Финансиране и кредитиране в здравеопазването без помощта на държавата01/07/2006

Колкото и критики да търпи реформата в здравеопазването, няма съмнение, че тя окуражава инициативните да търсят допълнителни възможности за финансиране на своите лечебни заведения.

Това е ново предизвикателство за лекарското съсловие, което все още няма достатъчен опит в подготовката и разработването на проекти, които да бъдат успешно защитени пред банковите и други институции за усвояване на кредитиращи и финансиращи продукти.

А вече няколко банки имат специални оферти за държавни и общински болнични заведения и за частни практики, което показва, че финансиране и пари има – чакат се печелившите инвестиционни проекти.

Интерес предизвикват предложенията на Европейския финансов център (ЕФЦ) към Банка Биохим и банка Хеброс, който предлага предварителни консултации за възможността да се финансират проекти от фондовете на Европейския съюз или други национални програми в тази насока, някои от които са грантови и са обвързани със срокове.

Една такава възможност е безвъзмедно финансиране по линия на програмата ФАР, където крайният срок за представяне на проекти е 2 август.

“Следвайки опита на “Банк Аустрия Кредитанщалт”, в цяла Централна и Източна Европа, ЕФЦ подпомага настоящи и потенциални клиенти за по-добра и навременна ориентация за начините на получаване на финансова подкрепа, помага в процеса за предварителна оценка на проекта и предлага цялостни решения в тясно сътрудничество със съответните бизнес звена в банката,” сподели Милена Трифонова, директор на дирекция Институции и еврофондове.

Тя подчерта, че целта на подкрепата е идентифициране на подходящата програма за финансиране на клиента и комбинирането й с различните банкови продукти, когато това е възможно.

ЕФЦ предоставя информация за оптималната структура на проектното финансиране, което включва издаване на писмо за намерение – индикативни и окончателни оферти за съфинансиране на проекти; мостово финансиране – до момента на реимбурсивното плащане от фондовете кандидатът трябва да осигури изпълнението на проекта, което може да се реализира със заемни средства.

Мостовото финансиране се осигурява за изпълнението на проекта до момента на това възстановително плащане от съответния фонд на ЕС; инвестиционни заеми – насочени към покриване на разходи за проекти, които не се финансират от субсидии на ЕС. Инвестиционният заем е допълващ средствата на клиента и е под формата на съфинансиране; гаранции – тръжни гаранции, гаранции за авансово плащане, гаранция за добро изпълнение на проектите; кредити за продължаване или удължаване на проектите; депозити и ESCROW сметки.

В момента са открити и активни за кандидатстване следните програми:

По двустранна спогодба: грантова програма на Япония за медицинска помощ и здравеопазване (например ремонт и доставка на медицинско оборудване за болници) за проекти на местно равнище. Размер на един проект – до $50 000, 100% грант, ДДС не се покрива.

Общият бюджет за 2006 е за до 10 проекта. Могат да кандидатстват (текущо, през цялата година) органи на местното самоуправление, организации с нестопанска цел, болници или други здравни заведения, училища и изследователски институти.

Не могат да кандидатстват частни лица, търговски дружества, еднолични търговци и други организации със стопанска цел, органи на централната власт (правителство).

По програма ФАР: (безвъзмездно финансиране до 100% от проекта) предоставяне на медицински, социални и образователни услуги (и ремонтни работи) на: деца в риск (40 000 и 150 000 евро), възрастни хора (50 000 и 200 000 евро), лица с тежки психични разстройства (60 000 и 400 000 евро). Срок за кандидатстване – 2 август.

Има два основни типа проекти, предвидени за здравния сектор по структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 – за инфраструктура и за развитие на капацитет:

– Финансиране по линия на Европейски социален фонд – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси – повишаване на квалификацията на работещите в здравната сфера. Общата индикативна финансова рамка е 216 милиона евро (2007-2013 година)

– Финансиране по линия на Европейски фонд за регионално развитие – на инфраструктурни проекти в здравната сфера – осигуряване на подходящи и рентабилни социални-културни, образователни, здравни инфраструктури и информационни услуги. Индикативен бюджет – 300 милиона евро (2007-2013 година)

За да може да се кандидатства по структурните фондове, е необходимо България да стане пълноправен член на ЕС. Индикативният времеви хоризонт за одобрение от ЕС на оперативните програми е до края на годината, като успоредно с това министерствата готвят и насоки за кандидатстване по конкретните мерки и приоритети.

