi:10.1161/01.HYP.0000226046.58883.32 http://hyper.ahajournals.org

2. PharmaTimes NewsOnline 17.05.2006. Novartis unveils strong data on new antihypertensives. http://www.pharmatimes.com