Topamax намалява честотата на пристъпите от главоболие при болни с мигрена01/07/2006

Болните с хронична мигрена, които се профилактират с Topamax (topiramate)* имат по-малка честота на мигренозните пристъпи месечно, показаха резултатите от проучването ТOP-CHROME (TOPiramate in CHROnic MigrainE), представени от проф. Diener и сътр от University of Essen в Германия на срещата на Европейската федерация по главоболие** през април във Валенсия, Испания (1).

Мигрената е неврологично заболяване, асоциирано със значителна инвалидизация и нарушено качество на живот. Средната честота на нарушението в повечето високо развити страни е около 11%. Над 30% от пациентите споделят, че прилаганото фармакологично лечение по време на пристъп (предимно ОТС медикаменти от групата на аналгетиците) не е достатъчно ефективно.

Изследването ТOP-CHROME е многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, което обхваща 59 пациенти (18-65 години) с хронична мигрена, дефинирана като наличието на повече от 15 дни в месеца с остри епизоди на главоболие.

Участниците са получавали topiramate или плацебо в продължение на 12 седмици (след четириседмичен първоначален период на наблюдение без активно лечение). Началната доза на Тopamax е 25 mg/ден, с постепенно покачване на дозата (с по 25 mg седмично) до достигане на таргетна доза от 100 mg/ден (максимална доза 200 mg/ден).

Първичен критерий за ефективност на лечението е намаляване на броя на пристъпите, регистрирани през последните четири седмици, спрямо този през първите четири седмици от проучването. Вторични критерии са промените в качеството на живот, оценени с помощта на специализирани въпросници (MIDAS, MSQ, HIT-6)***, както и редуциране на злоупотребата с аналгетици по време на острата фаза.****

В края на проучването, в терапевтичната група, броят на дните с пристъпи е намалял средно от 15.5 до 12 дни (-3.5) месечно, в сравнение с 0.2 дни увеличение в групата на плацебо.

При участниците, получавали topiramate, e наблюдавано статитически значимо подобрение в качеството на живот, оценено с MIDAS. При използването на останалите въпросници – MSQ и HIT-6 – e oтчетено също нарастване в качеството на живот, но то не е било статистически значимо.

Многократно по-голям брой пациенти от терапевтичната група (29%) са отговорили на лечението, спрямо 4% от тези на плацебо. Болните се приемат за отговорили на лечението, ако броят на острите пристъпи е намалял с поне 50%.

Значително по-малък брой болни, получавали topiramate, са злоупотребявали с аналгетици по време на пристъп, съпоставени с плацебо-групата – от 63% при започване на проучването до 28% в края (topiramate), съответно от 67% до 59% (плацебо).

Броят на нежеланите реакции в терапевтичната група е бил два пъти по-голям – 75% спрямо 37% при плацебо, като най-често са били регистрирани: парестезии (59%), повръщане (16%), световъртеж (13%), гадене (9%).

Целите на терапията при мигрена са:

– Намаляване на честотата и тежестта на острите епизоди на главоболие

– Подобряване на качеството на живот на пациентите

– Избягване на безразборното прилагане на аналгетици

– Предотвратяване на предозирането на медикаменти по време на пристъп

Наскоро проведени проучвания показаха, че хроничната злоупотреба с аналгетици може да доведе до развитие на хронично дневно главоболие. Ето защо профилактиката на мигрената има водещо значение в терапията на заболяването (2).

Тopamax e одобрен за профилактика на хроничната мигрена и не се прилага в острата фаза на заболяването.

Лечението с него е свързано с възможността за поява на нежелани реакции, като развитие на метаболитна ацидоза, глаукома, нарушена регулация на потните жлези, световъртеж, сънливост, затруднена концентрация, бъбречни нарушения. По-често се срещат парестезии, гастроинтестинални усложнения, загуба на апетит, отслабване на тегло (1). (КД)

* Topiramate (Topamax на Janssen-Cilag) e антиепилептичен медикамент, използван като монотерапия или в комбинация с други антиконвулсанти, при деца и възрастни. Прилага се и при разстройства, свързани с храненето, булимия, есенциален тремор. Има различни механизми на действие, които могат да обяснят профилактичния му ефект при мигрена – инхибира Na-канали, както и Ca-канали, потиска глутамат-медиираната невротрансмисия на алфа-амино-3-хидрокси-4-пропионовата киселина и стимулира ГАМА рецепторно-медиирания инфлукс на хлорни йони (2)

** European Headache Federation (EHF) http://www.ehf-org.org

*** Migraine Disability Assessment Questionnaire (MIDAS), Migraine Specific Questionnaire (MSQ), Headache Impact Test-6 (HIT-6)

**** В настоящото проучване, тя е дефинирана като прием на триптани поне 10 дни в месеца, на аналгетици – поне 15 дни в месеца, на наркотични аналгетици – поне 10 дни в месеца или комбинация от посочените медикаменти – поне 10 дни в месеца

Използвани източници:

1. Study shows Topamax reduces number of monthly migraine days in chronic migraine patients. Janssen-Cilag Newsroom May 2006 http://www.janssen-cilag.com

2. Brandes J., Saper J., Diamond M. et al. Topiramate for migraine prevention. A randomized controlled trial. JAMA 2004; 291: 965-973 http//:jama.ama-assn.org