Levofloxacin е ефективен при ерадикация на Helicobacter pylori01/07/2006

Levofloxacin* може да се използва за ерадикация на Helicobacter pylori след два неуспешни опита за лечение с други медикаменти, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в American Journal of Gastroenterology (1).

“Приложението на levofloxacin дава окуражаващи резултати, след неуспешна терапия с amoxicillin, clarithromycin, metronidazole и tetracycline”, заяви д-р Javier Gisbet от Hospital de la Princesa в Мадрид и водещ автор на изследването.

Първата линия терапия за ерадикация на H. pylori, която включва инхибитор на протонната помпа (proton pump inhibitor – PPI) в комбинация с clarithromycin и amoxicillin, е неефективна при около 20% от пациентите. Дори след втора линия терапия (PPI с бисмутов препарат и два антибиотика) около 20-30% от тези болни остават носители на микроорганизма.**

Комбинацията levofloxacin 2х500 mg, amoxicillin 2х1 g и omeprazole 2х20 mg за период от десет дни е довела до 66% ерадикация на H. pylori, доказана с уреазен тест 4-8 седмици след проведеното лечение при 100 пациенти след неуспешни първа (omeprazole-clarithromycin-amoxicillin) и втора (omeprazole-bismuth-tetracycline-metronidazole) линия терапия.

Най-честите неблагоприятни странични ефекти са били леко или умерено изразени метален вкус в устата (8%), гадене (8%), миалгия/артралгия (5%) и диария (4%).

Десетдневният курс с тройна комбинация, съдържаща levofloxacin, е по-ефективна и се толерира по-добре от едноседмична четворна комбинация с бисмутов препарат при персистираща инфекция с H. pylori, показаха данни и от мета-анализ***, публикувани през март в American Journal of Gastroenterology (2).

Резултатите от четири рандомизирани клинични проучвания с общо 391 пациенти показват предимство и по-малко нежелани странични ефекти на levofloxacin-amoxicillin-PPI пред терапията с bismuth-tetracyclin-metronidazole-PPI.

При сравнение на десетдневна с едноседмична комбинирана терапия с levofloxacin, анализът на 11 клинични проучвания с общо 547 пациенти сочи по-голяма степен на ерадикация при по-продължителното лечение (87% срещу 68%).

Липсва сигнификантна разлика при прилагането на levofloxacin 2х500 мг или 2х250 мг при H. pylori, са изводите на други осем проучвания с общо 477 пациенти. (ИТ)

* levofloxacin e регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Tavanic (на Sanofi-Aventis)

** Степента на резистентност, при която се препоръчва включването на алтернативен антибиотик за ерадикация на инфекцията от Helicobacter pylori (H. pylori), не е еднаква за медикаментите, включени в основната тройна комбинация, според статия, публикувана през ноември в списание GastroSource.

Ефективността на терапията намалява със 70%, ако към clarithromycin има резистентност, достигаща 15% до 20%. В същото време резистентността към metronidazole има много по-малко влияние, като намалява ефекта на тройната терапия с 25%, позволявайки допустима степен на ерадикация при резистентност към антибиотика под 40%.

20 клинични проучвания, резултатите от които бяха докладвани на годишния Световен конгрес по гастроентерология в Монреал, показаха, че при наличие на резистентност към кларитромицин, ефикасността на провежданата тройна терапия с amoxicillin, РРI и кларитромицин, намалява със 70% (степента на ерадикация от 87.8% спада до 18.3%).

В осем проучвания – включващи тройна терапия с РРI, кларитромицин и метронидазол – при наличие на резистентност към кларитромицин, ефикасността на лечение е намаляла с 48% (ерадикация от 97% спада до 50%). В същите проучвания, резистентността към метронидазол редуцира ефикасността от тройната терапия с 25% (ерадикация от 97% спада до 72%).

В шест клинични проучвания, при терапия с амоксицилин, РРI и метронидазол, наличието на резистентност към метронидазол понижава успеха на тройната комбинация с 25% (ерадикация от 89.4% спада до 64.4%).

В страни, в които честотата на резистентност към метронидазол достига 40%, ефективността на тройната комбинация при лечение на инфекцията с H. pylori намалява с 25%, но това продължава да води до ерадикация при близо 80% от случаите. При по-висока степен на резистентност от 40% е по-подходящо да се прилага алтернативен антибиотик на метронидазол.

В зависимост от честотата на употреба на кларитромицин, степента на резистентност е различна за страните на Европа, като най-често тя е около 15%. Изключения са Португалия (22%) и централна Италия (23%).

*** мета-анализът включва рандомизирани и проспективни проучвания на тройна комбинация, съдържаща levofloxacin след неуспех от първоначалната терапия за ерадикация на H. pylori, публикувани в базите данни PUBMED и MEDLINE. Допълнително е извършен анализ, сравняващ различна продължителност на лечението и различни дозировки на levofloxacin.

За допълнителна информация:

Резистентността към clarithromycin влияе върху ефикасността на тройната терапия за ерадикация на H. Pylori. MD 2005, Бр. 9 (ноември) http://mdb.protos.bg

Helicobacter pylori – рисков фактор за предсърдно мъждене? MD 2005, Бр. 7 (септември)

Едноседмична тройна терапия на H. pylori свързана язвена болест. MD 2005, Бр. 4 (май)

Eрадикацията на H. pylori помага при пациенти с ИТП. MD 2004; Бр. 3 (ноември)

На лов за Helicobacter pylori. MD 2004; Бр. 1 (септември)

Използвани източници:

1. Gisbert J., Castro-Fernandez M., Bermejo F. Third-line rescue therapy with levofloxacin after two H. pylori treatment failure. Am J Gastroenterol 2006; 101 (2): 243-247 http://www.amjgastro.com

2. Saad R., Schroenfeld P., Kim H. et al. Levofloxacin-based triple therapy versus bismuth-based quadriple therapy for persistent Helicobacter pylori infection: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101 (3): 488-496