Чрез сътрудничеството на Биохим и Хеброс с над 35 консултантски фирми, банките предлагат комплексно обслужване, включително подготовка на грантовите предложения, ко-финансиране и/или мостово финансиране.

Биохим предлага специализирания продукт Кредит за медицинска и стоматологична техника – до 75% от покупната цена, но не повече от 100 000 лв., минимален размер 3 000 лв., максимален срок на кредита – четири години, гратисен период – до три месеца, лихва – базов лихвен mроцент +2%.

За обезпечение – залог на движимите вещи, придобити със средствата на кредита, залог върху бъдещи вземания по договор с НЗОК, по други договори (ако има), записна заповед, авалирана от физическите лица, представляващи и управляващи кредитоискателя.

Такси и комисиони – за първоначален преглед на комплекта документи – 25 лв., за проучване и изготвяне на становище по искането за кредит – 0.2% от сумата на кредита, за ангажимент – 0.2% годишно върху неусвоената част, за отпускане и управление на кредита – 1 % върху сумата на кредита, такси по вписване на Особен залог и застрахователни премии – за сметка на клиента, комисионна за предсрочно погасяване – 3% върху предсрочно погасената сума.

За допълнителна информация: телефон 02/ 926 9 552 или 616 e-mail: ecc@biochim.com

Пощенска банка предлага лизинг за медицинско оборудване – специални отстъпки от финансовите условия и отговор до три дни.

Банково обслужване – без такса за откриване на фирмени и лични сметки, както и за обслужване на лични сметки на фирмени сметки (за шест месеца). Интернет банкиране – без такса за инсталация и поддръжка и без месечна такса; такса за междубанков превод – 0.50 лв., за експресен превод /RINGS/ – 8 лв., 24-часов пълноценен достъп седем дни в седмицата.

Кредитна линия – без зануляване на кредита за целия срок от 20 години; без обезпечение – до 20 000 лв.; с поръчителство – до 40 000 лв.; особен залог на машини и оборудване и ипотека на недвижим имот – без ограничение; отговор: без обезпечение – на следващия работен ден, с обезпечение – до три работни дни; лихвен процент – според обезпечението (лихва се заплаща само върху използваната част от кредита); погасяване – еднократно в края на кредита; усвояване – в брой, без разходооправдателни документи.

Кредит за оборотни средства – стандартен банков кредит за срок до 10 години; без обезпечение – до 30 000 лв.; с поръчителство – до 50 000 лв.; особен залог и ипотека – без ограничение; отговор: без обезпечение – на следващия работен ден; с обезпечение – до три работни дни; лихвен процент според обезпечението; погасяване – на равни месечни вноски; усвояване – без разходооправдателни документи.

Кредити за инвестиции – стандартен банков кредит за срок до 20 години; размер – без ограничение; обезпечение – всички позволени от закона; отговор до три работни дни; лихвен процент – по договореност; погасяване – на равни месечни вноски; гратисен период – до 24 месеца.

За повече подробности: Асен Тодоров, мениджър Бизнес развитие, тел.: 02/8166 185, мобилен 0898 470 310, e-mail: atodorof@postbank.bg, website: http://www.postbank.bg

Токуда Банк е в уникално положение на българския банков пазар – тя не само има интереси в медицинския бизнес, тя е и собственик на такъв бизнес.

Токуда Банк е част от японската икономическа група Интернешънъл Хоспитал Сървисис, собственост на д-р Торао Токуда, който притежава и най-голямата болнична верига в Япония и в света – Токушукай Медикъл Корпорейшън, с над 280 здравни заведения. Днес Токуда Банк АД финансира и най-мащабния японски инвестиционен проект в България до момента – изграждането на многопрофилна болница Токуда в София.

Банката предлага от март 2005 година специална кредитна програма Токуда Медика, която осигурява финансиране на българските лекари за: посрещане на текущи нужди, закупуване, ремонт и модернизация на кабинети, закупуване на оборудване и апаратура, обучение и повишаване на квалификацията.

Токуда Медика Стандарт е за кредити от 1000 до 10 000 лв., Токуда Медика Овърдрафт е до 5000 лв. Лихвен процент – 7.5% на годишна база. Кредитите се отпускат в срок до пет работни дни. За повече информация http://www.tcebank.com.

