Нова възможност за терапия на исхемичен инсулт в острата фаза01/07/2006

Венозното приложение на новия тъканен плазминогенов активатор desmoteplase до деветия час от началото на острия исхемичен инсулт е безопасно и ефективно, показаха резултатите от изследването DEDAS*, публикувани през май в списание Stroke**. Те подкрепят данните от предходно проведено проучване DIAS***.

“Ако ефикасността и безопасността на desmoteplase се потвърди в по-голямо рандомизирано проучване, то медикаментът може да революционизира лечението на острия инсулт, тъй като увеличава трикратно продължителността на терапевтичния прозорец, от три на девет часа”, коментират д-р Anthony Furlan и сътр.

В проекта DEDAS са взели участие 37 болни с MRI данни за хипоперфузия и тежест на инсулта, оценена по NIHSS**** скалата между 4-20 точки. Те са били разделени на три групи – контроли на плацебо (n=8) и получили desmoteplase – 90 mcg/kg (n=14) и 125 mcg/kg (n=15).

Реперфузия (диагностицирана с помощта на магнитно-резонансно изобразяване между 4-8 час след прилагане на лечението) е настъпила при 37.5% от контролите, 18.2% от пациентите на ниската доза desmoteplase и при 53.3% от тези на високата доза desmoteplase.

Благоприятен клиничен изход (отчетен на третия месец след инцидента) е наблюдаван при 25% от участниците в плацебо групата, при 28.6% от тези във втората група (desmoteplase 90 mcg/kg) и при 60.0% в третата група (desmoteplase 125 mcg/kg). Разликата между контролите и пациентите, лекувани с високата доза на медикамента, е била статистически значима (р=0.022).

Не са регистрирани сериозни нежелани реакции, включително мозъчен кръвоизлив.

Desmoteplase e генетично модифициран вариант на ензима, който се открива в слюнката на прилепите от рода Desmodus rotundus. Той е представител на нов клас активатори на плазминогена, които се характеризират с по-голяма селективност по отношение на фибринолитичната си активност.

Медикаментът бе одобрен от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) по бърза процедура (fast-track) за терапия на исхемичен инсулт в острата фаза.***** (КД)

* DEDAS – Dose Escalation of Desmoteplase for Acute Ischemic Stroke

** http://stroke.ahajournals.org

*** DIAS – Desmoteplase in Acute Ischemic Stroke

**** NIHSS – National Institute of Health Stroke Scale

***** Правата за производство и продажби на desmoteplase в САЩ и Канада се държат от Forest Laboratoires (www.frx.com), докато в Европа и Азия – от PAION (www.paion.de)