Лечението с atorvastatin забавя понижаването на бъбречната функция01/07/2006

Терапията със статин може да забавя намаляването или дори да подобрява скоростта на гломерулната филтрация при пациенти със стабилна коронарна артериална болест, показа post hoc анализ на данните от проучването Treating to New Targets (TNT), представен по време на научните сесии на Американската колегия по кардиология през март 2006 година (1).

Вместо очакваното естествено намаляване с 1 ml/min на година или с 5 ml/min за петгодишен период, скоростта на гломерулната филтрация (GFR) се е увеличила при пациентите, получавали atorvastatin* (Sortis/Lipitor на Pfizer) в доза както 10 mg/ден, така и 80 mg/ден.

След пет години, atorvastatin 80 mg/ден е подобрил значимо GFR отвъд изходната стойност и по-изразено от по-ниската дневна доза 10 mg, без това да е довело до увеличаване на нежеланите странични реакции, съобщиха авторите на анализа.

Отчитайки че бъбречното увреждане е свързано с повишен сърдечносъдов риск, всяко забавяне на неговото прогресиране е благоприятно.

Ерата на „по-ниското е по-добро“

Проучването TNT (“лечение за постигане на нови цели”) провери хипотезата дали интензивното липидопонижаване с аторвастатин 80 mg/ден е по-ефективно отколкото дозата от 10 mg/ден за намаляване на сърдечносъдовия риск при пациенти със стабилна коронарна сърдечна болест.

Основните резултати от това проучване, публикувани в New England Journal of Medicine през 2004 година (2), показаха относителна редукция с 22% на риска за значими коронарни инциденти с по-интензивния липидопонижаващ режим.

В проведения post hoc анализ, Shepherd и сътр. са проследили ефекта на лечението върху бъбречната функция за период от пет години. Реналната дисфункция е признат важен, самостоятелен предиктор на сърдечносъдово заболяване (ССЗ), като пациентите с напреднал стадий на хронично бъбречно увреждане имат прогресивно нарастващ риск за сърдечносъдова и обща смърт.

С напредване на възрастта, дейността на бъбреците намалява със средна скорост 1 ml/min годишно, като това е консервативно очакване. Процесът се развива още по-ускорено при хората с лош контрол на артериалното кръвно налягане.

В анализа са включени 7965 души с данни от измерване на изходния и финалния (след пет години) серумен кератинин, от които 3977 са получавали аторвастатитн 10 mg/ден и 3988 – 80 mg/ден.

В ниската доза е било постигнато ниво на LDL-холестерол около 100 mg/dl (2.6 mmol/l) спрямо 80 mg/dl (2.0 mmol/l) с високата такава.

GFR** е определена с помощта на MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) и уравнението на Cockcroft-Gault. Изходната величина на GFR е била около 65 ml/min/ 1.73 m2 в двете групи.

В края на петгодишното проследяване, е регистрарано подобрение на GFR с около 3.5 ml/min/1.73 m2 в групата на atorvastatin 10 mg и приблизително с 5 ml/min/ 1.73 m2 в групата на 80 mg.

Значимо по-малко пациенти, получавали аторвастатин 80 mg/ден, с нормална изходна GFR, са развили стадий 2 на хронично бъбречно заболяване***, а сред тези с наличие на хронично бъбречно заболяване – около една трета от изследваната група – при повече пациенти е наблюдавано подобрение, в сравнение с по-ниската доза.

Механизмът на наблюдавания ренопротективен ефект е неизвестен, но нивото на LDL (липопротеини с ниска плътност) е значим предиктор за подобряване на GFR в този анализ, като по-добрите резултати са били свързани с по-ниски нива на LDL. Стойностите на артериалното налягане не са се различавали в двете групи.

“Предполагаме, че благоприятните резултати се дължат на степента на липидопонижаване, като ползата може би се дължи на подобряването на ендотелната функция и бъбречния кръвен ток в резултат на приложеното лечение”, обобщават авторите на анализа.

Фактът, че и в двете групи, получавали лечение със статин, не е настъпило намаление на GFR за период от продължително проследяване, както и че по-високата доза е постигнала по-благоприятни резултати в това отношение, е важен за клиничната практика. (ДЯ)

* atorvastatin e регистриран в България с търговските имена Sortis на фирма Pfizer, Atoris на фирма KRKA и Torvacard на фирма Zentiva

** Величината на гломерулната филтрация (GFR) е най-достоверния показател за нивото на бъбречната функция.

GFR трябва да се пресмята на базата на уравнения, в които основна величина е серумният креатинин, а също така са включени и следните променливи: възраст, пол, телесна маса и раса.

Следните формули дават точна оценка на GFR:

При възрастни MDRD и формулата на Cockcroft:

ClCr = Телесно тегло x (140 – Възраст) / 0.815 (мъже) 0.96 (жени) x Плазмен креатинин (mcmol/l)

*** Хронично бъбречно заболяване се дефинира като структурно органно увреждане или GFR <60 ml/min /1.73 m2 за поне три или повече месеца

Стадии 1 и 2 са свързани с хронично бъбречно увреждане, а стадии 3, 4 и 5 с хронична бъбречна недостатъчност

Използвани източници:

1. Shepherd J, Wenger N, for the TNT Steering Committee and Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin is associated with a significant improvement in renal function: The Treating to New Targets (TNT) Study. American College of Cardiology 2006 Scientific Sessions; March 13, 2006; Atlanta, Abstract 808-3

2. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive and moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004; 350:1495-1504 http://content.nejm.org