Нова надежда за лечение на метастазирал бъбречноклетъчен карцином01/07/2006

Sutent (sunitinib malate, http://www.sutent.com) на Pfizer, може да се наложи като средство на избор за лечение на метастатичен бъбречноклетъчен карцином, показаха данните от фаза III клинично проучване, представени през юни на 42-ата годишна среща на American Society of Oncology (www.asco.org) в Atlanta, САЩ.

Новият медикамент, одобрен от FDA през януари като антитуморна терапия втора линия при напреднал, цитокин-рефрактерен бъбречноклетъчен карцином, води до по-голяма преживяемост (11 месеца), за разлика от стандартното лечение с interferon-alpha и interleukin 2 (пет месеца), твърдят авторите, включили 750 пациенти в проучването.

Sunitinib е перорален мултитаргетен инхибитор на тирозин киназата, който увеличава значимо времето до прогресирането на туморния растеж (TTP – time-to-tumor progression), както при метастазирал рак на бъбрека, така и при рефрактерен недребноклетъчен белодробен карцином, въпреки че данните при тази локализация на солидния тумор са по-ограничени.

Той инхибира специфично рецепторите на съдовия ендотелен растежен фактор тип 1 и 3 (VEGFR), рецепторите алфа и бета на произхождащия от тромбоцитите растежен фактор (PDGFR), както и други тирозин протеин кинази (KIT, FLT3, RET).

Петгодишната преживяемост при бъбречноклетъчния карцином (renal-cell carcinoma – RCC) е под 10%, като туморът е с висока резистентност към терапията първа линия. Той често се открива случайно при рутинни прегледи или при неясни симптоми като хематурия и дизурия, като в над половината от случаите вече е с метастази в други органи.

Дефинитивният метод за отстраняване на солидния малигном е нефректомията, но метастатичният стадий налага избор на медикамент, чието приложение е свързано с намаляване на прогресирането на туморния растеж и удължаване на преживяемостта на пациентите.

Терапията с цитокини (високи дози на интерферон-алфа и интерлевкин 2, прилагани самостоятелно или в комбинация) постига терапевтичен отговор при най-много 20% от болните, като средното TTP е 10-13 месеца. При резистентните случаи до момента няма ефективно алтернативно лечение.

Sunitinib постига частичен терапевтичен отговор (редукция на туморния размер с 30% и повече) при 34% от лекуваните с него пациенти с цитокин-рефрактерен метастазирал светлоклетъчен RCC, показаха резултатите от фаза II мултицентърно отворено проучване на 106 пациенти, публикувани през юни в Journal of the American Medical Association – JAMA (1).

Най-чести метастази са били установени в белите дробове, при 52% са били засегнати три или повече органа. При 29% е било постигнато клинично стабилизиране на заболяването за три и повече месеца. Пациентите са преживяли средно 8.3 месеца без прогресиране на туморния растеж, като на шестия месец 79% от лекуваните са били живи.

Най-честите странични реакции са умора (28%) и диария (20%), а най-честите отклонения в лабораторните показатели – неутропения, увеличаване на липазата и анемия, наблюдавани съответно при 42%, 28% и 26%.

Медикаментът, прилаган самостоятелно, е по-ефективен от всички останали изучавани през последните 15 години антитуморни средства при напреднал бъбречен карцином, смятат изследователите. Той представлява нов модел на терапия, която до момента бе ограничена до прилагането на цитокини (интерферон-алфа, интерлевкин 2 или комбинация от двата) (2).

Sunitinib, подобно на sorafenib (Nexavar http://www.nexavar.com на Bayer и Onyx) и bezacizumab (Avastin http://www.avastin.com на Genentech) инхибират проангиогенната активност на растежните фактори и демонстрират ефективност при метастатичен светлоклетъчен RCC, който е преобладаващият хистологичен тип на бъбречна неоплазия.

Avastin бе одобрен през юни 2006 година от FDA да се прилага като втора линия терапия при пациенти с метастатичен колоректален карцином в комбинация с интравенозен 5-fluorouracil (5-FU)-базирана химиотерапия (www.gene.com/gene/products/information/oncology/avastin/index.jsp?sourceid=navclient&gfns=1&ie=UTF-8&q=Avastin).

Предстои да се изясни схемата за прилагане на новите лекарства, както и оптималният срок за апликацията им при пациенти с бъбречен карцином. (ОИ)

За допълнителна информация:

За класификацията, диагнозата и лечението на туморите можете да прочетете в Приложение 2 на МЗ http://www.med-stand.government.bg/prilojenie_onko2.doc

Използвани източници:

1. Motzer R., Rini B., Bukowski R. et al. Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma. JAMA 2006, 295: 2516-2524 http://jama.ama-assn.org (TRIAL REGISTRATION: clinicaltrials.gov Identifier: NCT00077974)

2. Pasche B. A new strategy in the war on renal cell cancer. JAMA 2006, 295: 2537-2538