ПроКредит Банк предлага на лекарите и стоматолозите широка гама от продукти и схеми за финансиране, като за подаване и разглеждане на искане за кредит не се заплаща предварителна такса.

Овърдрафт – това е вид краткосрочен кредит, който се отпуска по разплащателната сметка на клиента, който позволява по-голяма гъвкавост, финансова независимост и спокойствието при ползването на достъпен резерв от средства по всяко време.

Лимитът на овърдрафт е разрешената от банката сума, над разполагаемата наличност по разплащателната сметка, която може да се изтегли в брой или да се нареди по банков път. Многократно може да се ползват и погасяват суми до лимита на овърдрафта, като постъпленията по картовата сметка автоматично погасяват част от усвоените средства.

Овърдрафтът е предназначен за индивидуални практики за първична извънболнична медицинска или стоматологична помощ, индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ, други, които имат договорно обвързани постъпления по разплащателната си сметка за повече от три месеца (фармацевти, които имат сключен договор с НЗОК).

ПроКредит Спринт е финансиране в размер до 20 000 лв. за лекари и стоматолози с опит минимум един месец и се отпуска без обезпечение. ПроКредит Спринт се отпуска за оборотни средства или за инвестиции за срок съответно до три и до пет години. Банката дава отговор на искането за кредит в рамките на 24 часа.

ПроКредит Динамо е за суми от 20 000 до 100 000 лв., за фирми с бизнес опит минимум три месеца. Сумите се отпускат за срок до 10 години и могат да се погасяват на равни месечни вноски или на сезонен график. ПроКредит Динамо предлага също гъвкави схеми за обезпечаване, като кредитоискателят получава отговор в рамките на 48 часа.

Банката предлага и други удобни схеми за оборотно кредитиране – кредитна линия, револвиращ кредит, съобразен с възможностите и цикъла на бизнеса (ПроКредит Линия), както и комбинация между стандартен анюитетен кредит и бизнес овърдрафт (ПроКредит Про100+).

Чрез дъщерното си дружество ПроЛийз, Прокредит банк предоставя възможности за финансиране на оборудване за нуждите на лекари и стоматолози и при условията на лизинг за суми до 150 000 евро (нетно финансиране в евро или лева). В тридневен срок от подаване на необходимите документи клиентът получава отговор за финансирането. ПроЛийз не изисква допълнително обезпечение, като счита първоначалната вноска за достатъчен ангажимент.

Освен финансов ресурс, 45-те офиса на Прокредит банк в страната, предлагат на лекарите и стоматолозите пълно банково обслужване – касови и безкасови операции в лева и в чуждестранна валута, интернет и телефонно банкиране, инкасиране на чекове.

Банка ДСК предоставя кредити на лечебни заведения и лекари на индивидуална и групова практика, регистрирани по Закона на лечебните заведения и сключили договор с РЗОК. Те са за 1500 до 80 000 лв. за осъществяване на дълготрайни инвестиции или за оборотни средства. Получават се до 10 дни от момента на предоставяне на всички необходими документи. Кредити до 15 000 лв. се обезпечават само с поръчителство. Не е необходимо представяне на бизнес-план и прогнозни парични потоци. Представят се само счетоводни отчети за последен годишен и последен текущ период.

Кредитът се издължава по индивидуален погасителен план и може да се усвои еднократно или на части. Възможно е уговарянето и на гратисен период. Допуска се възможност за усвояване на до 30% от кредита за оборотни средства без предоставяне на разходооправдателни документи (не повече от 20 000 лева).

Кредит за оборотни средства се предоставя за покупка на материали и покриване на текущи разходи за дейността, като срокът за издължаване е до три години.

Кредит за инвестиционни цели се предоставя за закупуване на недвижими имоти за дейността, покупка на медицинска техника и апаратура, за обзавеждане, ремонт, ново строителство, реконструкция. Срокът за издължаване е до пет години, а за ново строителство и реконструкция – до седем години. Необходимо е до 20% участие със собствени средства в кредитирания проект.

Обезпечението е по избор: ипотека за недвижим имот; залог на медицинска техника и апаратура, отговарящи на изискванията на РЗОК; залог на парични средства в лева и валута; залог на ДЦК; залог върху вземане; залог върху търговско предприятие; поръчителство от кредитоспособни физически или юридически лица (до 15 000 лева). За подробна информация във всички поделения на банка ДСК или на http://www.dskbank.bg. (ЛС)